Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Jag, den insändande författaren garanterar att jag, när sådana finns, är auktoriserad av samtliga medförfattare att sända in denna version av manuskriptet, enligt tidskriftens författarinstruktioner, inklusive distribution med en CC-licens och att vara deras talesperson under granskningsprocessen och därefter.
 • Samtliga författare är kvalificerade att betraktas som sådana, i enlighet med de riktlinjer som tas upp under rubriken Policy för författarskap och har gett sitt tillstånd att tillkännages i det insända manuset.
 • Manuskriptet har inte tidigare publicerats i nuvarande version och är inte heller under beaktande av en annan tidskrift. Om manuskriptet har publicerats i en tidigare version ska detta tydligt anges, se tidskriftens Preprint Policy. Ange gärna förklaring i rutan ”Kommentarer till redaktören” (steg 1 av inskicksprocessen) om det är relevant.
 • Den inlämnande författaren har angett sitt ORCiD-identifikationsnummer i sin författardata. Eventuella medförfattare har rekommenderats att också tillhandahålla ett sådant i enlighet med tidskriftens ORCID policy.
 • Allt material som presenteras i manuskriptet där upphovsrätten innehas av tredje part har framställts på ett korrekt sätt och erforderliga tillstånd har inhämtats av författaren.
 • Texten följer de stilistiska och bibliografiska krav som anges i tidskriftens författarinstruktioner.
 • Manuskriptfilerna som laddas upp för granskning är anonymiserade enligt tidskriftens granskningspolicy.
 • Alla individer eller grupper av individer som kan identifieras i en studie, eller deras förmyndare, har skrivit under dokument för informerat samtycke och därmed gett sitt medgivande till att det inlämnade innehållet publiceras under en CC-licens.
 • I de fall där det är tillämpligt har forskningen prövats av en lämplig etisk kommitté och namnet på kommittén samt godkännandets referensnummer inkluderats i den insända filen.

Riktlinjer för författare

Vid inskickning ska texten följa nedanstående anvisningar. Observera att manuskript som inte följer våra riktlinjer innebär förseningar i produktionen och kan komma att refuseras. Läs därför noggrant igenom riktlinjerna innan du skickar in ditt manuskript.  

Allmänt

 1. Artiklar ska om inte annat anges omfatta 5000-7000 ord, inklusive referenslista.
  2. Det fullständiga manuskriptet ska skrivas med 1,5 radavstånd, Calibri, storlek 12 pt, och ha raka marginaler.
  3. Nytt stycke markeras genom indrag.
  4. Accentueringar görs med hjälp av kursivering (ej fet stil eller understrykning).
  6. Använd dubbla citationstecken (”xxx”) för citat.
  7. Löptexten bör ej innehålla förkortningar, utan dessa ska skrivs ut (bland annat, det vill säga, med flera, till exempel, och så vidare). I referensparenteser är det ok med förkortningar. Se också till att akronymer förklaras första gången de nämns.

OBS! Insända manuskript ska vara anonymiserade. Kontrollera även att författarinformationen är borttagen i Word under fliken Arkiv > Egenskaper > Sammanfattning.

Titelsida + författarinformation

Sidan ska innehålla titel och nyckelord för artikeln.

En kort författarinformation ska skrivas in i samma dokument titeln. Det ska innehålla namn, position och ämne, affiliering, samt en rad om forskningsintresse.

Abstract 

Abstract laddas upp separat. Om artikeln är skriven på svenska, norska eller danska ska det finnas ett abstract både på artikelns språk och på engelska. Det ska vara max 150 ord och utgöra en sammanfattande beskrivning av artikeln. Ange även 3-5 nyckelord.

Rubriker

 1. Rubriker och underrubriker skrivs med fet stil och vänsterjusteras.
  2. Det ska tydligt framgå vad som är huvudrubrik respektive underrubrik.
  3. Undvik alltför många rubriknivåer.
  4. Numrera inte rubriker.

