Making Heritage. A Case Study on the Impact of Contract Archaeology on Museum Collecting in Sweden

Authors

  • Vivian Smits GRASCA, Department of Cultural Sciences, Linnaeus University; Studio Västsvensk Konservering. Administration for Cultural Development, Region Västra Götaland

DOI:

https://doi.org/10.37718/CSA.2020.11

Keywords:

development-led archaeology, organization, collecting, commercial archaeology, organization structure, finds processing, tangible heritage

Abstract

Since taking off as an industry in Sweden in the 1980s, contract archaeology has changed not only the role of field archaeologists but also that of museums and the formation of collections. This paper discusses some of the effects of the commercialization of archaeological services through a case study of past and present collection practices. Data records are compared from three different archaeological investigations at the site Nya Lödöse (1473-1621) in Gothenburg. Each excavation represents a particular era in archaeological practice. The data are used to compare and analyse collecting practices within contemporary contract archaeology. Separately, a survey among contract archaeology units examines the implementation of legislative guidelines and day-to-day practices and suggests several causes for anomalies in the selection and discarding of finds in the case study. Combined, the findings of the case study and the survey results, suggest that contract archaeology leaves a specific imprint on collections in archaeological museums, impacting their compilation, and therefore influencing future research as well as the experience of the public.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ARCHES nd. The Standard and Guide to Best Practice in Archaeological Archiving in Europe https://archaeologydataservice.ac.uk/. [Accessed 20 July 2020].

af Edholm, L. W. 2017. Att Styra Tiden. New Public Management i Svensk Kulturarvsförvaltning. Masteruppsats. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för kultur och estetik.

Andersson, H. 1972. Historisk arkeologi i Göteborg. Göteborgs Historiska Museum. Årstryck 1972. Vol 1972 pp. 39-55.

Anderson, H. & Ockborn, M. 1969. Arkeologisk rapport över undersökning med anledning av planerad utbyggnad av trafikplats på och omkring Gamlestadstorget, Nya Lödöse, Göteborgs stad, Västergötland. Del 1, 2 och 3. Arkeologisk undersökning. Göteborg. StArkivet. Göteborgs stadsmuseum archive.

Collections Trust & Riksantikvarieämbetet. 2019. Acquisition and accessioning – the Spectrum standard. https://collectionstrust.org.uk/. [Accessed 8 July 2020].

Cornell, P., Nilsson, A., Palm, L. & Rosén, C. 2018. A Scandinavian Town and Its Hinterland: The Case of Nya Lödöse. International Journal of Historical Archaeology. Vol. 22 pp. 186-202. DOI: 10.1007/s10761-017-0426-1.

Cregård, A, Berntson, E. & Tengblad, S. (eds). 2018. Att leda i en komplex organisation. utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet. Stockholm: Natur & Kultur.

Demoule, J.P. 2011. We still have to Excavate. But not at any Price. Archaeological dialogues. Vol. 18 pp. 5–10.

Fredengren, C, Jensen, O.W. & Wall, Å. 2012. I valet och kvalet. Grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Gillberg, Å. & Jensen, O. W. 2007. Processes of Professionalisation and Marginalisation – a Constructivist Study of Archaeological Field Practices in Sweden 1870–1910. In Arkeologins många roller och praktiker: Två sessioner vid VIII Nordic TAG i Lund 2005. Lund: Lund University.

Hamilakis, Y. 2015. Archaeology and the Logic of Capital: Pulling the Emergency Break. International Journal of Historical Archaeology. Vol. 19(4) pp. 721-735.

Högberg, A. & Fahlander, F. 2017. The Changing Roles of Archaeology in Swedish Museums. Current Swedish Archaeology. Vol. 25 pp. 13-85.

Holmquist, L. & Wendt, A. 2019. Spara eller slänga – gallring vid arkeologiska undersökningar 2018. En förstudie. Rapport från ett FoU-projekt. Kulturarvsarbetets förutsättningar. Värdering och urval av kulturarv. Stockholm: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Hood, C. 1991. A Public Management for all Seasons? Public Administration. Vol. 69(1) pp. 3-19.

Hood, C. 1995. The ‘New Public Management’ in the 1980’s: Variations on a Theme. Accounting, Organizations and Society. Vol. 20(2/3) pp. 93–109.

IfA (Institute for Archaeologists). 2014. Standard and guidance for the creation, compilation, transfer, and deposition of archaeological archives. www.archaeologists.net/sites/default/files/CIFAS&GArchives_2.pdf. [Accessed 8 July 2020].

Jensen, Å. & Jensen, O.W. 2012. Practice and Professionalisation. The Role of Field Methods in the Formation of the Discipline of Archaeology in Sweden. In: Jensen, O.W (ed). Histories of Archaeological Practices, pp. 115-150. Stockholm: Historiska Museet.

KRFS 2007:2. Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Kulturrådets författningssamling. https://www.kulturradet.se/globalassets/start/om-oss/sa-arbetar-kulturradet/sa-styrs-vi/forfattningssamling/forfattningssamling-dokument/forfattningssamling/riksantikvarieambetet/krfs07_2.pdf.

KRFS 2015:1. Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi. Kulturrådets författningssamling. https://www.kulturradet.se/globalassets/start/om-oss/sa-arbetar-kulturradet/sa-styrs-vi/forfattningssamling/forfattningssamling-dokument/forfattningssamling/riksantikvarieambetet/krfs_2017_1_web.pdf.

