Sennehed, L. (2023) ”Respons kyrka”, HYBRID – mellan akademi, kyrka & samhälle, 1(1), s. 109–110. doi: 10.58412/hyb.v1i1.10636.