https://publicera.kb.se/noad/issue/feed Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 2023-08-07T15:14:18+02:00 Mattias Börjesson Noad@ped.gu.se Open Journal Systems <p>Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik (NoAD) är en tidskrift med fokus på utbildning och undervisning. Ambitionen är att bidra med studier om undervisning, lärares arbete, lärarutbildning, skolan som social praktik, samt teoretiska studier om didaktik och bildning. Tidskriften vänder sig till de som är intresserade av skola, undervisning och lärarprofessionen.</p> https://publicera.kb.se/noad/article/view/15220 Ekologisk läraragens 2023-08-03T12:23:48+02:00 Charlotte Dunne charlotte.dunne@mdu.se Maria Andrée maria.andree@su.se <p>Den här studien fokuserar lärares arbete med att forma innehållet i kemiundervisning på mellanstadiet och den läraragens som kommer till uttryck i transformation av policyintentioner från styrdokument och andra undervisningsresurser. Studien är baserad på intervjuer med nio&nbsp;lärare&nbsp;som undervisade i kemi på mellanstadiet. Intervjuerna var semi-strukturerade&nbsp;och analyserades utifrån en ekologisk modell av läraragens. I intervjuerna har begreppen kemiska sammanhang och kemiska samband fungerat som utgångspunkt i samtalen och som exempel på kursplanebegrepp som lärare behöver tolka och förhålla sig till. Resultaten visar att lärarna både formulerar egna mål och utgår från mål i styrdokumenten för att forma kemiundervisning på mellanstadiet. Olika lärare använder och har tillgång till olika resurser för arbetet med att transformera policyintentioner. Sammantaget får detta som konsekvens att kemiundervisningen ges olika innehåll och utformning av olika lärare. Av vissa lärare lyfts resurser som ”Naturvetenskap och teknik för alla” (NTA) och gamla nationella prov fram som viktiga resurser som underlättar arbetet och används som referenser i arbetet med att forma undervisningens innehåll medan andra lärare betonar betydelsen av en kollegial tolkningsgemenskap. Resultaten synliggör olika agentiska förhållningssätt bland kemilärare på mellanstadiet i transformation av policyintentioner i kemiundervisningen.</p> 2023-08-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 https://publicera.kb.se/noad/article/view/15559 Ett neuropedagogiskt ideal på lärares kompetensutvecklingsmarknad. 2023-08-07T15:14:18+02:00 Anita Norlund anita.norlund@hb.se Magnus Levinsson magnus.levinsson@hb.se <p>The aim of this article is to examine the increased focus on neuroeducational content in teachers’ continuing professional development (CPD) and to further explore its characteristics and consequences for teaching. The empirical material is based on 236 invoices representing CPD and other material that followed from extended studies of, primarily, identified CPD actors’ webpages. The cluster of characteristics is presented as a pedagogic modality based on concepts and phenomena from the sociologist of education Basil Bernstein; <em>selection, organization, evaluation, classification</em> and <em>framing. </em>The pedagogic modality is finally discussed, and critiqued, not least regarding its consequences for teachers and students. The overall conclusion is that a neuroeducational modality brings several potential risks, not least concerning conditions for teachers and students.</p> 2023-08-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023