Redaktionella riktlinjer

Policy för författarskap

Varje författare och medförfattare skall uppfylla följande kriterier:

  1. Författaren/medförfattaren skall ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
  2. Författaren/medförfattaren skall, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
  3. Författaren/medförfattaren skall ha godkänt det insända manuskriptet.

Varje författare skall dessutom kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

Policy för kollegiala granskare

Författare av manuskript och granskare av samma manuskript får inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.

Granskare skall bara acceptera att bedöma manuskript som faller inom eget ämnesområde.

Granskare bör svara på inbjudningar utan dröjsmål och skicka in utförd granskning inom rimlig tid, i regel fyra veckor.

Granskares kommentarer skall inte vara påverkade av författarens nationalitet, religiösa eller politiska övertygelser, könstillhörighet eller liknande, eller av kommersiella intressen.

Granskares kommentarer får inte innehålla ett fientligt eller provokativt språkbruk,personangrepp, förtal eller nedsättande kommentarer.

Policy för öppen data

Då det blir alltmer vanligt att forskningsfinansiärerna och lärosätena ställer krav på öppna forskningsdata kan vissa författare vara skyldiga att göra sina forskningsdata öppna och tillgängliga för alla.

I de fall detta gäller tidskriftens författare uppmuntrar redaktionen att tillgängliggörandet görs enligt FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Det tillgängliggjorda materialet skall i så fall kunna nås via en länk i det inskickade manuskriptet under en särskild rubrik i källförteckningen. Forskningsdata bör då vara tillgängliggjorda via nämnda länk när artikeln publiceras. Empiriskt material som hämtats från andra forskare måste refereras på samma sätt som andra vetenskapliga källor. För vidare frågor om riktlinjer för hantering av öppna data och riktlinjer om hur data bör hanteras och publiceras, vänligen vänd dig till ditt lärosäte.

Policy för arkivering

Från och med  tidskriftens anslutning till Publicera tillgängliggörs tidskriftens aktuella och framtida innehåll via Publicera och långtidslagras på en säker och central server på Kungliga biblioteket (KB).

Tidskriftens ägare och KB eftersträvar att åtminstone delar av tidskriftens arkiv skall överföras och tillgängliggöras via Publicera och därmed kommer arkivet också att långtidslagras på en säker och central server på KB. I händelse av att tidskriften upphör kommer tidskriftens innehåll på Publicera att förbli arkiverat på KB.

Policy för självarkivering

Artikelförfattare har rätt att självarkivera den inlämnade (”preprint”) versionen av manuskriptet och den publicerade versionen utan någon embargoperiod.

Inskickade manuskript och publicerade versioner av artiklar kan exempelvis arkiveras på:

  • författarens personliga webbplats,
  • författarens företags webbplats och/eller institutionella förvar eller arkiv,
  • icke vinstdrivande preprint-servrar eller ämnesbaserade arkiv.

Policy för användandet av ORCiD

Tidskriftens redaktion rekommenderar starkt att författare som skickar in manuskript registrerar ett ”Open Researcher and Contributor Identifier”, s.k. ORCiD.

Denna registrering ger en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarheten av författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Då en persons ORCiD förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, institutionstillhörighet eller forskningsfält sökbarheten av tidigare publikationer. Detta underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

Tidskriftens redaktion uppmuntrar alla författare att inkludera ORCiD tillsammans med övrig författarinformation när manuskriptet registreras i systemet. Om artikeln accepteras kommer detta att publiceras med artikeln.

Policy för tidigare versioner av artiklar

Tidskriftens redaktion tillåter författare att tillgängliggöra tidigare utkast av manuskript/artikel på villkor att författare godtar följande:

Författare behåller alla rättigheter till eventuellt tidigare publicerad version och har tillåtelse att skicka in sitt uppdaterade manuskript till tidskriften.

Författare accepterar att tidskriftens redaktion inte kan garantera full anonymitet i granskningsprocessen, även om författaren anonymiserar sitt manuskript då tidigare versioner av manuskriptets tillgängliggjorts.

Om manuskriptet publiceras i tidskriften förväntas författaren att korslänka, med DOI-länk, de olika versionerna av manuskripten/artikeln.

Policy för ändringar och korrigeringar av publicerat material och diskussioner efter publicering

Villkoren för publicering med beständiga identifikatorer som DOI innebär bl.a. att objektet som offentliggjorts är slutgiltigt och inte ändras utan att läsare tydligt informeras om detta.

Artiklar som publicerats i tidskriften kan därmed inte ändras utan att a) ett erratum eller b) en ändringsnotis publiceras och länkas ihop med originalartikeln.

Om ett sakfel i en artikel upptäcks bör detta rapporteras till redaktionen som beslutar om eventuella åtgärder och eventuella korrigeringar.

Policy för klagomål och överklaganden

I fall av formella klagomål, tvister eller överklaganden skall författare kontakta huvudredaktören, som ansvarar för att säkerställa att en rättvis, övervägande och grundlig utredning genomförs.

Policy för etisk tillsyn

Tidskriften följer de etiska riktlinjerna och bästa praxis som anges av Committee on Publication Ethics (COPE). Samtliga fall av etisk oredlighet kommer att hanteras i enlighet med COPE:s rekommendationer och riktlinjer.