Call for abstracts

2022-06-19

I detta temanummer hoppas vi kunna reflektera, lära oss om och skapa utrymme för

diskussioner om fred och krig, våld och icke-våld och om den strukturella dominansens

bestående karaktär. Kriget i Ukraina läggs till flera andra pågående våldsamma attacker och

konflikter på andra platser i världen, som Palestina, Afghanistan, Etiopien, Sudan, Syrien och

Jemen. Det är vid sådana tillfällen i den samtida politiken som vi behöver röster från ett

genusvetenskapligt perspektiv både för att förstå och för att identifiera möjligheter till

solidaritet i krigstid och därefter.

Feministiska forskare och aktivister har utforskat frågor om fred, krig och militarism ur olika

perspektiv och med fokus på olika aspekter. En av de viktigaste debatterna inom detta

feministiska forskningsfält har gällt frågan om våld och icke-våld. Feministiska forskare har

också erbjudit en rad kritiska analyser av krig och konflikter med fokus på bland annat genus,

sexualitet, klass, religion, etnicitet och rasifiering. Antikrigsperspektivet hjälper oss inte

enbart att förstå krigets, våldets och militarismens mekanismer. Det hjälper oss också att

komma bort från militariseringens språk för att kunna föreställa oss andra möjliga framtider

och alternativa sätt att bygga gemenskap och solidaritet i tider av kris. Samtidigt måste vi

uppmärksamma hur en del former av våld har en kontinuitet även i tider av skenbar fred.

Genom att föra samtalet om dessa teman i TGV vill vi synliggöra mångfalden av erfarenheter

av och perspektiv på dessa frågor inom genusforskning i Sverige, en mångfald som härrör

från olika situerade kunskaper som forskare bär med sig. Vi vill också ge utrymme för kritiska

feministiska analyser av diskurser och förändrade förhållningssätt till Sveriges historia av

alliansfrihet i samband med det nyligen fattade beslutet att gå med i Nato.

Vi välkomnar förslag på forskningsartiklar, samt bidrag som kommer från samarbetsprojekt

och överlappningar med aktivistisk kunskapsproduktion eller konstnärliga bidrag. Vi är alltså

öppna för att ta emot idéer men som exempel skulle några ämnen och frågeställningar som

kan behandlas inom ramarna för temat kunna vara

Feministiska, queer-, trans-, antikoloniala, marxistiska och antirasistiska perspektiv på:

• Våld och icke-våld

• Relationer mellan olika kontexter och olika former av våld

• Antikrigsfeminism

• Fängelsefeminism (carceral feminism)

• Kritiska perspektiv på fredsstudier

• Sårbarhet och kris

• Sörjbarhet, ”dödbarhet”

• Konfliktens politiska ekonomi

• Brinnande krig — vad kan feminister göra? Finns det utrymme för diplomati?

• Språkets militarisering

• Säkerhetifiering (Securitisation)

• Krigsföringens förändring genom teknologi, moderna vapen och cyberkrigföring

• Det militärindustriella komplexet, vapenhandel

• Militära allianser mellan nationalstater

• Kärnvapenhotet

• Nationalism och suveränitet i förhållande gränsdragning, militarisering och neutralitet

• Imperialism, kolonialism

• Asymmetrisk krigföring

• Våldets kroppsliga realitet under krig

• Våld som vardaglig erfarenhet

• Krigets konsekvenser på olika skalor, t ex för tillgången till mat och energi

• Upprustning

• Genusrelaterat våld under krig

Tidslinje:

• Abstract (300 ord) och en kort biografisk not (75 ord) skickas till temanumrets

redaktörer Riya Raphael (riya.raphael@soch.lu.se) och Marta Kolankiewicz

(marta.kolankiewicz@genus.lu.se) senast den 20 juni 2022.

• Svar om artikelförslaget accepteras meddelas senast den 23 juni 2022.

• Deadline för fullständiga artiklar 30 oktober 2022. Därefter sker en dubbelblind

granskningsprocess. Målsättningen är att temanumret publiceras under vintern

2022/2023.

• TGV är en tvär- och mångdisciplinär tidskrift för aktuell genusforskning på svenska.

Bidrag på skandinaviska språk och engelska kan inkluderas vid överenskommelse.

Se TGV:s hemsida för mer information om format och formaliteter:

http://tegeve.se/send_script.php.

Vid frågor, kontakta redaktörerna för temanumret Riya Raphael (riya.raphael@soch.lu.se) och

Marta Kolankiewicz (marta.kolankiewicz@genus.lu.se) eller redaktörerna tgv@genus.lu.se.

Vi förbehåller oss rätten att välja bland insända bidrag.

Call for abstracts, special issue 2/2022

Special Issue on Feminist Perspectives on Peace and War

In this special issue we hope to reflect, learn and create spaces for discussions about peace

and war, violence and non-violence, and about the persistent character of structural

domination. The war in Ukraine adds to several other on-going violent aggressions and

conflicts in other places in the world, like Palestine, Afghanistan, Ethiopia, Sudan, Syria,

Yemen. It is during such moments in contemporary politics that we require voices from a

gender studies perspective both to understand and to make way for envisioning possibilities of

solidarities in times of war and beyond.

 

Feminist scholars and activist have been exploring issues of peace, war and militarism from a

variety of perspectives and with focus on different aspects. One of the key debates in this field

of feminist scholarship has been on the question of violence and non-violence. Feminist

scholars have also offered a variety of critical analyses of war and conflict focusing on the

role of gender, sexuality, class, religion, ethnicity and race, among others. Importantly, antiwar

perspectives not only help us to understand the nature of war, violence and militarism.

They also help us to move away from a language of militarisation to envision possible futures

and alternative ways of building communities and solidarities in times of emergencies. At the

same time, we need to pay attention to the way in which certain forms of violence have a

continuity in times of apparent peace.

By bringing the conversation on these themes into TGV, we aim to make visible the diversity

of experiences of and perspectives on these issues within gender studies in Sweden, a

diversity that stems from distinct situated knowledges that scholars carry with them.

Moreover, we want to critically unpack discourses and changing approaches to Sweden’s

history of non-alignment in the context of the recent decision to join the North Atlantic Treaty

Organization (NATO) through feminist perspectives.

We welcome abstracts for research articles, as well as contributions that come from

collaborative projects and overlap with activist knowledge production or artistic

contributions. The list mentioned below are only a few of the themes which could be

addressed in this issue, and we are of course open to receiving new ideas related to the

themes.

Feminist, queer, trans, anticolonial, Marxist and antiracist perspectives on:

• Violence and non-violence

• Relations between different contexts and different forms of violence

• Anti-war feminism

• Carceral feminism

• Critical approaches to peace studies

• Vulnerabilities and crisis

• Grievability, “killability”

• Political economy of conflict

• Emergency of war – what can feminists do? Is there space for diplomacy?

• Militarisation of language

• Securitisation

• Transformation of warfare through technology, including modern weapons, cyber

warfare

• Military industrial complex, arms trade

• Military alliances between nation-states

• The nuclear threat

• Examining notions of nationalism and sovereignty in terms of boundary making,

militarisation and neutrality

• Imperialism, colonialism

• Asymmetric warfare

• Embodied realities of violence during wars

• Everyday embodied violence

• Various scales of impact of war, e.g. on food and energy supplies

• Arms race

• Gendered violence during war

Timeline

• Abstracts (300 words) and a short biographical note (75 words) should be sent to the

special issue editors Riya Raphael (riya.raphael@soch.lu.se) and Marta Kolankiewicz

(marta.kolankiewicz@genus.lu.se) by 20 June 2022.

• Response on acceptance of the abstracts will be communicated by 23 June 2022.

• Deadline for the articles 30 October 2022. Thereafter follows a double-blind review

process. The aim is to publish the special issue in Winter 2022/2023.

• TGV is an interdisciplinary and multidisciplinary journal for current gender research

in Swedish. Contributions in Scandinavian languages and English can also be included

upon agreement.

See the TGV website for more information on format and formalities:

http://tegeve.se/send_script.php.

For questions, please contact the special issues editors Riya Raphael

(riya.raphael@soch.lu.se) and Marta Kolankiewicz (marta.kolankiewicz@genus.lu.se) or the

editors tgv@genus.lu.se. We reserve the right to select from the submissions.