https://publicera.kb.se/kp/issue/feed Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift 2022-04-11T18:23:44+02:00 Jenny Gunnarsson Payne red@kulturellaperspektiv.se Open Journal Systems <p><em>Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift</em> (KP) är en expertgranskad tidskrift som publicerar texter inom etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen. Tidskriften välkomnar forskningsartiklar med empiriskt, metodologiskt och teoretiskt fokus, kvalitativa översiktsartiklar, reflektions- och debattexter och bokrecensioner. <em>Kulturella</em> <em>Perspektiv</em> är ett viktigt forum för kulturvetenskaplig forskning på svenska, men publicerar också texter på danska, norska och engelska. <em>Kulturella Perspektiv</em> har som ambition att främja etnologisk forskning och synliggöra dess relevans för en bred läsekrets.</p> https://publicera.kb.se/kp/article/view/2242 Barbro Klein: I tosaforornas värld. Gustav berättar 2022-04-11T18:23:44+02:00 Alf Arvidsson alf.arvidsson@umu.se 2022-04-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Alf Arvidsson https://publicera.kb.se/kp/article/view/1954 Simon Ekström: Sjödränkt. Spektakulär materialitet från havet 2022-01-21T14:28:51+01:00 Magnus Berg magnus.berg@globalstudies.gu.se 2022-02-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Magnus Berg https://publicera.kb.se/kp/article/view/1615 Kulturaktiviteter, performans och hälsa 2021-12-22T14:06:19+01:00 Georg Drakos georg.drakos@narrativ-etnografi.se <p>Hur kan kulturaktiviteter komplettera den vanliga vården när det gäller att förbättra människors hälsa? En uppföljande studie av en försöksverksamhet, ”Rehabilitering med kultur”, i Stockholm betonar att kulturaktiviteter kan komplettera, men inte ersätta, sjukvård och rehabilitering. Grundläggande är att olika kunskapsparadigm – studier av mätbara effekter samt kvalitativa studier av de omätbara ges utrymme sida vid sida. I den kvalitativa studien diskuteras mötet mellan två perspektiv. Det ena är performansorienterat och innebär att uppmärksamma människors framträdanden. Det andra perspektivet gäller vad vi menar med hälsa. Förståelsen av hälsa utgår från ett begrepp som tar fasta på människors handlingsförmåga och välbefinnande som det mest användbara i sammanhanget. I artikeln presenteras en performansorienterad modell, som kan tillämpas för att synliggöra hur människor kan mobilisera och ta vara på sina egna resurser.</p> 2022-03-14T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Georg Drakos