Sennehed, L. (2023). Respons kyrka. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, 1(1), 109–110. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10636