Citat

 1. Citat skrivs med samma typsnitt, storlek och form som övrig text.
  2. Korta citat skrivs inne i löpande text med dubbla citationstecken.
  3. Citat längre än två rader skrivs med samma typsnitt och textstorlek som övrig text, men som ett nytt stycke med en blankrad före och centrerat. Citatet ska skrivas med vanlig stil, inga citationstecken, ej kursivt. Vid citatets slut skrivs referensen innan punkten (Ehn & Löfgren 2001: 98). Mellan citatet och fortsättningen av texten ska det vara en blankrad.
  4. Citat skrivs med fördel på svenska, men även citat på engelska går bra.
 2. Transkriptioner enligt samtalsanalytiska principer skrivs med enkelt radavstånd, typsnitt Courier.

Referenser i text

 1. Använd Harvardsystemet.
  2. Om en parentes innehåller flera referenser sätts dessa kronologisk ordning, äldst först. Sidangivelse sker efter kolon + mellanslag.
 • En författare, ett verk: (Ehn 1981: 103).
 • En författare, flera verk: (Ehn 1981, 1986).
 • Två författare: (Ehn & Klein 1989).
 • Fler än två författare: (Ehn, Frykman & Löfgren 1993).
 • Referenser till flera verk: (Ehn 1981; Martinsson 2006; Wollin Elhouar 2014).

Referenslista ska utformas enligt följande:

Bok, enskild författare
Ehn, Billy (1981). Arbetets flytande gränser: En fabriksstudie. Stockholm: Prisma.

Bok, flera författare
Ehn, Billy & Klein, Barbro (1989). Etnologiska beskrivningar. Stockholm: Carlsson.

Antologi
Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups.

Artikel i tidskrift 
Ahmed, Sara (2007). A phenomenology of whiteness. Feminist Theory 8(2), 149–168.

Kapitel i antologi
Lindqvist, Mats (2017). Marxism i etnologisk forskningspraktik. I: Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red) Tillämpad kulturteori. Lund: Studentlitteratur.

Artikel i tidning
Eskilsson, Lena (2018). En hoppfull hyllning till aktivism. Västerbottens-Kuriren 18 september 2018.

Rapport publicerad online
HSSL (2009). Hållbara bygder. 26 bygder ställer om till en hållbar framtid. Stockholm: Hela Sverige ska leva! https://helasverige.se/fileadmin/user_ upload/HSSL_Kansli/PDF/Vaara_arbetsomraaden/Haallbara_bygder/ hallbara_bygder.pdf [2 sept 2020].

 

Sektioner

Forskningsartiklar

Redovisar resultat från vetenskapliga studier från såväl typiska populationer som av logopediskt relevanta kliniska grupper. Abstract ska inte överstiga 150 ord.

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Forskningsartiklar .

Metodartiklar

Utveckling eller diskussion av metoder inom logopedi, alltifrån vetenskapliga studieprotokoll till artiklar om logopediska behandlingsmetoder. Material som normalt publiceras i en manual eller en användarhandbok, till exempel hur man använder en speciell interventionsmetod, webbsajt eller en programvara, accepteras inte för publicering. Abstract bör inte överstiga 150 ord.

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Metodartiklar .

Översiktsartiklar

Presenterar en noggrann genomgång av litteraturen inom ett begränsat område, vilket är av speciellt intresse om tidigare publikationer pekar åt olika håll eller om litteraturen på området är fragmenterad eller svårtillgänglig. En översiktsartikel bör enbart i begränsat omfång innehålla nya forskningsresultat. Abstract bör inte överstiga 150 ord.

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Översiktsartiklar .

Bokrecensioner

Inget abstract. Ej sakkunniggranskad.

Skicka in ett nytt bidrag till sektionen Bokrecensioner .

 

Juridiskt

Integritetspolicy

Genom att skicka in ditt manus för bedömning godkänner du villkoren för personuppgiftsbehandling som beskrivs i vår integritetspolicy.