Om tidskriften

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift är en öppen elektronisk tidskrift utgiven av Svenskt visarkiv. Med utgångspunkt i musik- och dansetnologi är tidskriftens inriktning bred och omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning, folkloristik, litteraturvetenskap och andra kulturvetenskaper.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR

Den sammanhållande idén är att Puls ska belysa musikens och dansens uttryck, roller och funktioner i samhället utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Puls ambition är att vara ett forum för dagens musik- och dansetnologiska forskning inom olika discipliner. Huvuddelen av tidskriften utgörs av vetenskapliga artiklar, men bevakar också aktuell utgivning, konferenser och nätverksmöten inom sitt område.

Puls ger en möjlighet för nordiska forskare att publicera sig i ett internationellt och kvalitetssäkrat forum.

Eftersom Puls är en e-tidskrift ges möjligheter till publiceringsformer (t.ex. audiovisuella illustrationer) som är särskilt eftersträvansvärda för studier av musik och dans.

I Sverige finns inte, till skillnad från stora delar av västvärlden, musik- och dansetnologi som universitetsämne. Det innebär att tidskriften får en sammanhållande funktion för de utspridda forskarna inom fältet.

LÄSEKRETS/MÅLGRUPP

Puls vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet.

HISTORIA

Tidskriften är en vetenskaplig utveckling av Svenskt visarkivs tidigare periodika: årsboken Sumlen (1976–1999) och den populärvetenskapliga tidskriften Noterat (1995–2014).

ARTIKELTYPER

Huvuddelen utgörs av ”peer-review”-granskade vetenskapliga artiklar. Puls innehåller artiklar på svenska, danska, norska och engelska.

Tidskriften innehåller också en omfattande recensionsavdelning där främst aktuella vetenskapliga publikationer recenseras av sakkunniga.

I varje nummer presenteras även ett antal rapporter från konferenser och nätverksmöten.

URVALSKRITERIER

Temanummer varvas med helt öppna nummer men även temanumren tillåter öppna artikelämnen. Det primära urvalskriteriet för artiklar är vetenskaplig kvalité.

SAKKUNNIGGRANSKNING

Samtliga artiklar är ”peer review”-granskade enligt vetenskaplig praxis av två anonyma och oberoende granskare med expertis inom artikelns innehåll. Anonymiseringen gäller både gentemot granskare och artikelförfattare. Lär mer om sakkunninggranskningen här.