Författarinstruktioner

Publiceringsavgifter och upphovsrätt:

Tidskriften tar inte ut några publiceringsavgifter. Författare behåller upphovsrätten till sina verk.

Språk och inlämningsdeadline:

Texter på svenska, danska, norska eller engelska skickas in genom tidskriftens online inlämningssystem efter att aktuell inbjudan har gått ut i början av året. Deadline vanligtvis i april.

Författarpresentation och textutformning:

Författaren ska skicka med en kort författarpresentation (ca 100 ord) med forskningsprofil, såsom institutionstillhörighet, viktiga publikationer och forskningsintressen, samt i förekommande fall ORCiD.

För utformning av texter, se gärna tidigare nummer av Puls .

Eftersom Puls är en onlinetidskrift ser redaktionen gärna att insända texter kompletteras med illustrationer (foton, notbilder, figurer, grafer m.m.), ljudfiler och videofiler. Kontrollera att internetlänkar är korrekta, klickbara och leder till den hänvisade källan.

Vetenskapliga artiklar:

Puls publicerar vetenskapliga artiklar som ska ha en tydlig frågeställning, stringent framställning samt presentation av teoretiska perspektiv och metoder. Granskningsförfarandet är anonymiserat. Granskarna föreslår sedan att respektive text antas med större eller mindre bearbetning, alternativt refuseras. Föreslagna ändringar sker i dialog med författaren som också får korrektur på sin text efter layout. Författare erhåller en separat pdf-fil med den egna texten i slutgiltig redigering.  

De författare som skriver på engelska men inte har detta som modersmål ombeds att anlita språkgranskare. 

 • Skriv även en abstract på engelska om ca 250 ord, som i Puls placeras före artikeltexten, i förekommande fall med artikelns titel översatt till engelska, 
 • Ange lämpliga nyckelord (keywords) för artikeln (3–10 st, på engelska). 

Vid omarbetning efter granskning, tänk på att arbeta i en fil som innehåller granskar- eller redaktörskommentarer i det fall du har fått en sådan, och ange i kommentarsbubblor eller i separat dokument vilka ändringar som har gjorts i förhållande till kommentarerna. Detta gör kommunikationen mellan författare och redaktörer effektivare. Skriv också i förekommande fall svar på redaktionens samlade återkoppling efter granskargenomgång.

Artiklar i Puls har ett omfång på 10–20 sidor. Det motsvarar högst ca 8000 ord eller ca 50 000 tecken inklusive blanksteg och fotnoter. Texterna skall levereras i elektronisk form som Word-fil (.doc eller .docx). Ange vid behov rubriknivåer (högst två nivåer av underrubriker).

Recensioner:

Omfång: 1 000–2 000 ord, inkl. blanksteg.

Utforma texten på ett sådant sätt att det inte blir aktuellt med fotnoter eller underrubriker.

Information rörande den bok som recenserats

 • Fullständig titel
 • Författare/redaktör
 • Utgivningsår
 • Förlag
 • Förlagsort
 • Vid digitala utgåvor, url-länk
 • Bok som ingår i en serie: Ange seriens fullständiga namn + ev. information om bokens nummer i serien

Rapporter:

Omfång: 500–1 000 ord, inkl. blanksteg.

Utforma texten på ett sådant sätt att det inte blir aktuellt med fotnoter eller underrubriker.

Information rörande det evenemang som rapporten behandlar

 • Namn på konferens, seminarium eller motsvarande
 • Datum, inklusive år
 • Arrangör
 • Ort och land – i förekommande fall kan exempelvis institution eller universitet specificeras
 • För hänvisning till en abstraktbok eller liknande, ange URL-adress. Undvik URL-adresser till sidor som riskerar att tas bort, till exempel hemsidan för själva konferensen.

Förslag till recensioner och konferensrapporter skickas till redaktionsredaktör alf.arvidsson@umu.se.

Formatering:

Använd ingen mall, och ingen formatering förutom kursivering och fetstil. Markera i texten var illustrationer ska in. Se nedan för närmare anvisningar om illustrationer.

Nytt stycke markeras i manus med blankrad, inte indrag.

Nytt avsnitt (med underrubrik) markeras med två blankrader.

Nummer/siffror: Talen ett (1) till och med tolv skrivs med bokstäver, däröver med siffror.

Undvik förkortningar i löpande text, skriv ut orden (till exempel, bland annat).

Citat: Kortare citat anges med citationstecken inne i texten. Längre citat (längre än ca tre rader) markeras med ny rad och indrag i vänstermarginalen. I båda fallen anges författarnamn, årtal och i förekommande fall sidanvisning i parentes efter citatet, t.ex. (Eriksson 2004:54).

Illustrationer: Bilder ska levereras separat tillsammans med en numrerad bildlista med bildtexterna. Analogt material skannas i 300 dpi. Spara i formaten JPEG eller TIFF. Markera i texten var du önskar att bilder och illustrationer ska in, och ange numrering samt bildtext inom hakparentes. Samma hantering gäller för notexempel, diagram med mera.

Exempel: [Fig. 1: Frode Fjellheim i sin studio, april 2015. Foto: Tina K. Ramnarine.]

