Om tidskriften

Svenska landsmål och svenskt folkliv är en av Sveriges äldsta språk- och kulturtidskrifter, grundad 1878 av J. A. Lundell och numera utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samarbete med Institutet för språk och folkminnen och Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Lunds universitet. Tidskriften, som utkommer med ett nummer årligen, publicerar forskningsartiklar, meddelanden och aktstycken, recensioner m.m. inom dialektologi, sociolingvistik och annan talspråksforskning samt folkloristik och kulturhistoria. 

Fokus och syfte

Svenska landsmål och svenskt folkliv syftar till att vara en ledande nordisk facktidskrift inom dialektologi, sociolingvistik, etnologi, folkloristik och kulturhistoria. Tidskriftens dubbla ämnesingångar – en språkvetenskaplig och en etnologisk-kulturhistorisk – är ett arv från en tid då dessa ämnesområden var mer integrerade med varandra än de ofta är i dag. De dubbla ingångarna gör tidskriften till ett särskilt lämpligt forum för tvärvetenskaplig forskning.

Tidskriften grundades av J. A. Lundell 1878. Den knöts tidigt till landsmålsföreningarna vid universiteten i Uppsala, Lund och Helsingfors och senare till dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkiven. Fram till 1996 var Uppsala landsmålsarkiv (ULMA) huvudman för tidskriften. Från och med 1997 ges tidskriften ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Sedan årgång 2016 sker utgivningen i samarbete med Institutet för språk och folkminnen och sedan årgång 2021 även med Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Lunds universitet. Anknytningen till de traditionsinsamlande arkiven är med andra ord ännu stark.

Läsekrets

Forskare, lärare och studenter inom nordiska språk, svenska, etnologi, folkloristik, kulturhistoria och andra humanistiska ämnen.

Sakkunniggranskning

Alla insända manuskript bedöms först av en eller flera redaktörer som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas för sakkunniggranskning. Manuskript som bedöms lämpliga för vidare granskning (forskningsartiklar) sänds till två eller fler sakkunniga som har i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister.

Tidskriften använder sig av ett helt anonymiserat granskningsförfarande, vilket innebär att författare och granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen. Tänk därför på att anonymisera ditt manuskript innan du skickar in det.

Baserat på granskningen sammanställer sedan redaktören en rekommendation att

a) godkänna manuskriptet för publicering

b) be författaren om revidering av manuskriptet eller

c) att refusera manuskriptet.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos tidskriftens huvudredaktör, som har tre medredaktörer och ett kvalificerat redaktionsråd till stöd i olika frågor kring utgivning av enskilda manuskript, tidskriftens utveckling m.m.

Forskningsartiklar och debattartiklar sakkunniggranskas externt, men meddelanden, aktstycken och recensioner granskas av redaktionen utan extern sakkunniggranskning.

Manuskriptförfattare som är knuten till tidskriften kommer att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. Författarens anknytning till tidskriften kommer att redovisas i artikeln i samband med utgivning.

Tidskriften tar emot manuskript som tidigare har laddats upp före granskning som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författare måste dock inneha upphovsrätt för texten i fråga. Författare uppmuntras även att när sådana finns ange länkar till tidigare versioner av artikeln i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften.

Samtidig publicering i Svenska landsmål och svenskt folkliv och annan tidskrift är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att skicka in manuskript vars text är (väsentligen) identisk med texten i ett redan publicerat verk utan vederbörlig hänvisning.

Författare uppmuntras att deponera den slutgiltiga publicerade versionen av sin artikel för självarkivering (författarens personliga webbplats) och/eller arkivering i ett institutionellt arkiv omedelbart efter publicering.

Läs mer om tidskriftens redaktionella riktlinjer >>

Publiceringsavgifter

Svenska landsmål och svenskt folkliv tar inte ut några avgifter för författare eller publicering.

Publiceringsfrekvens

Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer årligen.