Redaktionella riktlinjer

Policy för öppen tillgång/open access

Se tidskriften's Policy för öppen tillgång.

Redaktionell policy

Alla insända manuskript bedöms först av redaktionen som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas för sakkunniggranskning.

Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två eller fler sakkunniga som har i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister.

Tidskriften använder sig av ett helt anonymiserat granskningsförfarande innan accept/refusering av manuskript vilket innebär att författare och granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen.

Granskningsprocessen antas ta 2 till 8 veckor men kan komma att variera.

Baserat på granskningen sammanställer sedan redaktionen en rekommendation att a) godkänna manuskriptet för publicering b) be författaren om revidering av manuskriptet eller c) att refusera manuskriptet.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos tidskriftens huvudredaktör. Denne har ett kvalificerat redaktionsråd till stöd i olika frågor kring utgivning av enskilda manuskript, tidskriftens utveckling mm.

Originalartiklar inklusive s.k. Smärre bidrag är externt sakkunniggranskade men bokrecensioner, nekrologer samt redaktionell information godkänns av redaktionen utan extern sakkunniggranskning.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. En annan redaktör kommer att ha i uppdrag att organisera granskningsprocessen.

Tidskriften tar emot manuskript som tidigare har laddats upp före granskning som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författare måste dock inneha upphovsrätt för texten i fråga. Författare uppmuntras även att när sådana finns ange länkar till tidigare versioner av artikeln i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften.

Duplikatpublikation, s.k. ”redundant publication” eller ”dual publication”, är inte tillåtet. Detta hänvisar till utgivning av samma artikel i mer än en tidskrift eller till utgivningen av ett dokument som är väsentligen likt till ett som redan utgivits och då utan hänvisning till den ursprungliga publikationen.

Policy för författarskap

Varje författare, och eventuella medförfattare, skall uppfylla följande kriterier:

  1. Alla ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
  2. Alla ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
  3. Alla ska ha godkänt det inskickade manuskriptet.

författare ska dessutom kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

Policy om användning av AI-verktyg

I enlighet med COPE:s ställningstagande kan artificiell intelligens-verktyg (AI-verktyg) såsom stora språkmodeller, chattbotar och bildskapare inte tillskrivas författarskap för något manuskript som skickas in till denna tidskrift. Författarskap innebär att man tar ansvar för verkets integritet, originalitet, riktighet och giltighet, och AI-verktyg kan inte ta ett sådant ansvar.

I de fall där generativa AI-verktyg har använts för att skapa skriven text, generera bilder eller grafiska element, eller samla in och analysera data inom ett inskickat verk, måste författarna rapportera denna användning i manuskriptet. Detta erkännande bör innehålla detaljerad information om de specifika uppgifter som utförts av AI-verktyg, inklusive identifiering av verktygen och deras versioner. AI-verktyg som används för att förbättra eller korrigera stavning och grammatik behöver inte nämnas.

Författarna är fullt ansvariga för innehållet i sitt manuskript, även de delar som har genererats med hjälp av AI-verktyg. Som en konsekvens bär de ansvaret för eventuella överträdelser av publiceringsetik. Författarna måste säkerställa att allt citerat och refererat material tillerkänns korrekt.

Policy för kollegiala granskare

Författare av manuskript och granskare av samma manuskript får inte, när granskningen görs, vara nära kollegor, familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.

Granskare ska bara acceptera att bedöma manuskript som faller inom eget ämnesområde.

Granskare bör svara på inbjudningar utan dröjsmål och skicka in utförd granskning inom en rimlig tid.

Granskares kommentarer ska inte vara påverkade av författarens nationalitet, religiösa eller politiska föreställningar, könstillhörighet eller av kommersiella intressen.

Granskares kommentarer får inte innehålla ett fientligt eller provokativt språkbruk och ska ej heller inkludera personangrepp, förtal eller andra nedsättande kommentarer.

Policy för öppen data

Då forskningsfinansiärernas och lärosätenas krav på öppen forskningsdata blir alltmer vanliga kan vissa författare vara skyldiga att göra sitt insamlade empiriska material öppet och tillgängligt för alla.

I de fall detta gäller tidskriftens författare, uppmuntrar tidskriftens redaktion att tillgängliggörandet görs enligt FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till inom det inskickade manuskriptet under en särskild rubrik. Forskningsdata bör då vara offentliggjort när artikeln publiceras. Empiriskt material som hämtats från andra forskare måste refereras på samma sätt som andra vetenskapliga källor. För vidare frågor om riktlinjer för hantering av öppna data och riktlinjer om hur data bör hanteras och publiceras, vänligen vänd er till ditt lärosäte.

Policy för arkivering

Från och med att tidskriften utges i Publicera så tillgängliggörs tidskriftens innevarande och framtida innehåll via Publicera och långtidslagras på en säker och central server på Kungliga biblioteket (KB).

Tidskriftens ägare och KB eftersträvar att tidskriftens arkiv ska överföras och tillgängliggöras via Publicera och därmed kommer arkivet också att långtidslagras på en säker och central server på KB. I händelse av att tidskriften upphör, kommer tidskriftens innehåll på Publicera att förbli arkiverat på KB.

Policy för självarkivering

Artikelförfattare har rätt att självarkivera den inlämnade (”preprint”) versionen av manuskriptet, författarens accepterade manuskript samt den publicerade versionen (”version of record”) utan någon embargoperiod.

Inskickade manuskript och publicerade versioner av artiklar kan exempelvis arkiveras på:

  • författarens personliga webbplats
  • författarens företags webbplats och/eller institutionella förvar eller arkiv
  • icke vinstdrivande preprint-servrar eller ämnesbaserade arkiv

Policy för användandet av ORCiD

Tidskriftens redaktion rekommenderar starkt att författare som skickar in manuskript registrerar ett ”Open Researcher and Contributor Identifier”, s.k. ORCiD.

Denna registrering ger en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarheten av författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Då en persons ORCiD förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, institutionstillhörighet eller forskningsfält sökbarheten av tidigare publikationer. Detta underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

Tidskriftens redaktion uppmuntrar alla författare att inkludera ORCiD tillsammans med övrig författarinformation när manuskriptet registreras i systemet. Om artikeln accepteras kommer detta att publiceras med artikeln.

Policy för tidigare versioner av artiklar

Tidskriftens redaktion tillåter författare att tillgängliggöra tidigare utkast av manuskript/artikel på villkor att författare godtar följande:

Författare behåller alla rättigheter till eventuellt tidigare publicerad version och denne har tillåtelse att skicka in sitt uppdaterade manuskript till tidskriften.

Författare accepterar att tidskriftens redaktion inte kan garantera full anonymitet i granskningsprocessen, även om författaren anonymiserar sitt manuskript då tidigare versioner av manuskriptets tillgängliggjorts.

Om manuskriptet publiceras i tidskriften förväntas författaren att korslänka, med DOI-länk, de olika versionerna av manuskripten/artikeln.

Policy för ändringar och korrigeringar

Villkoren för publicering med beständiga identifikatorer som DOI inkluderar att objektet som offentliggjorts är slutgiltigt och inte ändras utan att läsare tydligt informeras om detta.

Artiklar som publicerats i tidskriften kan därmed inte ändras utan att a) ett erratum eller b) en ändringsnotis publiceras och länkas ihop med originalartikeln.

Om ett sakfel i en artikel upptäcks bör detta rapporteras till huvudredaktören som beslutar om eventuella åtgärder och eventuella korrigeringar.

Policy för klagomål och överklaganden

I fall av formella klagomål, tvister eller överklaganden ska författare kontakta huvudredaktören, som ansvarar för att säkerställa att en rättvis, övervägande och grundlig utredning genomförs.

Policy för etisk tillsyn

Tidskriften följer de etiska riktlinjerna och bästa praxis som anges av Committee on Publication Ethics (COPE). Alla fall av etisk oredlighet kommer att hanteras i enlighet med COPE:s rekommendationer och riktlinjer.