Författarinstruktioner

SKICKA IN DITT BIDRAG ONLINE

In Situ Archaeologica tar inte ut några författaravgifter.

Skicka in ditt manuskript via vårt manushanteringssystem. Steg för steg-instruktioner ges under processens gång. Vid frågor, vänligen kontakta redaktionen: redaktion@insituarchaeologica.com

In Situ Archaeologica välkomnar följande typer av manuskript: Originalartiklar, Diskussionsartiklar och Tematiska artiklar.

In Situ Archaeologica tar emot, evaluerar och publicerar artiklar kontinuerligt. Alla manuskript med relevans till tidskriften blir bedömda av redaktionen och sänds därefter ut till anonym peer review för vetenskaplig bedömning.

Alla artiklar skall laddas upp som ett dokument med manustext, där figurerna är med löpande i texten med tillhörande figurtext, samt alla figurer, högupplöst som seprata filer, namgivna med figur + nr. tabeller i excelark kan laddas upp som olika flikar i samma excelfil. Varje flik namngiven med figur + nr. I övrigt följ riktlinjerna nedan. 

Artiklar

En artikel kan egentligen vara hur lång som helst. Ett riktmärke är dock 80–100 000 tecken inklusive blanksteg, exklusive figurer och tabeller och litteraturlista. Ta gärna kontakt med redaktionen på förhand om du har ett större arbete du vill publicera.

Diskussionsavsnitt

I denna del publiceras diskussionsartiklar som kommenteras av olika experter utvalda av redaktionen, vars kommentarer författaren sedan får möjlighet att bemöta i kort kommentar. En sådan diskussionsartikel bör ej överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg, exklusive litteraturlista.

Tematisk sektion

Detta är ett önskemål att publicera teman som omfattar flera artiklar från flera författare inom samma tema. Det kan vara ett seminarium eller flera artiklar som bearbetar resultaten från ett uppdragsarkeologiskt projekt eller liknande. Här bör varje enskild artikel ej överstiga 40 000 tecken inklusive blanksteg, exklusive figurtexter, tabeller och litteraturlista.

Övrig formalia

En artikel skall innehålla ett abstract på engelska om max 150 ord och ett summary på 500 - 700 ord (gäller ej debattinlägg eller manus på engelska).

Engelsk språkgranskning av abstract, figurtexter och ”summary” tillhandahålls av tidskriftens egen språkgranskare utan extra kostnad. Däremot utgår kostnader, helt eller delvis för språkgranskning av manuskript på engelska. Den görs av tidskriftens egna språkgranskare oavsett om författaren själv har haft manuskriptet till språkgranskning eller ej.

Artikeln inleds med titel. 

Använd ett minimum av formateringar. Inga indrag o.d. Separera enbart stycken med att börja på ny rad.

In Situ följer svenska skrivregler för tal i text. Alltså nummer 1-12 skrivs i text med bokstäver och från 13 och uppåt med siffror. Undantag görs när flera tal i samma mening och ett av dem är under respektive över 12, som alltid skrivs i siffror. Annars gäller för från-till: fem till åtta och 13-22, samt alltså 7-16.  Avvikelser görs för speciella tillfällen, så som datum, klockslag, måttenheter, decimaltal, numreringar osv. som alltid skrivs med tal. Undantag görs också för extremt stora tal som kan skrivas som bokstäver eller en kombination t.ex: hundratusen, 20 miljoner. Var konsekvent genom texten.

Fotnoter accepteras inte och slutkommentarer enbart undantagsvis.

Det är tillåtet att ha tre (3) rubriknivåer. Rubriker och rubriknivåer markeras tydligt genom olika fontstorlek och eller fet stil. Använd enbart ett (1) typsnitt.

Citat inleds med och avslutas med ". Citat skall antingen avslutas med punkt (.) när den citerade texyten avslutas med fullständig mening, eller med tre punkter (...) om citeringen utgör del av fullständig mening. Inget mellanrum mellan punkter och text.

Illustrationer: Gör inga egna fotomontage. Lämna bilderna separata med en förklarande text till redaktionen.

De skall vara av formaten jpeg (foto), tiff, eps alternativt ai fil (kartor o.l.) och ha en upplösning på 300 dpi (observera att 300 dpi inte är samma sak som 300 pixlar).

Tabeller och diagram accepteras i excelformat alternativt som tiff bild, men tituleras som figur.

Figurer i färg tillåts, men tänk på regler kring färgsättning för färgblinda. Figurer laddas upp separat.

