Redaktionella Riktlinjer

COPYRIGHT AND LICENSING

Författare som bidrar till In Situ Archaeologica har givit sitt medgivande att publicera sina artiklar under en Creative Commons-licens (Creative Commons CC-BY-NC 4.0), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst. Det ger också tredje part rätt att bearbeta, förändra och vidareutveckla materialet för vilket syfte som helst, dock ej kommersiellt, på villkor att tydligt erkännande ges till verkets upphovsperson, att en länk till licensen tillhandahålls och att det tydliggörs om ändringar av verket har gjorts. Författaren/författarna behåller copyright till verket.

POLICY FÖR FÖRFATTARSKAP

Varje författare, och eventuella medförfattare, skall uppfylla kriterier:

  1. Alla ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
  1. Alla ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
  1. Alla ska ha godkänt det insända manuskriptet.

Varje författare ska dessutom kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

Texten ovan härstammar från CODEX – och riktlinjer för forskning.

POLICY FÖR KOLLEGIALA GRANSKARE

  1. Författare av manuskript och granskare av samma manuskript får inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.
  2. Granskare ska bara acceptera att bedöma manuskript som faller inom eget ämnesområde.
  3. Granskare bör svara på inbjudningar utan dröjsmål och skicka in utförd granskning inom en rimlig tid.
  4. Granskares kommentarer ska inte vara påverkade av författarens nationalitet, religiösa eller politiska föreställningar, könstillhörighet eller av kommersiella intressen.
  5. Granskares kommentarer får inte innehålla ett fientligt eller provokativt språkbruk och ska ej heller inkludera personangrepp, förtal eller andra nedsättande kommentarer. 

PREPRINT POLICY

Tidskriftens redaktion tillgängliggör inte tidigare utkast av manuskript.

ORCID

Tidskriftens redaktion rekommenderar starkt att författare som skickar in manuskript registrerar ett ”Open Researcher and Contributor Identifier”, sk. ORCiD.

Denna registrering ger en unik och stabil digital författaridentitet och säkerställer att författaren får erkännande för sitt arbete. Då en persons ORCiD förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, institutionstillhörighet eller forskningsfält författarens ORCiD.

Tidskriftens redaktion uppmuntrar alla författare att inkludera ORCiD tillsammans med övrig författarinformation när manuskriptet registreras i systemet. Om artikeln accepteras kommer detta att publiceras med artikeln.

OPEN DATA

Insamlade empiriska material skall i utgångspunkten vara öppet och tillgängligt för alla för granskning av resultat, oavsett om forskningsfinansiärer och lärosätenas har krav på öppna forskningsdata eller om det görs på frivillig basis. Är detta inte önskvärt av författare måste frågan om öppenhet av data adresseras redaktionen i förhand av granskning av manuskript.

Tidskriften uppmuntrar författare att tillgängliggörandet görs enligt FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till inom det inskickade manuskriptet under en särskild rubrik. Forskningsdata bör då vara offentliggjort när artikeln publiceras. Empiriskt material som hämtats från andra forskare måste refereras på samma sätt som andra vetenskapliga källor. För vidare frågor om riktlinjer för hantering av öppna data och riktlinjer om hur data bör hanteras och publiceras, vänligen vänd er till ditt lärosäte.

POLICY FÖR KORRIGERINGAR 

Villkoren för publicering med beständiga identifikatorer som DOI inkluderar att objektet som offentliggjorts är slutgiltigt.

Ändringar av artiklar publicerade i tidskriften accepteras endast vid direkta sakfel av avgörande betydelse. De ändras endast med att a) ett erratum eller b) en ändringsnotis publiceras och länkas ihop med originalartikeln.

Tidskriften uppmuntrar diskussion efter publicering genom brev till redaktören eller på en extern modererad webbplats för granskning och diskussion av forskning efter publiceringen, såsom PubPeer.

POLICY FÖR KLAGOMÅL & ÖVERKLAGANDEN

I fall av formella klagomål, tvister eller överklaganden ska författare kontakta huvudredaktören, som ansvarar för att säkerställa att en rättvis, övervägande och grundlig utredning genomförs.

POLICY FÖR ARKIVERING

Från och med att tidskriften utges i Publicera så tillgängliggörs tidskriftens innevarande och framtida innehåll via Publicera och långtidslagras på en säker och central server på Kungliga biblioteket (KB).

Tidskriftens ägare och KB eftersträvar att tidskriftens arkiv ska överföras och tillgängliggöras via Publicera och därmed kommer arkivet också att långtidslagras på en säker och central server på KB.   

POLICY FÖR ETISK ÖVERSYN

Tidskriften följer de etiska riktlinjerna och bästa praxis som anges av Committee on Publication Ethics (COPE). Alla fall av etisk oredlighet kommer att hanteras i enlighet med COPE:s rekommendationer och riktlinjer.

PUBLICERINGSAVGIFTER

Det utgår inga publiceringsavgifter. Engelsk språkgranskning av abstract, figurtexter och ”summary” tillhandahålls av tidskriftens egen språkgranskare utan extra kostnad. Däremot utgår kostnader, helt eller delvis för språkgranskning av manuskript på engelska. Den görs av tidskriftens egna språkgranskare oavsett om författaren själv har haft manuskriptet till språkgranskning eller ej.