Om tidskriften

Acta Logopaedica accepterar ett brett spekrum av artiklar av intresse för logopedi. Vi har inget kriterium för att artikeln ska vara av en specifik typ eller kring ett särskilt logopediskt delområde utan det är forskningens kvalitet som står i fokus. Som en heldigital tidskrift kan vi acceptera artiklar i olika format och vi accepterar gärna artiklar som är i gränslandet mellan logopedi och angränsande forskningsområden.

Tidskriften accepterar artiklar från olika vetenskapliga traditioner och metodologiska ansatser, exempelvis experimentella kliniska studier, kvantitativa studier som innehåller norm- och referensdata från icke-kliniska, typiska, populationer, intervjustudier, interaktionsstudier, fallstudier och interventionsstudier. Tidskriften accepterar även artiklar som utgörs av en svensk översättning, anpassning, normering och validering av utländska test. Artiklarna kan också vara av olika typ, t ex:

Metodartiklar. Utveckling eller diskussion av metoder inom logopedi, alltifrån vetenskapliga studieprotokoll till artiklar om logopediska behandlingsmetoder. Material som normalt publiceras i en manual eller en användarhandbok, till exempel hur man använder en speciell interventionsmetod, webbsajt eller en programvara, accepteras inte för publicering.

Översiktsartiklar som presenterar en noggrann genomgång av litteraturen inom ett begränsat område, vilket är av speciellt intresse om tidigare publikationer pekar åt olika håll eller om litteraturen på området är fragmenterad eller svårtillgänglig. En översiktsartikel bör enbart i begränsat omfång innehålla nya forskningsresultat.

Forskningsartiklar som redovisar resultat från vetenskapliga studier från såväl typiska populationer som av logopediskt relevanta kliniska grupper.

• Kortrapporter som kan utgöras av sammanfattningar av flera forskningsprojekt eller andra arbeten.

Språkpolicy

I ett publiceringslandskap där svenskan som forskningsspråk ibland hamnar i skymundan erbjuder Acta Logopaedica ett forum för svenskspråkiga forskare inom logopediska områden utan att kompromissa med den kvalitetssäkring som anonym sakkunniggranskning (peer review) innebär. Genom att också välkomna texter på norska, danska och engelska strävar tidskriften efter att främja kunskapsutbyte och dialog med andra logopediskt relevanta forskare i världen, inte minst i den nordiska regionen och i Europa.

Läsekrets

Acta Logopaedica har som ambition att främja logopedisk forskning och synliggöra dess samhällsrelevans. Tidskriften vänder sig därför till forskare, kliniker och studenter inom logopedi och närliggande ämnen, men också till en bredare intresserad läsekrets.

Kvalitet och tillgänglighet

Acta Logopaedica tillämpar en rigorös anonym sakkunniggranskning (peer review) där varje forskningsartikel bedöms av minst två oberoende granskare innan beslut om publicering fattas. Acta Logopaedica tillämpar också en strikt jävspolicy, tydliga regler för författarskap och kontrollerar för plagiat. Tidskriften publiceras helt öppet tillgängligt, vilket ökar tillgängligheten för både forskare och allmänhet.

Publiceringsfrekvens

Tidskriften publiceras med en volym per år. En volym kan delas upp i flera nummer beroende på antalet accepterade artiklar. Nya artiklar publiceras kontinuerligt och läggs till det aktuella numret så fort de är färdiga.

I tillägg publiceras temabaserade nummer. Då publiceras artiklarna först i ett vanligt nummer så fort varje artikel är färdig och därefter som ett temabaserat nummer.