https://publicera.kb.se/kp/issue/feed Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift 2023-03-17T13:13:18+01:00 Jenny Gunnarsson Payne red@kulturellaperspektiv.se Open Journal Systems <p><em>Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift</em> (KP) är en expertgranskad tidskrift som publicerar texter inom etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen. Tidskriften välkomnar forskningsartiklar med empiriskt, metodologiskt och teoretiskt fokus, kvalitativa översiktsartiklar, reflektions- och debattexter och bokrecensioner. <em>Kulturella</em> <em>Perspektiv</em> är ett viktigt forum för kulturvetenskaplig forskning på svenska, men publicerar också texter på danska, norska och engelska. <em>Kulturella Perspektiv</em> har som ambition att främja etnologisk forskning och synliggöra dess relevans för en bred läsekrets.</p> https://publicera.kb.se/kp/article/view/8950 The culture of cooling – an introduction 2023-03-17T13:13:04+01:00 Matilda Marshall Matilda.Marshall@umu.se Inger Johanne Lyngø ingerjohannelyng@mac.com <p>Guest editors' introduction to Theme: Cold and freezing.</p> 2023-03-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Matilda Marshall, Inger Johanne Lyngø https://publicera.kb.se/kp/article/view/2146 Collective cool 2023-03-17T13:13:13+01:00 Matilda Marshall Matilda.Marshall@oru.se <p>Kan du tänka dig att dela din frys med dina grannar? Idag har de flesta hushåll i Sverige tillgång till en frys i hemmet, men i mitten av 1900-talet erbjöd kollektiva frysfacksanläggningar ett ekonomiskt alternativ till modern teknik. Forskare i geografi har föreslaget att uppmuntrande av kollektiva kylningspraktiker kan minska klimat- och miljöpåverkan. Syftet med denna artikel är att undersöka kollektiva frysfack som kulturellt fenomen och därmed komma närmre kollektiva kylningspraktiker, samt att diskutera förutsättningarna för (återinförandet av) kollektiva fryspraktiker. Genom personliga berättelser och mediematerial följer jag meningar, normer och diskurser som är del av dessa kollektiva och vardagliga praktiker. Frysfacken var del av vardagliga praktiker gällande mat, hantera avstånd och sociala relationer. När hemfrysen framställdes som mer överkomlig och rationell minskade antalet frysfack. Avslutningsvis diskuterar jag möjligheter och implikationer av en potentiell uppskalning eller revitalisering av den kollektiva fryspraktiken.</p> 2023-02-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Matilda Marshall https://publicera.kb.se/kp/article/view/2173 Freezers full of gold 2023-03-17T13:13:08+01:00 Flora Mary Bartlett floramarybartlett@gmail.com <p>Moderna frysboxar har förändrat matförvaringen i Sverige. Baserad på ett tretton månader långt fältarbete i Arjeplog (Norrland/Sápmi), undersöker den här artikeln hur toppmatade frysboxar spelar en viktig roll i merän-mänskliga nätverk av mat, hållbarhet, och “det goda livet” i det lokala samhället. Det mesta av proteinet som lagrades i frysarna av deltagarna jagades eller plockades från det lokala landskapet, och deltagarna kände sig “rika och nöjda” med frysboxar fyllda av “naturlig” mat. Genom att utgå från teorier om nymaterialism och det mer-än-mänskliga, undersöker jag relationerna mellan älgen, frysboxen, skogen, och kroppen. Jag hävdar att frysboxen inte är ett statiskt föremål utan en levande aktör i dessa nätverk av det goda livet. Artikeln är ett empiriskt grundat bidrag till studier om frysning och landskapsrelationer i norra Sverige.</p> 2023-03-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Flora Mary Bartlett https://publicera.kb.se/kp/article/view/2269 A frozen culture 2023-03-17T13:13:18+01:00 Eyvind Bagle eyvind.bagle@marmuseum.no <p>Mellan 1850 och 1914 var Norge en stor leverantör av naturis till Storbritannien och Västeuropa. Isblocken hölls relativt intakta över tid och avstånd. Kylan från is överfördes när den smälte i skåp och lådor. Naturisindustrin hade ett sammansatt utbud av slutkonsumenter inom restauranger, oceanångare, livsmedelsindustrier och pelagiska fisktrålare. Samtidigt var naturis också en produktionsindustri, baserad på metoder för naturresursutvinning. Den här artikeln hävdar att även om makroförutsättningar och strukturella konturer är allmänt förstådda, har det gjorts lite utforskning av de sociala eller teknologiska processer genom vilka isindustrin kom att bli en källa till rikedom (för ett fåtal) och sysselsättning (för tusentals). Artikeln fokuserar på en entreprenör, Johan Martin Dahll, som mellan cirka 1850 och hans död 1877 var avgörande för att forma branschen i en norsk kontext.</p> 2023-02-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Eyvind Bagle https://publicera.kb.se/kp/article/view/2170 Strange encounters with ice at US motels – and Nordic translations 2023-03-17T13:13:10+01:00 Helene Brembeck helene.brembeck@cfk.gu.se <p>Denna essä är ett kulturhistoriskt försök i all enkelhet att sprida ljus över användningen av isbitar i drycker förstådd som en praktik, dess historia, nutida användning och till viss del framtid. Med utgångspunkt i författarens resedagbok från USA och svenska exempel och med hjälp av ett blandat material bestående av litteratur, material från internet och olika arkiv samt korta intervjuer per telefon och email är ambitionen att förmedla intryck av iskubens normalisering och översättning till olika kulturella kontexter. Essän avslutas med ett par exempel på misslyckade översättningar och reflektioner om isbitens framtid i en tid av ökande klimatmedvetenhet. Väl medveten om mångfalden av möjliga historier och perspektiv på isbiten, är författarens förhoppning att essän skall väcka intresse och nyfikenhet för detta vardagliga objekt och dess möjlighet att ge perspektiv på vårt samhälle och dess historia.</p> 2023-03-03T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Helene Brembeck https://publicera.kb.se/kp/article/view/10981 Recension av Frykman, Jonas & Orvar Löfgren (2022). Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet. 2023-01-23T00:13:10+01:00 Helena Hörnfeldt Helena.Hornfeldt@etnologi.su.se 2023-02-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Helena Hörnfeldt