• Acta Logopaedica

  Acta Logopaedica publicerar vetenskapliga studier kring logopediska diagnoser, t ex röststörning, utvecklingsrelaterad språkstörning (DLD), dysfagi, dysartri, afasi, demens, dyslexi: dyskalkuli och norm- och referensdata inom relevanta områden.

 • AGATHEOS – European Journal for Philosophy of Religion

  AGATHEOS – European Journal for Philosophy of Religion is a peer-reviewed international journal devoted to philosophy of religion. Its special mission is to promote scholarly work on religions and worldviews from a diversity of philosophical perspectives. The journal is published under the auspices of the Nordic Society for Philosophy of Religion in cooperation with the University of Gävle and Uppsala University, Sweden.  

 • Arv

  ARV means heritage. ARV. Nordic Yearbook of Folklore presents our mental heritage, folklore, as the foundation of our culture, our patterns of interaction and our world view. Folklore, i.e. popular poetry, belief and custom, is an important identity factor for every nation in historical as well as recent times. ARV was founded in 1945 as a common Nordic journal and has, since then, been published by the Royal Gustavus Adolphus Academy in Uppsala, Sweden. Reading ARV keeps you in touch with recent Nordic folklore and neighbouring disciplines. Recent thematic issues have included magic and witchcraft, memory and culture, and museums and heritage policies.

 • Current Swedish Archaeology

  Current Swedish Archaeology (CSA) is a peer-reviewed journal focusing primarily on the interpretation of the archaeological record and on archaeology as social practice. The aim of the journal is to make findings and discussions in Swedish and wider Nordic archaeology accessible to non-Scandinavian speaking readers in and outside of the region and to promote contact and debate between Swedish archaeology and the larger international field.

 • European Journal of Empirical Legal Studies

  The European Journal of Empirical Legal Studies (EJELS) is a fully open access peer-reviewed journal devoted to the empirical study of law and legal systems. It aims to bridge the substantive domain of law and the empirical approaches broadly conceived, ranging from quantitative to qualitative methods. The journal is committed to fostering a methodologically pluralist, intellectually open, and disciplinarily inclusive academic culture. EJELS is not restricted to any particular field of law nor any particular legal system, but particularly welcomes submissions of relevance to a European audience.

 • Ethnologia Scandinavica

  Ethnologia Scandinavica publishes articles on material and social culture, as well as reviews, biographical notes and reports reflecting ethnological contributions and activities in the Nordic countries.

 • Forskning om undervisning och lärande

  Forskning om undervisning och lärande, Forskul – en vetenskaplig tidskrift för undervisningens utveckling. Syftet med tidskriften Forskul är att lyfta fram resultat från forskning som byggs med och för lärare, snarare än om och på. Som namnet på tidskriften anger, handlar det främst om forskning med anknytning till lärande och undervisning, inom skolans och förskolans samtliga ämnesområden och åldersgrupper. Forskul publicerar forskningsresultat som ska ge lärare inom skolväsendet teoretiska och praktiska redskap för att öka förutsättningarna för barn och elevers lärande. De praktikrelevanta resultat som publiceras är granskade och knutna till tidigare forskning och blir på så vis en del i ett kumulativt kunskapsbygge – lärares professionella kunskapsbas. Tidskriften ges ut av Lärarstiftelsen i samverkan Lärarförlaget.

 • HYBRID logotype

  HYBRID – mellan akademi, kyrka & samhälle

  HYBRID utges av ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) och publicerar högklassig forskning i form av vetenskapliga artiklar och bokrecensioner på svenska i skärningspunkten mellan bibelvetenskap (BV), kyrko- och missionsstudier (KM) och systematisk teologi (ST).

 • Idrott, historia och samhälle

  Idrott, historia & samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. Tidskriften välkomnar bidrag som rör sport i vid mening i förhållande tävling, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, pedagogik, föreningsliv, politik och samhälle inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen med historiskt perspektiv.

 • In Situ Archaeologica

  In Situ Archaeologicas fokusområde omfattar alla typer av skandinavisk arkeologi eller arkeologi relevant till skandinavisk arkeologi, samt relevanta sub- eller tvärvetenskapliga perspektiv.


