Om tidskriften

RIG är ett annat namn på guden Heimdall, som enligt den fornisländska ”Sången om Rig” gav upphov till de olika samhällsklasserna. Denna dikt innehåller den äldsta kulturhistoriska skildring vi äger från Norden.   

RIG publicerar artiklar, presenterar nya avhandlingar, debattbidrag, bokrecensioner och notiser inom den i bred bemärkelse kulturhistoriska forskningen. Redaktionen välkomnar manuskript från alla områden och discipliner inom detta forskningsfält. Tidskriften har kommit ut varje år sedan 1918 och inrymmer bland annat en nästan komplett serie recensioner av etnologiska avhandlingar. Från och med årgång 98 (2015: 1) utges Rig av Kungl. Gustav Adolfs Akademien.  

Insända manuskript bedöms av redaktionen samt två fristående sakkunniggranskare (peer review). Vid den externa granskningen är såväl bedömare som författare anonyma för varandra. Läs mer nedan.

Sakkunniggranskning

Alla insända manuskript bedöms först av en redaktör och/eller redaktionsråd som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas för sakkunniggranskning. Författaren/författarna ges möjlighet att omarbeta artikeln efter redaktörers/redaktionsråds kommentarer.

Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två sakkunniga som har i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister.

Tidskriften använder sig av ett helt anonymiserat granskningsförfarande innan accept/refusering av manuskript vilket innebär att författare och granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen.

Granskningsprocessen antas ta 6 till 8 veckor men kan komma att variera.

Baserat på granskningen sammanställer sedan redaktören en rekommendation att a) godkänna manuskriptet för publicering b) be författaren om revidering av manuskriptet eller c) att refusera manuskriptet.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos tidskriftens huvudredaktör. Denne har ett kvalificerat redaktionsråd till stöd i olika frågor kring utgivning av enskilda manuskript, tidskriftens utveckling mm.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. En fristående redaktör kommer att ha i uppdrag att organisera granskningsprocessen. Författarens anknytning till tidskriften kommer att anges i artikeln i samband med utgivning.

RIG tar emot manuskript som tidigare har laddats upp före granskning som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författare måste dock inneha upphovsrätt för texten i fråga.

Författare uppmuntras även att när sådana finns ange länkar till tidigare versioner av artikeln i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften.

Publiceringsavgifter

Tidskriften tar inte ut några publicerings- eller artikelavgifter.

Publiceringsfrekvens

RIG publiceras med fyra nummer per år och dessa utgör en volym.

Indexering

RIG är indexerad hos The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers.