Om tidskriften

Svensk tidskrift för musikforskning/ Swedish Journal of Music Research (STM–SJM) är en sakkunniggranskad tidskrift utgiven av Svenska Samfundet för musikforskning. Tidskriften publiceras både online, med Open Access, och i tryckt form. I webbversionen publiceras artiklar och annat material efter hand när de är färdiga för publicering. Den tryckta volymen, som utkommer en gång per år, distribueras till medlemmarna i samfundet och till tidskriftens prenumeranter.

Tidskriftens inriktning och innehåll

STM–SJM vänder sig till forskare, musiker, lärare och studenter inom olika musikaliska discipliner, främst i Sverige och övriga Norden men även i andra länder; en betydande del av tidskriftens innehåll är på engelska.

STM–SJM publicerar artiklar inom olika musikforskningsfält (musikhistoria, musikteori och analys, organologi, musiketnologi, musiksociologi, musikestetik, musikkritik, musikhistoria, musikpedagogik, konstnärlig forskning i musik etc.). Vi välkomnar även bidrag i musikrelaterade ämnen från forskare inom andra discipliner, i synnerhet inom humaniora och samhällsvetenskap. Tidskriften publicerar huvudsakligen forskning som rör musik i Sverige och de övriga nordiska länderna (Finland, Danmark, Norge, Island).

Förutom vetenskapliga artiklar inom de ovan nämnda forskningsfälten publicerar STM–SJM även andra bidrag, främst bokrecensioner men även exempelvis rapporter, debattinlägg och minnesord.

Historik

Svensk tidskrift för musikforskning (STM), den första svenska musikforskningstidskriften, grundades 1919 av det då nybildade Svenska samfundet för musikforskning, som fortfarande svarar för utgivningen. Tidskriftens fokus var från början svensk musikhistoria, men den har under senare år fått en mer nordisk prägel både ämnesmässigt och när det gäller medverkande författare. Från 1960-talet har ett ökande antal artiklar publicerats på engelska, och från 1962 fick tidskriften även ett engelskt namn, Swedish Journal of Musicology. Det engelska namnet ändrades 2014 till Swedish Journal of Music Research, en mer trogen översättning av det svenska namnet som dessutom återspeglar tidskriftens nuvarande syfte att täcka in ett bredare multidisciplinärt spektrum av musikrelaterad forskning. Vid sidan av musikvetenskap med dess underdiscipliner omfattar detta exempelvis musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik. 2013 års nummer ägnades i sin helhet åt det sistnämnda forskningsområdet.

Onlinepublicering och digitisering

1998 tillkom en parallell onlinetidskrift, STM-Online, även den utgiven av Svenska samfundet för musikforskning men innehållsmässigt oberoende av den tryckta tidskriften och med en annan redaktion. Impulsen till skapandet av denna andra tidskrift kom från utvecklingen av elektronisk publicering. Sedan dess har tendensen i riktning mot Open Access som allmän princip för vetenskaplig publicering gjort distinktionen mellan tryckta och elektroniska medier mindre tydlig, vilket har gjort ordningen med två tidskrifter primärt åtskilda på tekniska grunder inaktuell. Som en konsekvens av denna utveckling förenades de två tidskrifterna 2014 under namnet Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research (STM–SJM). Det tvåspråkiga namnet återspeglar tidskriftens alltmer internationella prägel, även om dess huvudinriktning alltjämt är musik i Sverige och Norden. Tidskriften publiceras både i elektronisk och tryckt form. Innehållet i de båda publiceringsformerna är identiskt. Om en artikel eller annat bidrag innehåller ljud eller video, är dessa delar dock endast tillgängliga online.

Digitisering av tidigare nummer påbörjades omkring 2005 och avslutades 2021. Innehållet i de tryckta årgångarna från starten 1919 till 2013 är numera tillgängligt online via en databas. Tidigare onlinepublicerade årgångar (STM–SJM 2014–2022 och STM–Online 1998–2013) kan nås via denna länk.

Publiceringsfrekvens

Artiklar publiceras löpande och samlas sedan i en årsvolym. När de publiceras tilldelas de ett DOI-nummer med vilket det går bra att citera artikeln direkt. 

Publiceringsavgifter

STM–SJM tar inte ut publiceringsavgifter av författare.

Finansiärer

STM–SJM ges ut med ekonomiskt stöd från Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Musikaliska Akademien, samt genom försäljning av tryckt årgång.