Publicera – en digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter

Arbetet med plattformen utgår från ett regeringsuppdrag, som ger Kungliga biblioteket (KB) uppgiften att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Uppdraget bygger i sin tur på rekommendationer som togs fram i utredningen Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång (2019).

Gemensamt gränssnitt - Publicera

Plattformen består av ett gemensamt gränssnitt där tidskrifternas redaktioner hanterar och publicerar fulltextmaterial och metadata med omedelbar öppen tillgång. Detta inkluderar systemstöd för kollegial granskning (peer review) och arkivering. Plattformen bygger på den öppet tillgängliga mjukvaran Open Journal Systems (OJS). Den används av tusentals tidskrifter i hela världen, men också för flera liknande plattformar som till exempel journal.fi, openjournals.nl och tidsskrift.dk.

KB:s roll

KB bygger upp och förvaltar den digitala plattformen samt erbjuder tekniskt stöd för användarna, som i första hand avser redaktörer och redaktionsmedlemmar för vetenskapliga tidskrifter. KB agerar däremot inte som ett förlag för tidskrifterna. Det redaktionella ansvaret ligger fortsatt helt hos redaktörer och utgivare.

Krav för att använda Publicera

Tidskrifter som önskar använda sig av plattformen för utgivning ska leva upp till följande rekommendationer:

  • publicera, eller sträva mot att publicera innehåll med direkt öppen tillgång och att använda sig av en Creative Commons-licens
  • publicera minst fem sakkunniggranskade artiklar per år
  • tillhandahålla en beskrivning av den redaktionella processen, inklusive rutiner för sakkunniggranskning, personer som ingår i redaktionsrådet samt kontaktuppgifter
  • tillhandahålla tydliga instruktioner till författare om hur de kan skicka in manuskript för granskning, inklusive information om eventuella kostnader
  • använda persistenta identifikationer och strukturerad metadata för publicerat material
  • publicera artiklar som maskinläsbara filer så som PDF och XML

Plattformen tillhandahåller den tekniska infrastrukturen för att tidskriften ska kunna uppfylla dessa krav. KB rekommenderar också att tidskriften förhåller sig till riktlinjer för publiceringsetik som de beskrivs av Committee of Publication Ethics (COPE).

Publicera supportsidorna

Publiceras supportsidor är en resurs för tidskriftsredaktioner som arbetar med Publicera och för tidskriftsägare och redaktioner som överväger att gå med i Publicera.

På supportsidorna finner ni den information och den dokumentation som behövs för att en tidskriftsredaktion snabbt och effektivt ska kunna använda Publicera. Här finns och råd och tips för redaktioner, bland annat genom länkar till resurser som kan bistå med förståelse till Publiceras krav och rekommendationer. Besök Publicera Support.

Tjänster som ingår i Publicera

För att tidskrifterna som använder sig av Publicera ska få ut så mycket som möjligt av verktyget har KB ordnat vissa kringtjänster som är tänkta att bidra till att tidskrifterna uppfyller krav från forskningsfinansiärer och centrala databaser, som t.ex. Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Digital Object Identifier (DOI)

DOI är en persistent identifikator som skapar en unik referens till vetenskapligt material. Tidskrifter som har ett avtal med KB för att använda Publicera kan lägga till DOI via systemet till alla artiklar innan de publiceras. Detta är kostnadsfritt för nytt material. Kostnadskalkyl för att lägga till DOI för arkivmaterial går att få på begäran.

Strukturerad metadata

Plattformen tillhandahåller ett gränssnitt där metadata registreras tillsammans med inkommande manus från författare. Redaktörer och leverantörer av publiceringstjänster kan sedan justera metadata under processen. Metadata för publicerat material kan hämtas eller exporteras i ett strukturerat format till databaser för vetenskaplig information eller andra intressenter.

Långtidslagring

KB:s digitala långtidslagring säkrar åtkomsten till digitalt material nu, och i framtiden. Bevarandet syftar till att säkra materialets fortlevnad till stöd för forskningen. Kungliga biblioteket hämtar och långtidslagrar metadata och fulltext för de artiklar som publicerats av tidskrifterna.

E-plikt

I de fall där tidskrifter är skyldiga att leverera elektroniska pliktexemplar finns möjlighet att göra detta direkt via en funktion i plattformen.

Mer detaljerad information om Publicera finns på KB:s webbplats.