Författarinstruktioner

Acta Logopaedica tar inte ut några avgifter för författare.

Observera att manuskript som inte följer våra riktlinjer kan komma att refuseras. Läs därför noggrant igenom riktlinjerna innan du skickar in ditt manuskript.  

Allmänt

1. Artiklar ska om inte annat anges omfatta 5000-7000 ord, inklusive referenslista.
2. Det fullständiga manuskriptet ska skrivas med 1,5 radavstånd, Calibri, storlek 12 pt, och ha raka marginaler.
3. Nytt stycke markeras genom indrag.
4. Accentueringar görs med hjälp av kursivering (ej fet stil eller understrykning).
6. Använd dubbla citationstecken (”xxx”) för citat.
7. Den löpande text bör inte innehålla förkortningar, utan dessa ska skrivs ut (bland annat, det vill säga, med flera, till exempel, och så vidare). I referensparenteser är det acceptabelt med förkortningar.
8. Se till att akronymer förklaras första gången de nämns.

OBS! Insända manuskript ska vara anonymiserade. Kontrollera även att författarinformationen är borttagen i Word under fliken Arkiv > Egenskaper > Sammanfattning.

Abstract och författarinformation

Abstract laddas upp separat, ett på engelska och ett på artikelns språk (svenska, norska eller danska). Det ska vara max 150 ord och utgöra en sammanfattande beskrivning av artikeln. Ange även 3-5 nyckelord.

En kort författarinformation kan skrivas in i samma dokument som abstract. Informationen ska innehålla namn, titel och ämne, affiliering, samt en rad om forskningsintresse.

Rubriker

1. Rubriker och underrubriker skrivs med fet stil och vänsterjusteras.
2. Det ska tydligt framgå vad som är huvudrubrik respektive underrubrik.
3. Undvik alltför många rubriknivåer.
4. Numrera inte rubriker.

Citat

1. Citat skrivs med samma typsnitt, storlek och form som övrig text.
2. Korta citat skrivs inne i löpande text med dubbla citationstecken.
3. Citat längre än två rader skrivs med samma typsnitt och textstorlek som övrig text, men som ett nytt stycke med en blankrad före och centrerat. Citatet ska skrivas med vanlig stil, inga citationstecken, ej kursivt. Vid citatets slut skrivs referensen innan punkten (Ehn & Löfgren 2001: 98). Mellan citatet och fortsättningen av texten ska det vara en blankrad.
4. Citat skrivs med fördel på svenska, men även citat på engelska går bra.
5. Transkriptioner enligt samtalsanalytiska principer skrivs med enkelt radavstånd, typsnitt Courier.

Referenser i text

1. Använd Harvardsystemet.
2. Om en parentes innehåller flera referenser sätts dessa kronologisk ordning, äldst först. Sidangivelse sker efter kolon + mellanslag.

  • En författare, ett verk: (Ehn 1981: 103).
  • En författare, flera verk: (Ehn 1981, 1986).
  • Två författare: (Ehn & Klein 1989).
  • Fler än två författare: (Ehn, Frykman & Löfgren 1993).
  • Referenser till flera verk: (Ehn 1981; Martinsson 2006; Wollin Elhouar 2014).

Referenslista ska utformas enligt följande:

Bok, enskild författare
Ehn, Billy (1981). Arbetets flytande gränser: En fabriksstudie. Stockholm: Prisma.

Bok, flera författare
Ehn, Billy & Klein, Barbro (1989). Etnologiska beskrivningar. Stockholm: Carlsson.

Antologi
Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups.

Artikel i tidskrift 
Ahmed, Sara (2007). A phenomenology of whiteness. Feminist Theory 8(2), 149–168.

Kapitel i antologi
Lindqvist, Mats (2017). Marxism i etnologisk forskningspraktik. I: Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red) Tillämpad kulturteori. Lund: Studentlitteratur.

Artikel i tidning
Eskilsson, Lena (2018). En hoppfull hyllning till aktivism. Västerbottens-Kuriren 18 september 2018.

Rapport publicerad online
HSSL (2009). Hållbara bygder. 26 bygder ställer om till en hållbar framtid. Stockholm: Hela Sverige ska leva! https://helasverige.se/fileadmin/user_ upload/HSSL_Kansli/PDF/Vaara_arbetsomraaden/Haallbara_bygder/ hallbara_bygder.pdf [2 sept 2020].

 

Sektioner

Forskningsartiklar

Redovisar resultat från vetenskapliga studier från såväl typiska populationer som av logopediskt relevanta kliniska grupper. Abstract bör inte överstiga 200 ord. Är sakkunniggranskad.

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Forskningsartiklar .

Metodartiklar

Utveckling eller diskussion av metoder inom logopedi, alltifrån vetenskapliga studieprotokoll till artiklar om logopediska behandlingsmetoder. Material som normalt publiceras i en manual eller en användarhandbok, till exempel hur man använder en speciell interventionsmetod, webbsajt eller en programvara, accepteras inte för publicering. Abstract bör inte överstiga 200 ord. Är sakkunniggranskad.

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Metodartiklar .

Översiktsartiklar

Presenterar en noggrann genomgång av litteraturen inom ett begränsat område, vilket är av speciellt intresse om tidigare publikationer pekar åt olika håll eller om litteraturen på området är fragmenterad eller svårtillgänglig. En översiktsartikel bör enbart i begränsat omfång innehålla nya forskningsresultat. Abstract bör inte överstiga 200 ord. Är sakkunniggranskad.

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Översiktsartiklar .

Bokrecensioner

Inget abstract. Ej sakkunniggranskad.

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Bokrecensioner .