Figurtexter läggs in i löpande i texten och börjar med Figur+mellanslag+nr (ingen förkortning). Det skiljs inte på figurer, kartor, foton eller tabeller, utan alla numreras löpande som: Figur 1 osv.

Manuskript leveras via ”online submission” (se ovanför).

Format för referenser i text är alltid efternamn+årtal i parentes (Petersson 2005). Vid antologier, böcker, rapporter o.l. skal sidtal anges efter årtal separerat med kolon (:), t.ex. (Andersson 2005:5) alternativt (Andersson 2005:5, 10-15). Hänvisningar till figurer osv. görs (Andersson 2005:figur 3).

Förkortningar likt f, ff, ibid. osv skall inte användas.

Vid flera referenser inom samma parentes placeras de i bokstavsordning på efternamn separerat med komma (,), alltså (Andersson 199:1-5, Bolin 2000) och flera referenser av samma författare i årtal med nyaste publicering först separerat med komma (,). Exempelvis (Andersson 2005, 2004:33, Bengtsson 2016) osv.

Referenslista upprättas sist i dokumentet och följer Harvardsystemet efter Kungliga bibliotekets standard (http://libris.kb.se/). Dock utan parentes runt årtal. Alltså Petersson, H. 2005. och inte Petersson, H. (2005). På Kb, Libris kan referenser skapas efter författarsök genom att trycka på "skapa referens" och välj referens under rubrik Harvard. Följande ytterligare undantag gäller också:

  • Komma (,) i stället för semikolon (:) som separerande tecken.
  • Inga rapport- eller bokserier eller liknande radas upp i referensen. Om det är en rapport ange detta sist i titeln inom parentes, exempelvis (uppdragsrapport).
  • Ange dock vilken upplaga om verket finns i flera samt skriv Diss. för avhandlingar.
  • Förlag, tryckort samt artiklars omfattning i sidor är frivilliga uppgifter men var konsekvent.
  • Tidskrifter skrivs med vedertagen titulering, alltså också förkortningar om sådan gäller för tidskriften. Exempelvis CSA för Current Swedish Archaeology eller Fornvännen för Fornvännen: Journal of Swedish Antiquarian Research. Dock heter det In Situ Archaeologica och ingenting annat men In Situ för publiceringar under det tidigare namnet In Situ Västsvensk arkeologisk tidskrift.
  • Inga punkter vid förkortningar som efterföljs med specialtecken exempelvis ?, !, &, ( ).
  • Förkortning för redaktörer förkortas på engelska (ed. / eds.) vid alla verk skrivna på andra språk än de skandinaviska och (red.) vid verk på skandinaviska språk.
  • DOI skall naturligtvis konsekvent anges sist i referensen men ej som hyperlänk.
  • Digitala publikationer anges med tillägg [Elektronisk resurs] sist i referensen och med internetadress. Vid publikationer som både finns som elektroniska resurser och i tryckt form, välj en av dem i referensen.

Exempel

Axelsson, T. 2010. Landskap - visuella & rumsliga relationer i Falbygdens neolitikum. Diss. Göteborg, Göteborgs universitet, 2010.

Axelsson, T, Backman, L, Campbell, F & Hansson, J. 1995. Theoretical Debate and Archaeological Periodicals —Incomparable? Current Swedish Archaeology vol. 3. 

Lönn, M, Apel, J & Brorsson, T. 2014. Kultplatsen på Stora Holm, Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Tuve socken, Stora Holm 38:36, Tuve 46, Riksantikvarieämbetet UV Väst (uppdragsrapport).

Lönn, M. 2002. Boplatser i udda lägen. I Berggren, Å & Burström, M (red.) Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett seminarium.

Lönn, M & Claesson, P (red.) 2007. Vistelser vid vatten. Gropkeramiska platser och kokgropar från bronsålder och järnålder. [Elektronisk resurs] http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5779.

Petersson, H. 2020. Markradarundersökningar i Rogaland, västra Norge, In Situ Archaeologica, vol. 14.

Petersson, H. 2020. Å sjå røysa som eit objekt, ein markør og ein prosess av handlingsmønster. I Prøsch-Danielsen, L, Solheim Pedersen, E, Armstrong Oma, K & Petersson, H (red.) Røyser - å utfordre etablerte kategorier i kulturminnevernet (https://doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.341).

Försök efter bästa förmåga och fråga gärna om det är något du undrar över.

Redaktionen

In Situ Archaeologica