Författarinstruktioner

Allmänt

STM–SJM är en sakkunniggranskad tidskrift publicerad både online och i tryckt form. STM–SJM publicerar artiklar inom olika musikforskningsfält såsom musikhistoria, musikteori och analys, organologi, musiketnologi, musiksociologi, musikestetik, musikkritik, musikhistoria, musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik. Tidskriften välkomnar även bidrag i musikrelaterade ämnen från forskare inom andra discipliner, i synnerhet inom humaniora och samhällsvetenskap.

Tidskriftens huvudsakliga syfte är att presentera forskning om musik och musikliv i Sverige och de övriga nordiska länderna (Finland, Danmark, Norge, Island), men även bidrag i andra musikaliska ämnen av nordiska forskare är välkomna.

Tidskriften publicerar bidrag på svenska, norska, danska och engelska. Abstracts ska alltid vara på engelska.

Förutom vetenskapliga artiklar inom de ovannämnda forskningsområdena publicerar STM–SJM även andra texter, främst bokrecensioner men även rapporter, debattinlägg och minnesord.

Insända artikelmanuskript granskas av externa sakkunniga. Granskningen är s k ”double blind”, vilket innebär att författare och granskare är anonyma för varandra genom hela granskningsprocessen.

STM–SJM tar inte ut publiceringsavgifter av författare. Ingen ersättning utgår till författare för publicerade bidrag.

Artiklar

 1. Längden på artiklar bör inte överstiga 10 000 ord, inklusive referenser och fotnoter. I vissa fall kan längre artiklar accepteras. Insända manuskript får inte ha publicerats tidigare eller vara föremål för granskning inför publicering i andra sammanhang.
 1. Svenskspråkiga manuskript ska i fråga om stavning och interpunktion följa riktlinjerna i Svenska skrivregler (4 uppl., 2017, e-bok 2018).
 1. För referenser används det s k Harvardsystemet, med textreferenser av typen författares efternamn + publiceringsår (+ sidnummer om referensen gäller ett specifikt ställe i publikationen) samt fullständig referenslista i slutet av artikeln. För en beskrivning av huvuddragen i Harvardsystemet, se Svenska skrivregler (2017) kap. 4, avsnitt 4.1.1. Dock är följande att märka:
 • sidnummer föregås av ”s.”, oavsett om referensen gäller en eller flera sidor
 • sidintervall anges alltid med fullständiga sidnummer (ex.”s. 123–129”).
 • i referenslista anges utgivningsort och förlag, däremot inte ISBN- eller ISSN-nummer
 • i referenslista skrivs författares och redaktörers förnamn ut i sin helhet, om de(t) angivits i den refererade publikationen

Skiljetecken används enligt följande:

Textreferenser:

 • komma sätts efter författarnamn och, då sidnummer anges, efter publiceringsår. Exempel: (Holmgren, 2022, s. 31–32)

Referenslista:

 • komma sätts:

- efter författares efternamn

- efter författares förnamn

samt, i förekommande fall,

- efter tidskriftsnamn

- efter årgångsnummer (om numrerade utgåvor inom en årgång anges, efter utgåvans nummer)

- före ”red.”

- mellan förlagsnamn och sidangivelser (gäller bokkapitel)

 • punkt sätts:

-efter utgivningsår

-mellan huvudtitel och undertitel

-efter boktitel

 • kolon sätts:

            - (vid bokkapitel) efter ”I” (som föregår boktiteln)

            - mellan utgivningsort och förlagsnamn

 • inom parenteser sätts:
 • tidskriftsnummer (inom årgång)

Exempel på poster i referenslista:

Bok

Bjerstedt, Sven, 2021. Storytelling in jazz and musicality in theatre. Through the mirror. London: Routledge.

Bokkapitel

Jullander, Sverker, 2022. ”Det finnes ej make!” Om Emil Sjögren och orgeln. I: Anders Edling och Erik Wallrup, red. Emil Sjögren – en vägvisare. Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie, nr 154. Möklinta: Gidlunds förlag, s. 77–101.

Artikel i tidskrift (en författare)

Holmgren, Carl, 2018. A philosophic poetic inquiry of three aspects of interpretation within music education research. An auto-ethnodrama in four acts. European Journal of Philosophy in Arts Education, 3 (1), s. 7–86.

Artikel i tidskrift (flera författare)

Sæther, Eva, Bergman, Åsa, och Lindgren, Monica, 2017. El Sistema – musiklärare i en spänningsfylld modell för inkluderande pedagogik. Pedagogisk forskning i Sverige, 22 (1–2), s. 9–27.

