Redaktionella riktlinjer

Alla insända manuskript bedöms först av redaktionen som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas till sakkunniga för granskning. Om redaktionen bedömer att behov av språkgranskning föreligger, ska författaren svara för denna. Redaktionen kan också uppmana författaren att göra förändringar i manuskriptet innan det går till granskning.

Manuskript som bedöms vara lämpliga för vidare granskning sänds till två eller fler sakkunniga granskare som har i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister. Till hjälp för granskare har redaktionen utarbetat anvisningar med preciserade frågor som också kan användas som formulär. Granskare kan också göra kommentarer direkt i manuskriptet (normalt med användande av kommentar­funktionen i Microsoft Word).

Tidskriftens sakkunniggranskning är s k  ”double blind”, vilket innebär att författare och granskare är anonyma för varandra genom hela granskningsprocessen.

Den externa granskningen tar i allmänhet 8–10 veckor men kan komma att variera.

När granskarnas utlåtanden har inkommit till redaktionen, tar redaktionen ställning till huruvida manuskriptet kan publiceras eller ej och vilka revideringar som i förekommande fall behöver göras. Om bedömningen blir att manuskriptet refuseras, meddelar huvudredaktören författaren/författarna. Om redaktionen bedömer att manuskriptet kan publiceras, med eller utan revideringar, sänds utlåtandena tillsammans med redaktionens kommentarer till författaren. När författaren inkommit med reviderad version och redaktionen har godkänt denna för publicering, vidtar ytterligare redaktionell detaljgranskning och korrekturläsning. Vid behov kan i denna del av processen ytterligare kontakter behöva tas med författaren, exempelvis gällande begäran om förtydliganden. Slutligt beslut om publicering fattas av huvudredaktören.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos tidskriftens huvudredaktör, biträdd av övriga redaktörer. Till stöd för redaktionen finns ett kvalificerat redaktionsråd med specialkompetens inom olika delar av tidskriftens ämnesområde. Redaktionsrådet samråder regelbundet med huvudredaktören och övriga redaktörer om frågor kring tidskriftens utveckling m m.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. En fristående redaktör kommer då att få i uppdrag att organisera granskningsprocessen. Författarens anknytning till tidskriften kommer att anges i artikeln i samband med utgivning.

Tidskriften tar emot manuskript som före granskning har laddats upp som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författare måste dock inneha upphovsrätt för texten i fråga.

Författare uppmuntras även att i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften ange länkar till eventuella tidigare versioner av artikeln.

Policy för kollegiala granskare

 • Författare av manuskript och granskare av samma manuskript får inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.
 • Granskare ska bara acceptera att bedöma manuskript som faller inom eget ämnesområde.
 • Granskare bör svara på inbjudningar utan dröjsmål och skicka in utförd granskning inom en rimlig tid.
 • Granskares kommentarer ska inte vara påverkade av författarens nationalitet, religiösa eller politiska föreställningar, könstillhörighet eller av kommersiella intressen.
 • Granskares kommentarer får inte innehålla ett fientligt eller provokativt språkbruk och ska ej heller inkludera personangrepp, förtal eller andra nedsättande kommentarer.

Upphovsrätt och licenser

Författare som bidrar till STM–SJM har givit sitt medgivande att publicera sina artiklar under en Creative Commons-licens (CC BY 4.0), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst. Det ger också tredje part rätt att bearbeta, förändra och vidareutveckla materialet för vilket syfte som helst, även kommersiellt, på villkor att tydligt erkännande ges till verkets upphovsperson, att en länk till licensen tillhandahålls och att det tydliggörs om ändringar av verket har gjorts. Författaren/författarna behåller copyright till verket. 

Kriterier för författarskap 

Varje författare, och eventuella medförfattare, ska

 1. ha gett ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
 2. ha i betydande grad bidragit till utformningen av artikelns intellektuella innehåll, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet;
 3. ha godkänt det insända manuskriptet;
 4. kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

Varje författare ska dessutom kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

Texten ovan härstammar från CODEX –  och riktlinjer för forskning.

