Redaktionella Riktlinjer

Alla insända manus bedöms först av en redaktör som avgör huruvida manuset är lämpligt för att sändas ut till sakkunniggranskning. Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två eller fler sakkunniga som får i uppgift att lyfta fram manusets allmänna och specifika förtjänster och brister.

Tidskriften använder sig av ett helt anonymiserat granskningsförfarande innan publicering, vilket innebär att skribenter och granskare är anonyma för varandra genom hela granskningsprocessen. Den gängse granskningsperioden är cirka åtta till tolv veckor lång, från det att artikeln sänds in till dess resultaten av granskningen delges skribenten. Tiden kan dock variera beroende på tillgången på lämpliga granskare eller andra förutsättningar. Granskare uppmuntras att ge konstruktiv kritik, även om artikeln inte bedöms vara lämplig för publikation.

Baserat på granskarnas rapporter sammanställer redaktören en rekommendation för att godkänna manuset för publicering, att be författaren om revidering eller att refusera bidraget. Det övergripande ansvaret för utgivningen vilar hos tidskriftens huvudredaktör som, med stöd av ett redaktionsråd bestående av experter inom ämnet, fattar det slutgiltiga beslutet om publicering. I de fall där en artikelförfattare på något sätt är anknuten till tidskriften, kommer de att frånkopplas alla redaktionella uppgifter som rör manuset i fråga och en annan redaktör får i uppdrag att organisera granskningsprocessen. Författarens anknytning till tidskriften kommer också att tillkännages i den slutgiltiga publikationen.

Tidskriften tar emot manus som tidigare har laddats upp innan granskning som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författaren måste dock själv inneha upphovsrätt för texten i fråga. Författare uppmuntras även att, när sådana finns, ange länkar till tidigare offentliggöranden av artikeln i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften.

Policy för kollegiala granskare

 • Granskare och författare av manuskript ska inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.
 • Granskare ska bara acceptera uppdrag att bedöma manuskript som faller inom lämpligt ämnesområde.
 • Granskare bör svara på inbjudningar och skicka in kommentarer inom en rimlig tidsperiod, då behovet av kollegial granskning är ömsesidigt och nödvändigt för den akademiska processen
 • Granskares kommentarer ska inte vara påverkade av nationalitet, religiösa eller politiska föreställningar, könstillhörighet eller några andra av författarens egenskaper; eller kommersiella intressen.
 • Kommentarer från granskare ska vara fria från fientligt eller provokativt språkbruk.
 • Granskningsprotokoll ska inte inkludera personangrepp, förtal eller nedsättande kommentarer.

Öppen tillgång/open access

Acta Logopaedica publiceras enligt öppen tillgång/open access under en Creative Commons CC-BY 4.0 licens. Författarna bibehåller copyright på sina artiklar.

ORCID

Tidskriften rekommenderar starkt att alla författare som skickar in en text till tidskriften registrerar ett ”Open Researcher and Contributor Identifier”, sk. ORCID. Denna registrering ger forskare en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarhet av författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Eftersom en persons ORCID förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, institutionstillhörighet eller forskningsfält sökbarheten av dennes tidigare publikationer, vilket underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

Tidskriften uppmuntrar alla sina författare att inkludera ORCID tillsammans med övrig författarinformation när manuskriptet registreras i systemet. Om artikeln accepteras kommer detta då att publiceras med artikeln.

Publiceringsavgifter

Acta Logopaedica tar inte ut några avgifter för författare.

Policy för författarskap

Varje författare (och eventuella medförfattare) skall uppfylla kriterier:

 1. De ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
 2. De ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
 3. De ska ha godkänt det insända manuskriptet.

Varje författare ska kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

Texten ovan härstammar från CODEX –  och riktlinjer för forskning.

Preprint Policy

Tidskriften tillåter författare att ladda upp tidigare utkast av sina texter via lämplig publiceringsservice, på villkor att författaren godtar följande:

 • Författaren behåller alla rättigheter till eventuellt förpublicerad version och har tillåtelse att skicka in sin text till tidskriften.
 • Författaren godtar att tidskriften inte kan garantera full anonymitet i granskningsprocessen, även om hen anonymiserar sina inskickade filer (se granskningspolicy) i och med att tidigare versioner tillgängliggjorts.

Om texten publiceras i tidskriften förväntas författaren att korslänka (med DOI-länk) de två versionerna av arbetet.

Open Data

Eftersom forskningsfinansiärernas och lärosätenas krav på öppna forskningsdata blir allt vanligare kan vissa författare vara skyldiga att göra sitt insamlade empiriska material öppet och tillgängligt för alla. I de fall detta gäller tidskiftens författare, uppmuntrar tidskriften att tillgängliggörandet görs enligt FAIR principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till inom det inskickade manuskriptet under en särskild rubrik. Forskningsdata bör då vara offentliggjort när artikeln publiceras. Empiriskt material som hämtats från andra forskare måste refereras på samma sätt som andra vetenskapliga källor. För vidare frågor om riktlinjer för hantering av öppna data och riktlinjer om hur data bör hanteras och publiceras, vänligen vänd dig till ditt lärosäte.

Publiceringsfrekvens

Tidskriften publiceras med en volym per år. En volym kan delas upp i flera nummer beroende på antalet accepterade artiklar. Nya artiklar publiceras kontinuerligt och läggs till det aktuella numret så fort de är färdiga.

I tillägg publiceras temabaserade nummer. Då publiceras artiklarna först i ett vanligt nummer så fort varje artikel är färdig och därefter som ett temabaserat nummer på en separat webbsida.

Korrektionspolicy

Villkoren för publicering med persistenta identifikatorer såsom DOI inkluderar att objektet som offentliggjorts är slutgiltigt och inte ändras utan att läsaren tydligt informeras om detta.

Artiklar som publicerats i tidskriften kan därmed inte ändras utan att ett erratum eller ändringsnotis publiceras och länkas ihop med originalartikeln.

Om ett sakfel i en artikel upptäcks bör detta rapporteras till chefredaktören som beslutar om vidare åtgärd och eventuella korrigeringar.