Författarinstruktioner

Manusstopp. För att artiklar skall kunna beaktas till årets nummer skall manus ha inkommit till redaktionen senast den 1 juni. För recensioner är manusstopp den 1 september.

Publiceringsavgifter. Tidskriften tar inte ut några publiceringsavgifter.

Språk. Bidrag till NoB skrivs i första hand på något av de nordiska språken men också bidrag på engelska och tyska mottas.

Rubriker. Rubrikerna är centrerade. Underrubriker på upp till tre grader kan användas. De kan – men behöver inte – anges med siffersystem (1, 1.1, 1.1.1).

Abstract och summary. Alla uppsatser (gäller inte Smärre bidrag) förses med abstract och sammanfattning (summary) på engelska.

Manuskript. Manuskript skickas digitalt via onlineformuläret. Artiklar och smärre bidrag sakkunniggranskas genom en s.k. ”double-blind-process”, recensioner, recensionsartiklar och nekrologer granskas endast av redaktörerna.

Styckeindelning. Nytt stycke markeras med indrag och inte med blankrad. Undantag är stycke efter rubrik. Efter blockcitat skall inget indrag göras.

Tabeller och illustrationer. Tabeller och illustrationer numreras. Tabeller förses med rubrik, illustrationer med bildtext. Tabeller och illustrationer bifogas som särskilda filer. Det skall finnas hänvisningar i texten till tabeller och illustrationer.

Fotnoter. Fotnoter bör användas mycket sparsamt. Notsiffror placeras efter skiljetecken (i tysk text enligt Duden).

Stilsorter. Kursiv används metaspråkligt för att markera namn och andra ord, ordelement osv. som anförs. Spärr (men inte kursiv) kan undantagsvis användas i framhävande syfte (emfas).

Specialtecken. Använd endast Unicode-fonter. Behövs specialtecken, använd i första hand sådana som kan infogas via Infoga symbol (PC) eller Teckenvisaren (Mac). För runor används fonten Futhark A och för translittererad runtext Runlitt A. Dessa fonter kan laddas ner från tidskriften Futharks hemsida (http://futhark-journal.com/authors/style-sheet). Rådgör med redaktionen om andra specialtecken eller specialfonter behöver användas.

Förkortningar. Förkortningar som förekommer i NoB:s förkortningslista skall användas. Andra ovanliga förkortningar förklaras i uppsatsen; rör det sig om flera, samlas de lämpligen i en särskild förkortningslista.

Referenser. NoB tillämpar en typ av Harvard-citering, dvs. i löpande text författarnamn, publiceringsår och sida. Hänvisningen skall ha en motsvarighet i litteraturförteckningen. Hänvisningar till elektroniska publikationer eller källor på Internet infogas i den allmänna käll- och litteraturförteckningen under författare, och annars om möjligt under ansvarig institution (t.ex. Bundesverfassungsgericht och Institutet för språk och folkminnen). Datum för senaste sökning anges inom parentes sist efter webblänken.

Exempel på citering i NoB:

Per Vikstrand (2001 s. 222) framhåller ...

... (Vikstrand 2001 s. 222) ...

Guðrún Kvaran (2002 s. 11 ff.) ...

... (Moberg 2002 s. 49 f.) ...

Den tyska lagen (Bundesverfassungsgericht. BvR 576/07) ger …

Motsvaras i litteraturförteckningen av:

Bundesverfassungsgericht. BvR 576/07, 2008-12-05. http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20081205_1bvr057607.html (2015-01-13).

Kvaran, Guðrún, 2002: Kristen inflydelse på islandske personnavne. I: Kristendommens indflydelse på nordisk navngivning. Rapport fra NORNA:s 28. symposium i Skálholt 25.–28. maj 2000. Red. af Svavar Sigmundsson. Uppsala. (NORNA-rapporter 74.) S. 9–19.

Moberg, Lennart, 2002: Gödåker som språkligt problem. I: NoB 90. S. 45–52.

Vikstrand, Per, 2001: Gudarnas platser. Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen. Uppsala. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 77. Studier till en svensk ortnamnsatlas 17.) (Vid två serier sätts den överordnade först.)

 

Bok- och tidskriftsartiklar kursiveras inte. Romerska siffror ersätts med arabiska; under Vikstrand står serienumret 77 mot titelsidans LXXVII.

Samlingsverk placeras på titeln (inte på utgivare):

Exempel på samlingsverk i litteraturförteckning:

Språken i Sverige. Red.: Östen Dahl & Lars-Erik Edlund. 2010. Stockholm. (Sveriges nationaltalas.)

Litteraturhänvisningar i recensioner

I recensioner placeras eventuella litteraturhänvisningar i löpande text.

Exempel:

… det östgötska sockennamnet Appuna, av Eva Nyman (Nordiska ortnamn på -und, 2000, s. 194 ff.) tilltalande rekonstruerats som ett *Apund

… utgångspunkten blir Jöran Sahlgrens tanke (i NoB 47, 1959) att …

 

Korrektur. Normalt får författaren bara ett korrektur. Ändring mot manuskript bör undvikas. Mer omfattande ändringar görs på författarens egen bekostnad.