Crosses on Rune-Stones: Functions and Interpretations

Authors

  • Kristel Zilmer Centre for Medieval Studies, University of Bergen

DOI:

https://doi.org/10.37718/CSA.2011.08

Keywords:

cross ornamentation, Christian markers, visual imagery, runic texts

Abstract

Crosses on Swedish rune-stones have been studied on numerous occasions, mostly in isolation from other features of the monument. This article exam- ines the use of rune-stone crosses with an emphasis upon their varying functions in the total composition of runic monuments. The analysis that combines the level of visual composition with textual elements re- veals different strategies in the display of crosses. Be- sides functioning as externalized Christian markers, crosses could be made to serve various internal (i.e. inscription-based) stylistic, decorative and practical purposes. The role of the cross could be modified ac- cording to particular contexts of usage.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrén, A. 2000. Re-reading Embodied Texts – an Interpretation of Rune-Stones. Current Swedish Archaeology. Vol. 8. Pp. 7–32.

Bianchi, M. 2010. Runor som resurs. Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland. Runrön 20. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Cleve, N. 1956. Altare. In: Danstrup, J. et al. (Eds). Kulturhistorisk leksikon for nor- disk middelalder: fra vikingetid til reformationstid 1. Pp. 108–112. København: Rosenkilde og Bagger.

DuBois, T. A. 1999. Nordic Religions in the Viking Age. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

FV = Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning. 1– . 1906–.

Gardell, S. 1945. Gravmonument från Sveriges medeltid. 1. Text. Stockholm: Wahl- ström & Widstrand.

Gräslund, A.-S. 1987. Runstenar, bygd och gravar. Tor. Vol. 21. Pp. 241–262.

Gräslund, A.-S. 1991. Var begravdes bygdens första kristna? In: Ferm, O. (Ed.). Kyrka och socken i medeltidens Sverige: en samling uppsatser. Studier till Det medeltida Sverige 5. Pp. 37–48. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Gräslund, A.-S. 1996. Arkeologin och kristnandet. In: Nilsson, B. (Ed.). Kristnandet i Sverige. Gamla källor och nya perspektiv. Projektet Sveriges kristnande. Publika- tioner 5. Pp. 19–44. Uppsala: Lunne böcker.

Gs = Jansson, S. B. F. (Ed.). 1981. Gästriklands runinskrifter. Sveriges runinskrifter 15. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Jesch, J. 1998. Still Standing in Ågersta: Textuality and Literacy in Late Viking-Age Rune Stone Inscriptions. In: Düwel, K. (Ed.). Runeninschriften als Quellen inter- disziplinärer Forschung: Abhandlungen des Vierten Internationalen Symposiums über Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.–9. August 1995. Ergän- zungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 15. Pp. 462–475. Berlin: Walter de Gruyter.

Kitzler Åhfeldt, L. 2000. The Sparlösa Monument and Its Three Carvers. A Study of Division of Labour by Surface Structure Analysis. Lund Archaeological Review. Vol. 6. Pp. 99–121.

Kitzler Åhfeldt, L. 2002. Work and Worship. Laser Scanner Analysis of Viking Age Rune Stones. Theses and Papers in Archaeology B:9. Stockholm: Archaeological Research Laboratory, Stockholm University.

Lager, L. 2002. Den synliga tron: runstenskors som en spegling av kristnandet i Sver ige. Occasional Papers in Archaeology 31. Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.

Lager, L. 2004. Art as a Medium in Defining ‘Us’ and ‘Them’ – The Ornamentation on Runestones in Relation to the Question of ‘Europeanisation’. In: Staecker, J. (Ed.). The European Frontier: Clashes and Compromises in the Middle Ages. Lund Studies in Mediaeval Archaeology 33. Pp. 147–156. Lund: Almqvist & Wiksell International.

Liljegren, J. G. 1832. Run-lära. Stockholm: Norstedt & söner.

Lindblad, E. & Wirtén, K. 1992. Korsbandstenar – en kronologisk studie. CD-uppsats. Uppsala: Institutionen för arkeologi, Uppsala universitet.

Ljung, C. 2009a. Gendered Memory – Rune Stones, Early Christian Grave Monuments and the Sagas. In: Ney, A. et al. (Eds). Á Austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint Papers of the 14th International Saga Conference, Uppsala, 9th–15th Au- gust 2009. Pp. 595–602. Gävle: Gävle University Press.

