Om tidskriften

Tidskriften Sömn och Hälsa startades 2019 och ges ut av Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad.

Syftet med tidskriften är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa, såväl vetenskapliga originalartiklar som populärvetenskapliga sammanfattningar av vetenskapliga studier, erfarenheter av goda exempel, bokrecensioner och essäer.

Nätverket Sömn och Hälsa bildades våren 2004, och är ett nätverk för dem som i sin profession möter människor med sömnproblem. Exempel på yrkeskategorier inom nätverket är sjuksköterskor, biomedicinska analytiker (BMA), psykologer, fysioterapeuter, läkare, tandläkare och arbetsterapeuter.

Nätverkets intentioner är att olika intresseområden inom ”Sömn och Hälsa” kan samordnas och bidra med idéer, förändringsarbeten från ny eller befintlig forskning och från erfarenhetsbaserad kunskap.

Nätverket Sömn och Hälsa är ett nätverk i Svensk sjuksköterskeförening (SSF), en professionsförening som arbetar för sjuksköterskors professionella utveckling och för god omvårdnad. Vi har ingen medlemsavgift i Nätverket Sömn och Hälsa och hoppas därför att våra medlemmar också är medlemmar i vår moderförening: https://swenurse.se/

SAKKUNNIGGRANSKNING

Alla insända manuskript bedöms först av en redaktör som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas för sakkunniggranskning.

Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två eller fler sakkunniga som har i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister.

Tidskriften använder sig av ett enkelblint granskningsförfarande innan accept/refusering av manuskript vilket innebär att granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen.

Granskningsprocessen antas ta 6 till 8 veckor men kan komma att variera.

Baserat på granskningen sammanställer sedan redaktören en rekommendation att a) godkänna manuskriptet för publicering b) be författaren om revidering av manuskriptet eller c) att refusera manuskriptet.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos tidskriftens huvudredaktör. Denne har ett kvalificerat redaktionsråd till stöd i olika frågor kring utgivning av enskilda manuskript, tidskriftens utveckling mm.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. En fristående redaktör kommer att ha i uppdrag att organisera granskningsprocessen. Författarens anknytning till tidskriften kommer att anges i artikeln i samband med utgivning.

Tidskriften tar emot manuskript som tidigare har laddats upp före granskning som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författare måste dock inneha upphovsrätt för texten i fråga.

Författare uppmuntras även att när sådana finns ange länkar till tidigare versioner av artikeln i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften.

PUBLICERINGSFREKVENS

Tidskriften ges ut två gånger per år. Artiklar är tillgängliga open access.

PUBLICERINGSAVGIFTER

Tidskriften tar inte ut några författaravgifter.