Preprint policy

Tidskriftens redaktion tillåter författare att tillgängliggöra tidigare utkast av manuskript/artikel på villkor att författare godtar följande:

 • Författare behåller alla rättigheter till eventuellt tidigare publicerad version och har tillåtelse att skicka in sitt uppdaterade manuskript till tidskriften.
 • Författare accepterar att tidskriftens redaktion inte kan garantera full anonymitet i granskningsprocessen då tidigare versioner av manuskriptets tillgängliggjorts, även om författaren anonymiserar sitt till tidskriften insända manuskript.

Om manuskriptet publiceras i STM–SJM förväntas författaren att med DOI-länk korslänka de olika versionerna av manuskriptet/artikeln.

ORCID

Tidskriftens redaktion rekommenderar starkt att författare som skickar in manuskript registrerar en s.k. ORCID (Open Researcher and Contributor Identifier).

Denna registrering ger en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarheten för författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Då en persons ORCiD förblir densamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, institutionstillhörighet eller forskningsfält sökbarheten för tidigare publikationer. Detta underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

Tidskriftens redaktion uppmuntrar alla författare att inkludera ORCiD tillsammans med övrig författarinformation när manuskriptet registreras i systemet. Om artikeln accepteras kommer detta att publiceras med artikeln.

Policy för öppen data

Då forskningsfinansiärernas och lärosätenas krav på öppna forskningsdata blir alltmer vanliga kan vissa författare vara skyldiga att göra sitt insamlade empiriska material öppet och tillgängligt för alla.

I de fall detta gäller tidskriftens författare, uppmuntrar tidskriftens redaktion författare att tillgängliggöra sina forskningsdata enligt FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till inom det inskickade manuskriptet under en särskild rubrik. Forskningsdata bör då vara offentliggjorda när artikeln publiceras. Empiriskt material som hämtats från andra forskare måste refereras på samma sätt som andra vetenskapliga källor. För vidare frågor om riktlinjer för hantering av öppna data och riktlinjer om hur data bör hanteras och publiceras, vänligen vänd er till ert lärosäte eller forskningsfinansiär.

Policy för arkivering

Från och med att tidskriften utges i Publicera så tillgängliggörs tidskriftens innevarande och framtida innehåll via Publicera och långtidslagras på en säker och central server på Kungliga biblioteket (KB).

Tidskriftens ägare och KB eftersträvar att tidskriftens arkiv ska överföras och tillgängliggöras via Publicera och därmed kommer arkivet också att långtidslagras på en säker och central server på KB.

Policy för ändringar och korrigeringar

Villkoren för publicering med beständiga identifikatorer som DOI inkluderar att det offentliggjorda objektet (artikeln) är slutgiltigt och inte får ändras utan att läsare tydligt informeras om detta.

Artiklar som publicerats i tidskriften kan därmed inte ändras utan att a) ett erratum eller b) en ändringsnotis publiceras och länkas ihop med originalartikeln.

Om ett sakfel i en artikel upptäcks bör detta rapporteras till huvudredaktören som beslutar om eventuella åtgärder och eventuella korrigeringar.

Policy för klagomål och överklaganden

I fall av formella klagomål, tvister eller överklaganden ska författare kontakta huvudredaktören, som i samråd med övriga redaktörer ansvarar för att säkerställa att en rättvis, övervägande och grundlig utredning genomförs, eventuellt med biträde av redaktionsrådet.

Policy för etisk tillsyn

STM–SJM följer de etiska riktlinjerna och bästa praxis som anges av Committee on Publication Ethics (COPE). Alla fall av etiskt oredlighet kommer att hanteras i enlighet med COPE:s rekommendationer och riktlinjer (se i synnerhet https://publicationethics.org/resources/guidelines/cooperation-between-research-institutions-and-journals-research-integrity)