  Tidskriften är en öppet tillgänglig/open access tidskrift och använder sig av dubbelt anonymiserad granskning av insända manuskript.


  In Situ Archaeologica skapades som vetenskaplig tidskrift 1998, först under namnet In Situ: västsvensk arkeologisk tidskrift. Tidskriften bytte namn till In Situ Archaeologica 2006.

 • Journal of Endovascular Resuscitation and Trauma Management

  The Journal of Endovascular Resuscitation and Trauma Management (JEVTM) aims to provide an Open Access platform for the dissemination of knowledge and peer-reviewed research in the field of endovascular and hybrid hemorrhage control and resuscitation. To achieve this goal, we have assembled an Editorial Board of clinicians and scientists who are experts within the field. The Journal is not bound by medical discipline, country, resources or even the conventional rules of medical publishing.


  We are keen to receive manuscript submissions that present original findings, review important topics or educate our readers on any aspect of resuscitation and hemorrhage control, where an endovascular technique has been employed. This can either be in isolation or in combination with open surgical techniques (hybrid surgery).
  As the subject of hemorrhage and bleeding is a common problem across many medical disciplines, we encourage submissions from all specialties: vascular, trauma, acute care, obstetrics and emergency medicine, to mention a few.


  This peer-reviewed journal is published every four to five months and is truly Open Access. There are no article processing charges or publishing fees. All articles are published online and in print and assigned a digital object identifier (DOI). The archives can be found on Journal of Endovascular Resuscitation and Trauma Management (jevtm.com) and are there with no time or access limitations.


   

 • Kapet

  KAPET publicerar pågående forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Syftet med tidskriften är huvudsakligen att ge en bild av forskningsverksamheten vid Karlstads universitet, men vi välkomnar även andra bidrag. KAPET vill dessutom bidra till debatt om utbildningsvetenskaplig forskning och praktik.


   

 • Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift

  Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift (KP) är en expertgranskad tidskrift som publicerar texter inom etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen. Tidskriften välkomnar forskningsartiklar med empiriskt, metodologiskt och teoretiskt fokus, kvalitativa översiktsartiklar, reflektions- och debattexter och bokrecensioner. Kulturella Perspektiv är ett viktigt forum för kulturvetenskaplig forskning på svenska, men publicerar också texter på danska, norska och engelska. Kulturella Perspektiv har som ambition att främja etnologisk forskning och synliggöra dess relevans för en bred läsekrets.

 • META – Historiskarkeologisk tidskrift

  META - Historiskarkeologisk tidskrift främjar forskning och diskussion inom det Historiskarkeologiska fältet, både inom och mellan uppdragsarkeologi, museer, förvaltning och universitet i Norden och utanför.

 • Moderna Språk

  Moderna Språk är en internationell sakkunniggranskad tidskrift som publicerar ny, empiriskt baserad forskning och kritiska recensioner inom områden som täcker engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska och italienska språk och litteratur. Utbudet av ämnen som accepteras för inlämning är brett, vilket speglar strukturen och organisationen av språkstudier inom den svenska högre utbildningen, där litteratur, lingvistik och kultur är tätt sammanflätade. Tidskriften har getts ut varje år sedan 1906 och är därmed en av de äldsta tidskrifterna i sitt slag. Moderna Språk är en flerspråkig tidskrift och vi tar emot bidrag på alla ovan nämnda språk. Vi tar emot nya bidrag löpande och ger ut två nummer per år, ett i juni och ett i december. Ibland ger vi även ut specialnummer. Vi publicerar inte forskning om språk utöver de som nämns ovan. Moderna Språk indexeras i Scopus och Web of Science.

 • Namn och bygd

  Namn och bygd är en nordisk tidskrift specialiserad på namnforskning, såväl dess mer traditionella grenar – såsom namntolkning – som nya frågor, trender och material. Den publicerar artiklar och recensioner om ortnamn, personnamn och s.k. "övriga" namn och har publicerats en gång per år sedan 1913. 

 • Nordic Journal of English Studies

  The Nordic Journal of English Studies (NJES) covers the fields of English studies in the Nordic countries: English linguistics, literature and language teaching and learning. NJES is a peer-reviewed journal that promotes English studies in the Nordic countries. The journal is affiliated to the Nordic Association of English Studies. NJES publishes 2-3 issues a year, including general and special themed issues.

 • Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

  Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik (NoAD) är en tidskrift med fokus på utbildning och undervisning. Ambitionen är att bidra med studier om undervisning, lärares arbete, lärarutbildning, skolan som social praktik, samt teoretiska studier om didaktik och bildning. Tidskriften vänder sig till de som är intresserade av skola, undervisning och lärarprofessionen.

 • Nordisk tidskrift för socioonomastik

  NoSo: Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics är en tidskrift för forskning om namns roll i samhället och i människors sociala interaktion – det vill säga socioonomastik. Målen är att synliggöra forskningsbidrag, möjliggöra idéutbyte och kritiska diskussioner samt bidra till teoretisk och metodisk utveckling inom området.


  Tidskriften sammanför forskare från olika discipliner som arbetar med socioonomastiska frågor och därför har tidskriften ett brett anslag och inkluderar artiklar som kan bygga på alla typer av namn, på historiskt såväl som modernt material, på olika typer av metoder, på teoretiska likaväl som praktiska frågeställningar och där analysen även kan innehålla annat än namnmaterial.


  Tidskriften har ett nordiskt anslag på så sätt att forskningen som diskuteras ska vara intressant ur ett nordiskt perspektiv och tidskriften välkomnar bidrag från svenska, nordiska och internationella författare. Artiklar kan skrivas på något av de skandinaviska språken (danska, norska, svenska) eller på engelska. Artiklar som skrivs på ett skandinaviskt språk ska förses med en engelsk sammanfattning.


   

 • Puls - musik- och dansetnologisk tidskrift

  Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift utgiven av Svenskt visarkiv. Förutom musik- och dansetnologi omfattar tidskriften även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

 • Rig

  RIG publicerar artiklar, presenterar nya avhandlingar, debattbidrag, bokrecensioner och notiser inom den i bred bemärkelse kulturhistoriska forskningen. Redaktionen välkomnar manuskript från alla områden och discipliner inom detta forskningsfält.

 • Scandinavian Journal of Public Administration

  Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA) is a journal based at the School of Public Administration at the University of Gothenburg, Sweden, presenting articles on public administration with perspectives from, amongst others, political, management, economics and law studies.

 • Logotyp för tidskriften Släkthistoriska studier, publicerad av genealogiska föreningen

  Släkthistoriska Studier

  Släkthistoriska Studier (SHS) är en svensk tidskrift för släktforskning och familjehistoria utgiven av Genealogiska Föreningen sedan 2022. Vi välkomnar bidrag baserade på källkritisk forskning inom alla områden av intresse för släktforskare och familjehistoriker. SHS är fritt tillgänglig att läsa för alla (utan prenumerationsavgift eller krav på medlemskap i någon förening) och utan författaravgifter.

 • Snow Leopard Reports

  Snow Leopard Reports is the Snow Leopard Network’s open access journal. It aims to encourage exchange amongst snow leopard practitioners and researchers. The journal aims to collate and make available the latest information on snow leopard biology and conservation through contributions that capture the ecological and conservation status of the species and its wider habitat. Snow Leopard Reports publishes research contributions and notes from the conservation frontline related to the ecology and conservation of snow leopards and co-occurring species across the snow leopard range. The journal is published online as one continuous issue/volume per year.

 • Socialmedicinsk tidskrift

  Socialmedicinsk tidskrift (SMT) har funnits sedan 1924 och är en tidskrift med flervetenskaplig inriktning och ett brett ämnesområde i korsningen mellan socialtjänst, socialförsäkringar, socialpolitik, folkhälsa och hälso­ och sjukvård. Sex nummer ges ut per år. SMT är en vetenskaplig tidskrift och finns på den så kallade Norgelistan för vetenskapliga tidskrifter. Alla artiklar som publiceras är granskade, peer reviewed.

 • Språk och stil

  Språk och stil strävar efter att vara ett brett forum för forskning om svenska språket. Ämnesmässigt och metodiskt är inriktningen därför vid: svenskans struktur, variation och bruk vad gäller såväl talspråk som skriftspråk inom alla genrer. Likaså är bidrag om svenskan under alla tider välkomna.

