Om tidskriften

Fokus och syfte

Idrott, historia & samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistorisk forskning. Den är i första hand en plattform för idrottshistoriker i Sverige och Norden men publicerar gärna också bidrag från övriga världen. Dessutom utgör den en viktig och fruktbar mötesplats mellan akademisk historisk forskning och ”publik” historia inom det idrottshistoriska området.

Typ av material

Tidskriften välkomnar bidrag som rör sport i vid mening i förhållande till tävling, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, pedagogik, föreningsliv, politik och samhälle inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen med historiskt perspektiv. Sedan 2012 publiceras expertgranskade artiklar. Tidskriften publicerar även texter utanför referentgranskningssystemet, liksom bidrag av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter. Texterna ska vara originalverk och inte tidigare publicerade i de slutliga versioner som skickas till tidskriften. Texten ska inte heller vara under granskning för publicering i andra tidskrifter.

Språk och läsekrets

Idrott, historia & samhälle publicerar texter om svensk, nordisk och internationell idrottshistoria skrivna på skandinaviska språk eller engelska. Den vänder sig till både forskare och en vidare läsekrets och vinnlägger sig om att publicera välskrivna texter med hög vetenskaplig kvalitet.

Sakkunniggranskning

Alla insända manuskript bedöms först av en redaktör som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas för sakkunniggranskning.

Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två eller fler sakkunniga som har i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister.

Tidskriften använder sig av ett anonymiserat granskningsförfarande innan accept/refusering av manuskript vilket innebär att författare och granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen.

Granskningsprocessen antas ta cirka 6 veckor men kan komma att variera.

Baserat på granskningen sammanställer sedan redaktören en rekommendation att a) godkänna manuskriptet för publicering b) be författaren om revidering av manuskriptet eller c) att refusera manuskriptet.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos tidskriftens huvudredaktör. Denne har ett kvalificerat redaktionsråd till stöd i olika frågor kring utgivning av enskilda manuskript, tidskriftens utveckling mm.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. En fristående redaktör kommer att ha i uppdrag att organisera granskningsprocessen. Författarens anknytning till tidskriften kommer att anges i artikeln i samband med utgivning.

Tidskriften tar emot manuskript som tidigare har laddats upp före granskning som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författare måste dock inneha upphovsrätt för texten i fråga.

Författare uppmuntras även att när sådana finns ange länkar till tidigare versioner av artikeln i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften.

Utgivningsfrekvens

Tidskriften utges en gång om året.