Om tidskriften

In Situ Archaeologica är en peer reviewed arkeologisk tidskrift som publicerar artiklar och debattinlägg inom arkeologi på skandinaviska språk eller engelska.

Ämnen med relevans för In Situ Archaeologica sträcker sig från stenålder till samtidsarkeologi, teoretiska som empiriska studier. Tidskriften publicerar också temanummer och gärna resultat och analyser från skandinavisk uppdragsarkeologi eller seminarier, workshops, konferenser o.d. In Situ Archaeologica recenserar inte litteratur och har ingen debattsektion, men organiserar diskussionsavsnitt. De kan initieras av författare som lämnar in lämpligt manuskript de vill ha kommentarer till, eller blir resultatet av diskussioner mellan författare och redaktionen samt som direkta beställningar/annonseringar av redaktionen själva.

Sakkunniggranskning

Alla insända manuskript bedöms först av en redaktör som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas för sakkunniggranskning. Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två eller fler sakkunniga som har i uppgift att granska manuskriptet efter kriterierna:

  • Manuskriptets originalitet och relevans till tidskriftens fokus
  • Artikelns metodiska och teoretiska stringens till ämnet
  • Analysernas och konklusionernas samstämmighet
  • Artikelns språklighet och kommunikativa förmåga till läsaren
  • Tabeller och figurers relevans till artikelns ämne

Tidskriften använder sig av ett helt anonymiserat granskningsförfarande innan accept av manuskript vilket innebär att författare och granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen.

In Situ Archaeologica har inga specifika frister utan artiklar publiceras löpande under året och samlas sedan i årsvisa volymer.Granskningsprocessen antas ta 6 till 8 veckor men kan komma att variera. 

Ett evalueringsschema upprättas och baserat på granskningen väljer redaktionen att a) godkänna manuskriptet för publicering b) be författaren om revidering av manuskriptet eller c) att refusera manuskriptet.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos tidskriftens huvudredaktör. Till huvudredaktörens hjälp har denne ett antal medredaktörer.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. Författarens anknytning till tidskriften kommer att anges i artikeln i samband med utgivning.

Publiceringsfrekvens

Artiklar publiceras löpande och samlas sedan i en årsvolym. När de publiceras tilldelas de ett DOI-nummer med vilket det går bra att citera artikeln direkt. 

Publiceringsavgifter

Det utgår inga publiceringsavgifter. Engelsk språkgranskning av abstract, figurtexter och ”summary” tillhandahålls av tidskriftens egen språkgranskare utan extra kostnad. Däremot utgår kostnader, helt eller delvis för språkgranskning av manuskript på engelska. Den görs av tidskriftens egna språkgranskare oavsett om författaren själv har haft manuskriptet till språkgranskning eller ej.

Finansiärer

In Situ Archaeologica ges ut med stöd från arkeologiska institutioner i Sverige (Arkeologerna, Historiska museet, Mölndal - Bohusläns museum, Uddevalla - Historiska institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg - Kulturmiljö Halland, Halmstad).