Om Publicera

Publicera är den nationella digitala plattformen för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Arbetet med plattformen utgår från ett regeringsuppdrag som ger Kungliga biblioteket (KB) uppgiften att förvalta och utveckla denna plattform, och sedan augusti 2022 ingår uppdraget i KB:s instruktion. Se hela instruktionen

KB:s roll

KB förvaltar den digitala plattformen och erbjuder visst tekniskt stöd för tidskrifternas redaktörer och redaktionsmedlemmar. Det redaktionella och ekonomiska ansvaret för respektive tidskrift vilar helt på tidskriftens ägare och redaktion. KB är inte ett förlag för respektive tidskrift.

Gemensamt gränssnitt för tidskrifter

Publicera består av ett gemensamt gränssnitt där tidskrifternas redaktioner kan arbeta med hela utgivningen från insänt manuskript, inklusive sakkunniggranskning, till publicering av fulltextmaterial och metadata med omedelbar öppen tillgång. Plattformen bygger på Open Journal Systems (OJS), ett system för manuskripthantering och publicering som bygger på fri och öppen programvara och används av tusentals tidskrifter i hela världen.

OJS används av flera plattformar som liknar Publicera, till exempel journal.fi, openjournals.nl och tidsskrift.dk.

Tjänster som ingår i Publicera

För att tidskrifter som använder Publicera ska ha största möjliga nytta av plattformen erbjuder KB ett antal kringtjänster. De är tänkta att bidra till att tidskrifterna uppfyller krav från forskningsfinansiärer och centrala databaser.

Digital Object Identifiers (DOI:er)

DOI är en beständig identifikator som skapar en unik referens till vetenskapligt material. Tidskrifter som har avtal med KB att använda Publicera kan lägga till DOI via systemet till alla artiklar när de publiceras. Detta är kostnadsfritt för aktuellt innehåll (innevarande årgång/volym och de två tidigare volymerna).

KB kan bistå med information om kostnader att lägga till DOI för arkiv/äldre material. 

Strukturerad metadata

Publicera har ett gränssnitt där metadata registreras tillsammans med inkommande manuskript från författare. Redaktörer och leverantörer av publiceringstjänster kan sedan justera metadata under utgivningsprocessen. Metadata för publicerat material kan hämtas eller exporteras i ett strukturerat format till databaser för vetenskaplig information eller andra intressenter.

Långtidslagring

KB:s digitala långtidslagring säkrar åtkomsten till digitalt material nu och i framtiden. KB hämtar och långtidslagrar metadata och fulltext för de artiklar som publiceras i tidskrifterna på plattformen.

E-plikt

I de fall där tidskrifter är skyldiga att leverera elektroniska pliktexemplar sker detta direkt via en funktion i plattformen.

Krav för att använda Publicera

Tidskriftsägare eller redaktion som önskar använda sig av Publicera för utgivningen av sin tidskrift ska:

 • publicera innehåll med direkt öppen tillgång och att använda sig av en Creative Commons-licens
 • publicera minst 15 sakkunniggranskade artiklar under en treårsperiod. Till detta kan komma annat material som ledare, allmän tidskriftsinformation, recensioner, debatt, mm.
 • på den publika webbplatsen tillhandahålla
  • en beskrivning av den redaktionella processen inklusive rutiner för sakkunniggranskning
  • en lista över, och kontaktinformation till tidskriftens ägare, redaktion och redaktionsråd
  • tidskriftens "aims & scope" samt tydliga författarinstruktioner inklusive information om hur man skickar in artiklar och om det finns några publiceringsavgifter
 • använda beständiga identifikatorer (DOI:er) och strukturerad metadata för publicerat material
 • publicera allt innehåll som PDF-filer med ifyllda metadata och XML-filer. Se Tekniska standarder för Publicera för mer information.

Publicera tillhandahåller den tekniska infrastrukturen för att tidskriften ska kunna uppfylla dessa krav. KB rekommenderar också att tidskriften förhåller sig till riktlinjer för publiceringsetik som de beskrivs av Committee on Publication Ethics (COPE).

Mer detaljerad information om Publicera finns på KB:s webbplats.

Publiceras supportsidor

Publiceras supportsidor är en resurs för tidskriftsredaktioner som arbetar med Publicera och för tidskriftsägare och redaktioner som söker mer information om Publicera inför en eventuell anslutning. 

På supportsidorna hittar man den information och den dokumentation som behövs för att en tidskriftsredaktion snabbt och effektivt ska kunna använda Publicera. Här finns råd och tips för redaktioner och länkar till resurser som kan bidra med förståelse till Publiceras krav och rekommendationer.

Besök Publicera Support.

Kontakt och nyheter

Maila publicera@kb.se för att kontakta arbetsgruppen för Publicera - Erik Stattin och Ramana Fragola.

Om du vill få de senaste nyheterna från Publicera, prenumerera på Nytt från KB och välj ”Publicera” som ditt intresseområde.