KRFS 2017:1. Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi. Kulturrådets författningssamling. https://www.kulturradet.se/globalassets/start/om-oss/sa-arbetar-kulturradet/sa-styrs-vi/forfattningssamling/forfattningssamling-dokument/forfattningssamling/riksantikvarieambetet/krfs_2017_1_web.pdf.

KRFS 2018:6. Föreskrift om ändring i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd (KRFS 2017:1) om uppdragsarkeologi. Kulturrådets författningssamling. https://www.kulturradet.se/globalassets/start/om-oss/sa-arbetar-kulturradet/sa-styrs-vi/forfattningssamling/forfattningssamling-dokument/forfattningssamling/riksantikvarieambetet/krfs_2018_6.pdf.

Kristiansen, K. 2009. Contract Archaeology in Europe. World Archaeology. Vol.41(4) pp. 641-648.

Malim, T. 2014. CPD: Archaeology and construction projects. Construction Manager Magazine. CIOB, the Chartered Institute of Building. www.constructionmanagermagazine.com/cpd-articles/cpd-digging-past/. [Accessed 9 September 2019].

Myndigheten för kulturanalys 2020. Kulturmiljöstatistik. Kulturfakta 2020:1. Göteborg: Myndigheten för kulturanalys.

Prop. 2009/10:3. Tid för kultur. https://www.regeringen.se/contentassets/5afd813ffae94dae91e9db0f8725c3b6/tid-for-kultur-prop.-2009103.

Prop. 2012/13:96. Kulturmiljöns mångfald. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kulturmiljons-mangfald_H00396.

Riksantikvarieämbetet, 2012. Verkställighetsföreskrifter för uppdragsarkeologi. Återrapportering av regeringsuppdrag. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet. 2017a. Arkeologi. www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/arkeologi. [Accessed 10 September 2017].

Riksantikvarieämbetet. 2017b. En målbild för det uppdragsarkeologiska systemet. www.raa.se/kulturarv/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/arkeologi/malbild-for-uppdragsarkeologin. [Accessed 24 January 2018].

Riksantikvarieämbetet. 2018. Updated 2020. Vad är samlingsförvaltning? www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/sa-fungerar-samlingsforvaltning/vad-ar-samlingsforvaltning. [Accessed 8 July 2020].

Riksantikvarieämbetet & Statens Historiska Museer. 2015. Utvecklad och mer effektiv hantering av fynd från arkeologiska undersökningar: återrapportering av regeringsuppdrag. Stockholm. http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8234. [Accessed 21 May 2019]

Rudebeck, E. 2010. Fornlämningarnas landskap i kulturmiljövårdens politiska ekonomi. In: Germundsson, T. & Sanglert, C.J. (eds). Landskapet, förflutenheten och samtiden - uppsatser om bevarandets dilemman. Rapporter och notiser 171. Lund: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

Rudebeck, E., Ödman C., Samuelsson, B.Å. & Högberg, A. (eds). 2001. Vetenskapligt program för Malmö kulturmiljö. Den arkeologiska verksamheten. Malmö: Malmö Kulturmiljö.

SFS 1979:429. Skogsvårdslag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skogsvardslag-1979429_sfs-1979-429.

SFS 1988:950. Kulturmiljölagen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950.

SFS 1998:808. Environmental Code (EN). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.

SFS 2010:900. Planning and Building Act (EN). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900.

SFS 2014:1585. Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20141585-med-instruktion-for_sfs-2014-1585.

SFS 2017:563. Museilag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/museilag-2017563_sfs-2017-563.

Smits, V. 2019. Att skapa ett kulturarv. Licentiate thesis in Archaeology. LNU Licentiate No. 26. Växjö: Linnaeus University Press.

SOU 1992:137. Arkeologi och exploatering. Betänkande av HUR-utredningen. https://lagen.nu/sou/1992:137.

SOU 2005:80. Uppdragsarkeologi i tiden. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2005/09/sou-200580/.

StArkivet GSM, 1915a. NYA LÖDÖSE 5. Grävningarna 1915–1918. Protokoll 1918. Div. anteckningar och handlingar. Fotodubletter. Göteborgs Stadsmuseum. Archive Gothenburg City Museum.

StArkivet GSM, 1915b. NYA LÖDÖSE 4. Grävningarna 1915–1918. Protokoll 1915–1917. Göteborgs Stadsmuseum. Archive Gothenburg City Museum.

StArkivet GSM,1969. NYA Lödöse. Gamlestadstorg 1969. Skriftväxling mm. Foton. Grävningsiakttagelser. Göteborgs Stadsmuseum. Archive Gothenburg City Museum.

Strömbom, S. 1924. Forskningar på platsen för det forna Nya Lödöse (1915–1918). Stadskrönika, Grävningsberättelse, Fyndkatalog. Göteborg.

Svensson, J. & Tomson, K. (eds). 2016. Kampen om kulturen - idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet. Lund: Studentlitteratur AB.

Voss, B.L. 2012. Curation as Research. A Case Study in Orphaned and Underreported Archaeological Collections. Archaeological Dialogues. Vol. 19(2) pp. 145-169. https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1017/S1380203812000219.

Zan, L. Bonini Baraldi, S., Lusiani, M., Shoup, D., Ferri, P. & Onofri, F. 2016. Managing Cultural Heritage: An International Research Perspective. London & New York: Routledge.

Downloads

Published

2020-12-20

How to Cite

Smits, V. (2020) “Making Heritage. A Case Study on the Impact of Contract Archaeology on Museum Collecting in Sweden”, Current Swedish Archaeology, 28(1), pp. 279–301. doi: 10.37718/CSA.2020.11.

Issue

Section

Research Articles