Ternhag, G. (2023) ”Notiser”, Rig, 106(2), s. 127–128. doi: 10.61596/rig.v106i2.16123.