 • Stockholm Intellectual Property Law Review

  The Stockholm Intellectual Property Law Review (SIPLR) is a student-led journal of legal scholarship with a focus on European Intellectual Property Law. The primary purpose of SIPLR is to create an academic legal forum where the most influential and significant topics of IP law are discussed by students, scholars and lawyers.

 • Svensk Exegetisk Årsbok

  Svensk Exegetisk Årsbok förmedlar högklassig exegetisk forskning till en i första hand svensk läsekrets sedan 1936. Styrelsen sätter en ära i att hålla årsbokens kvalité på hög internationell nivå. Sedan år 2012 publiceras tidskriften i Open Access.


   

 • Svenska landsmål och svenskt folkliv

  Svenska landsmål och svenskt folkliv är en av Sveriges äldsta språk- och kulturtidskrifter, grundad 1878 av J. A. Lundell och numera utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samarbete med Institutet för språk och folkminnen och Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Lunds universitet. Tidskriften, som utkommer med ett nummer årligen, publicerar forskningsartiklar, meddelanden och aktstycken, recensioner m.m. inom dialektologi, sociolingvistik och annan talspråksforskning samt folkloristik och kulturhistoria. Forskningsartiklar undergår anonymiserad kollegial granskning av minst två experter på området.

 • Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research

  Svensk tidskrift för musikforskning/ Swedish Journal of Music Research (STM–SJM) är en sakkunniggranskad tidskrift utgiven av Svenska samfundet för musikforskning. STM–SJM stöds av Kungl.Vitterhetsakademien och Kungl. Musikaliska Akademien. Tidskriften publiceras både online och i tryckt form. I webbversionen publiceras artiklar och annat material efter hand när de är färdiga för publicering. Den tryckta volymen, som utkommer en gång per år, distribueras till medlemmarna i samfundet och till tidskriftens prenumeranter.


  STM–SJM publicerar artiklar inom olika musikforskningsfält (musikhistoria, musikteori och analys, organologi, musiketnologi, musiksociologi, musikestetik, musikkritik, musikhistoria, musikpedagogik, konstnärlig forskning i musik etc.). Vi välkomnar även bidrag i musikrelaterade ämnen från forskare inom andra discipliner, i synnerhet inom humaniora och samhällsvetenskap. Tidskriftens huvudsakliga syfte är att presentera forskning om musik i Sverige och de övriga nordiska länderna (Finland, Danmark, Norge, Island) men vi välkomnar även bidrag i andra musikaliska ämnen av nordiska forskare.


  Förutom vetenskapliga artiklar publicerar STM–SJM även andra texter, främst bokrecensioner men även rapporter, debattinlägg och minnesord. Insända bidrag ska utformas i enlighet med våra anvisningar till författare.

 • Sömn och Hälsa

  Tidskriften Sömn och Hälsas syfte är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa. Tidskriften som är en öppet tillgänglig (OA) tidskrift ges ut två gånger per år. Tidskriften Sömn och Hälsa ges ut av Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad.

 • Tidskrift för genusvetenskap

  Tidskrift för genusvetenskap (TGV) är en expertgranskad genusvetenskaplig tidskrift. TGV speglar den svenska genusforskningens bredd och centrerar dess intersektionella och kritiska epistemologier. TGV presenterar ny forskning, teorier och begrepp samt tillgängliggör forskning för en bredare krets.

 • Tidskrift för litteraturvetenskap

  Tidskrift för litteraturvetenskap utkommer sedan 1971 med fyra nummer per år och inriktar sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga och tvärvetenskapliga frågeställningar. Utöver att publicera vetenskapliga artiklar och essäer erbjuder TfL ett rum för ämnesdebatt och bevakar litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden. TfL cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall. 2023–2024 finns redaktionen på Stockholms universitet.

 • Utbildning & Lärande

  Tidskriften Utbildning & Lärande strävar efter att utgöra ett forum för vetenskapliga diskussioner inom kunskapsområden som pedagogiskt arbete, didaktik, pedagogik och utbildningsvetenskap och behandlar frågor inom skilda pedagogiska praktiker. Den vänder sig till verksamma forskare och skolaktörer i skilda skolformer och utbildningsverksamheter, samt lärare och studerande vid högskolor och universitet.