Referensavdelningen

Referensavdelningen kan i förekommande fall ha underkategorier under särskild rubrik. Dessa listor ska föregå huvudreferenslistan (som då rubriceras ”Litteratur”) i följande ordning:

 • audio och video (t.ex. CD och filmer)
 • arkiv eller samlingar i arkiv
 • personliga meddelanden (muntliga eller skriftliga); för dessa ska exakt datum anges

Poster inom dessa underkategorier ordnas alfabetiskt enligt samma principer som i huvudreferenslistan. För ljudupptagningar och video med musik anges som upphovsperson(er) solist(er), ensemblen eller ensembleledaren. För filmer anges regissören som upphovsperson.

 1. Artikelmanuskript ska sändas in via tidskriftens manushanteringssystem. Materialet ska skickas som separata filer. Två filer, båda i Word-format, är obligatoriska.

Fil nr 1 ska innehålla:

 • artikelns fullständiga titel
 • en sammanfattning på engelska (abstract) på högst 200 ord; sammanfattningens innehåll och språkliga utformning ska följa RILM:s riktlinjer https://www.rilm.org/abstracts/submissions/.
 • en lista med 5–10 nyckelord, åtskilda av komma
 • den fullständiga artikeltexten, inklusive texter till numrerade bilder och (i förekommande fall) notexempel, med angivande av källa. Eventuella noter placeras som fotnoter (ej slutnoter).
 • en sektion rubricerad ”Referenser”, med poster ordnade alfabetiskt efter upphovspersonens efternamn (eller den ansvariga organisationens namn); om namn saknas, efter titeln

Namnet på fil nr 1 ska vara identiskt med artikelns huvudtitel (utan författarnamn).

Eftersom STM–SJM tillämpar anonym sakkunniggranskning, ska författares namn inte finnas med i fil nr 1.

Fil nr 2 ska innehålla

 • artikelns fullständiga titel
 • namn, postadress, e-postadress och telefonnummer till alla artikelförfattare
 • en kort biografi (ca 10 rader) över var och en av författarna

Namnet på fil nr 2 ska utgöras av huvudförfattarens (kontaktpersonens) efternamn följt av artikelns huvudtitel.

Tilläggsmaterial (bilder, tabeller, andra illustrationer och notexempel) ska sändas som separata filer. Allt sådant material ska skickas som TIFF- eller PDF-filer med en upplösning om minst 300 punkter; för streckteckningar, så som faksimil av partitur gäller 1200 punkter. Filnamnen ska ange materialtyp och nummer, vilka ska motsvara bildtext respektive exempeltext i huvudtexten. Exempel: ”Exempel 1”, ”Tabell 2”, ”Bild 3”.

Om ljud- eller videofiler (för onlinepublicering) ingår, ska de ha ett av följande format: wav, mp3 eller mp4.

Författare erhåller endast ett korrektur. Förändringar utöver rättelser av mindre detaljer accepteras endast efter särskild överenskommelse med redaktionen.

Författare informeras omedelbart när en artikel har publicerats och får då en webblänk direkt till artikeln.

Genom att tillåta publicering av en artikel, medger författarna även publicering med öppen tillgång på tidskriftens webbplats.

Kortare bidrag (bokrecensioner, debattinlägg, minnesord)

 1. Rekommenderad längd för kortare bidrag är högst 12 000 tecken. I speciella fall kan längre texter godtas.
 2. Referenser utformas enligt anvisningarna i avdelningen ”Artiklar” (punkt 2) ovan.
 3. Bidragen ska skickas som Wordfiler via tidskriftens manushanteringssystem. Förutom fullständig text ska filen innehålla namn, postadress, e-postadress och telefonnummer till samtliga författare.
 4. För bokrecensioner behöver ingen titel eller rubrik anges; rubrik sätts av redaktionen. Det inledande stycket ska bestå av fullständig bibliografisk information om den recenserade boken, i följande ordning: för- och efternamn på alla författare eller redaktörer, publiceringsår, fullständig titel, publiceringsort, förlag, antal sidor, annat inkluderat material (i förekommande fall) och ISBN-nummer.

  Exempel:
  Sverker Jullander och Hans-Ola Ericsson, red., 2017. Organ prospects and retrospects. Texts and music in celebration of Organ Acusticum, Piteå, Sweden. Luleå: Luleå University of Technology. 178 s. + CD. ISBN 978-91-7583-855-7 (tryckt), ISBN 978-91-7583-856-4 (e-bok).

  I minnesord ska rubriken utgöras av den avlidna personens namn följt av födelse- och dödsår.

  Till andra kortare bidrag kan författaren själv välja rubrik.