Som redan nämnts är det artikelförfattaren som ansvarar för att rättigheter till fotografier, skyddad musik och liknande har kontrollerats, samt bifogar vid behov dokumenterat tillstånd.

Fotnoter och referenser: I Puls används sidnoter för kommentarer och längre källhänvisningar. I löpande text används ”author-date”-systemet. Exempel:

”De två funktionerna kan heller inte helt särskiljas (Lundberg & Ternhag 2005:40–41).”

Referenslista

”Referenser” är den övergripande beteckningen på material som används i en artikel. I denna kan ingå olika slags materialkategorier, som då ställs upp med underrubrikerna:

Otryckta källor: t.ex. arkivmaterial, intervjuer, fonogram, radioprogram, film.

Internetkällor: annat material än e-publicerade böcker och e-tidskrifter. Ange webbadress och senaste datum för besök i formen ”senast besökt 25 oktober 2016”. Utskrift (digital eller analog) av sidan ska finnas i författarens ägo.

Tryckta källor och litteratur eller Litteratur: artiklar, böcker, tidskrifter i pappersform eller som e-publikation – även e-publicerade enstaka artiklar.

Exempel

Otryckta källor

Arkivmaterial

Författarens privata arkiv

Heino (pseudon.) 2014. 59-årig Skolt från Sevettijärvi, Inari. Intervju av författaren, Inari, Finland. Digital inspelning. 17 augusti 2014.

Riksarkivet Marieberg, Stockholm

Svea Hovrätts arkiv, huvudarkivet:
A I b 1 Renskrivna protokoll i brottmål 1756–1859, vol. 14 (1774 juli – dec.).  

Svenskt visarkiv, Stockholm

Folkmusikkommissionens arkiv:

M 115 (Notbok för flöjt, Carl G. Thomason, Malmö, 1840). Digitalt publicerad på: http://fmk.musikverket.se/browsevol.php?lang=sw&by=katalogid&katalogid=M+115&­bildnr=00001  (senast besökt 25 januari 2016).

SVA-inspelningar:

SVA BA 0136, 1581–1584. (Tyra Karlsson, sång 1968 och 1972). Digitaliserade ljudband.

Fonogram

Andreas Ralsgård & Markus Tullberg 2010. Traditional Flute Music from Sweden (Kap Syd KAPCD001).

 Ulrika Gunnarsson, Mia Marine, Tina Quartey 2022. Södling sessions (Caprice Records CAP 21937).

Internetkällor

Svenskt visarkiv u.å. ”Matts Arnbergs resa genom folkmusiken”. https://musikverket.se/svensktvisarkiv/arnbergs-resa-i-folkmusiken/ (senast besökt 13 februari 2020).

Fjellheim, Frode 2014. “Composer Frode Fjellheim on Frozen’s native spirit”. Intervju med Frode Fjellheim av Jérémie Noyer för Animated Views, 18 Mars 2014. http://animatedviews.com/2014/composer-frode-fjell­heim-on-frozens-native-spirit/ (senast besökt 4 oktober 2015).

Hordaland fylkeskommune, arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon 2008. Livskraftig kompetanse – medbrakt eller tilført? Ein studie av festivalar i Hordaland. Bergen. http://www.hordaland.no/PageFiles/12471/Livskraftig%20kompetanse%20-%20medbrakt%20eller%20tilf%C3%B8rt%20%20Ein%20studie%20av%20festivaler%20i%20Hordaland.pdf (senast besökt 19 november 2015).

Tryckta källor och litteratur

Artikel i en tryckt tidskrift

Aksdal, Bjørn 2018. ”Norsk folkemusikklag 70 år 1948–2018”. Musikk og tradisjon vol. 32 (2018): 85–112.

Artikel i onlinepublikation

Åkesson Ingrid 2012. “Oral/Aural Culture in Late Modern Society? Traditional Singing as Professionalized Genre and Oral-derived Expression”. Oral Tradition Vol 27. 1, Mars 2012: 67–84. http://journal.oraltradition.org/issues/27i/akesson (senast besökt 12 september 2016).

Kapitel/artikel i antologi

Jersild, Margareta & Märta Ramsten 1993.”Folkliga vokaltraditioner”. I: Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720–1810. Red. Leif Jonsson & Anna Ivarsdotter-Johnson. Stockholm: Fischer & Co, s. 203–215.

Antologi

Boström, Mathias, Dan Lundberg & Märta Ramsten (red.) 2010. Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908–2008. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Avhandling:

Strand, Karin 2003. Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång. Diss. Umeå universitet. Skellefteå: Ord & visor.

Checklista

Manuskript insändes elektroniskt via tidskriftens manuskripthanteringssystem. Följande ska bifogas insänd artikel:

 1. Artikeln som Word-fil (.doc eller .docx), inklusive fotnoter, referenser, engelsk abstract och nyckelord/key words på engelska.
 2. Illustrationer, som fotografier, notexempel, andra illustrationer i digital form. Alla illustrationer ska numreras, beskrivas och förses med bildtext (se ovan). Bifoga även lista över illustrationerna.
 3. Författarpresentation – ca 100 ord med forskningsprofil.
 4. Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer och postadress).