Författarinstruktioner

Publiceringsvillkor och utformning av manuskript

Rig publicerar kulturvetenskapliga artiklar, presenterar nya avhandlingar, debattbidrag, essäer, litteraturöversikter, bokrecensioner och kortare notiser inom den kulturhistoriska forskningen. Redaktionen välkomnar manuskript från alla områden inom detta forskningsfält. Innehållet vänder sig till lärare, forskare, studenter och den bredare kulturhistorieintresserade allmänheten.

Genom att sända in material till Rigs redaktion, garanterar författaren att materialet inte tidigare publicerats eller samtidigt kommer att publiceras på annat håll.

Insända manuskript ska vara författade på svenska, medan texter på danska och norska kan publiceras om redaktionen bedömer att särskilda skäl finns.

Insända manuskript till redaktionen ska följa Rigs manuskriptanvisningar.

Manuskript insändes elektroniskt i Word-format (ej pdf) via tidskriftens manuskripthanteringssystem. Vid frågor kontakta simon.ekstrom@etnologi.su.se.

RIG tar inte ut avgifter vare sig för författare eller läsare.

Utformning av manuskript

Manuskripten skall vara skrivna med radavstånd 1,5 och bred marginal.

Artiklarnas omfång bör ligga mellan 35.000 och 55.000 nedslag, inklusive noter och litteratur.

En avhandlingsrecension bör maximalt omfatta 17.000 nedslag, ett debattinlägg max 8.000 tecken, en bokrecension max 15.000 tecken och en notis bör inte vara längre än 4.000 tecken.

RIG låter granska artikelmanuskript enligt ett peer review-system som innebär att samtliga artiklar granskas av redaktionen och medlemmar av redaktionsrådet och/eller oberoende externa granskare.

Artikelmanuskript ska anonymiseras för att underlätta inför sakkunniggranskning. Se till att även ta bort identifierande information från Word-dokument. Instruktioner finns på Microsofts supportsidor. Författaren ska inte kunna identifieras genom till exempel självcitat i texten.

Referenser

Vi följer Svenska Skrivregler och SAOLNytt avsnitt markeras med indrag. Noter anges med siffra och skrives som slutnoter. 

Litteraturreferenser användes enligt följande. I texten anges författarnamn, årtal och sidhänvisning inom parentes "som Broberg (1988) påpekat", "flera studier visar detta (Ehn 1996, Nilsson 1993, Skarin Frykman 1987)...", "som dokumenterat detta (Lundgren 1996:129ff.)...".

Litteraturlistan placeras sist. Uppställning och kursivering sker som exemplen visar:

Daun, Åke 1993: Etnologin, framtiden och samhället. I: Gerholm, Lena (red.): Etnologiska visioner. Femton forskare reflekterar kring sitt ämne. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Högdahl, Elisabeth 2003: Göra gata. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden. Hedemora: Gidlunds.

Larsson, Lisbeth 1997: Modernismens kvinnliga avantgarde. Tvärsnitt nr 1.

Artikelmanuskripten ska innehålla följande:

  1. Författarnamn, titel och institutionstillhörighet eller motsvarande.
  2. Själva texten.
  3. Numrerade noter vid behov. Ange inte litteraturhänvisningar i noterna.
  4. Litteraturreferenser, alfabetiskt ordnade.
  5. Engelsk sammanfattning (omkring 300 ord eller 1500 nedslag). Artikelns titel på engelska.
  6. Nyckelord.
  7. Bildoriginal och eventuella bildtexter insändes i samband med slutgiltigt manuskript.