Ljung, C. 2009b. Västra slättbygden under övergången mellan vikingatid och medeltid – en diskussion utifrån runstenar och tidigkristna gravmonument. In: Kaliff, A. (Ed.). Skuggor i ett landskap: Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid: resultat av ett tvärvetenskapligt projekt. Riksantikvarieämbetet, Arkeolo- giska undersökningar, Skrifter 75. Pp. 146–213. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Ljung, C. 2010. Early Christian Grave Monuments and the 11th-century Context of the Monument Marker hvalf. In: Preprint Papers of the 7th International Sympo- sium on Runes and Runic Inscriptions: Runes in Context. <http://www.khm.uio. no/forskning/publikasjoner/-runenews/7th-symp/preprint/preprint.html>

Lund, J. 2005. Thresholds and Passages: The Meanings of Bridges and Crossings in the Viking Age and Early Middle Ages. Viking and Medieval Scandinavia. Vol. 1. Pp. 109–135.

Lundberg, S. 1997. Gravmonument i sten från sen vikingatid och äldre medeltid i Västergötland. Uppsatser från Historiska institutionen i Göteborg 7. Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet.

MÖLM = Jansson, S. B. F. 1960–61. Törnevalla kyrkas runstenar. Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1960–61. Pp. 219–237.

Nordeide, S. W. 2009. Cross Monuments in North-Western Europe. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. Vol. 37. Pp. 163–178.

Plutzar, F. 1924. Die Ornamentik der Runensteine. KVHAA:s Handlingar 34:6. Stock- holm: Akademiens förlag.

Rydbeck, M. 1962. Invigningskors. In: Danstrup, J. et al. (Eds). Kulturhistorisk lek- sikon for nordisk middelalder: fra vikingetid til reformationstid 7. Pp. 458–460. København: Rosenkilde og Bagger.

Samnordisk runtextdatabas. 2008. < http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm> Sm = Kinander, R. (Ed.). 1935–1961. Smålands runinskrifter. Sveriges runinskrifter 4. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Staecker, J. 2004. Stellvertreter auf Erden. Studien zur Ikonographie der mittelalterli- chen Grabplatten. In: Staecker, J. (Ed.). The European Frontier: Clashes and Com- promises in the Middle Ages. Lund Studies in Mediaeval Archaeology 33. Pp. 177–208. Lund: Almqvist & Wiksell International.

Staecker, J. 2010. En kokong av sten – runstenar och Eskilstunamonument ur ett textuellt perspektiv. In: Nilsson, B. (Ed.). Från hedniskt till kristet. Förändrin- gar i begravningsbruk och gravskick i Skandinavien c:a 800–1200. Sällskapet Ru- nica et Mediævalia. Opuscula 14. Pp. 197–270. Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia.

Stille, P. 1999. Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland. En studie i attribuering. Runrön 13. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala uni- versitet.

Sö = Brate, E. & Wessén, E. (Eds). 1924–1936. Södermanlands

Talbot, C. H. (Transl). 1995. The Hodoeporicon of Saint Willibald by Huneberc of Hei- denheim. In: Noble, T. F. & Head, T. (Eds). Soldiers of Christ: Saints and Saints’ Lives from Late Antiquity and the Early Middle Ages. Pp. 141–164. New York: Pennsylvania University Press.

Thompson, C. W. 1975. Studies in Upplandic Runography. Austin & London: University of Texas Press.

U = Wessén, E. & Jansson, S. B. F. (Eds). 1940–1958. Upplands runinskrifter 1–4. Sveriges runinskrifter 6–9. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Vg = Jungner, H. & Svärdström, E. (Eds). 1940–1970. Västergötlands runinskrifter 1–2. Sveriges runinskrifter 5. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Wideen, H. 1955. Västsvenska vikingatidsstudier. Arkeologiska källor till Vänerområ- dets kulturhistoria under yngre järnålder och äldsta medeltid. Skrifter utgivna av Göteborgs Arkeologiska Museum 2. Göteborg: Rundqvists boktryckeri.

Ög = Brate, E. (Ed.). 1911–1918. Östergötlands runinskrifter. Sveriges runinskrifter 2. Stockholm: Norstedt & söner.

Öl = Söderberg, S. & Brate, E. (Eds). 1900–1906. Ölands runinskrifter. Sveriges run- inskrifter 1. Stockholm: Norstedt & söner.

Downloads

Published

2011-12-28

How to Cite

Zilmer, K. (2011) “Crosses on Rune-Stones: Functions and Interpretations”, Current Swedish Archaeology, 19(1), pp. 87–112. doi: 10.37718/CSA.2011.08.

Issue

Section

Research Articles