Författarinstruktioner

Idrott, historia & samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistorisk forskning. Den är i första hand en plattform för idrottshistoriker i Sverige och övriga Norden men publicerar gärna också bidrag från övriga världen. Dessutom utgör den en viktig och fruktbar mötesplats mellan akademisk historisk forskning och ”publik” historia inom det idrottshistoriska området. Tidskriften välkomnar bidrag som rör sport i vid mening i förhållande tävling, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, pedagogik, föreningsliv, politik och samhälle inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen med historiskt perspektiv. Tidskriften publicerar artiklar, debatt och recensioner på svenska samt de skandinaviska språken och engelska.

Avgifter och upphovsrätt

Tidskriften tar inte ut några publiceringsavgifter. Författare behåller upphovsrätten till sina verk.

Manuskript

Insända manus ska inte ha publicerats i de slutliga versioner som skickas till tidskriften eller vara föremål för pågående granskning i andra fora. Manuskript kan lämnas in löpande under hela året. För publicering innevarande år dock senast 1/5. Insända manuskript bedöms utifrån tematik, vetenskaplig kvalitet, nydaning och bidrag till forskningsläget samt språk och framställning. Filformat: Word.

För frågor kontakta redaktören, Jens Ljunggren (jens.ljunggren@historia.su.se).  

Sektioner

Tidskriftens publicerar material inom sektioner: sakkunniggranskade originalartiklar samt icke sakkunniggranskade bokrecensioner, debattartiklar och konferensrapporter. Tidskriften publicerar också icke sakkunniggranskade originalartiklar samt forskningsöversikter.

Artiklar

Maxgräns för artikelmanuskript är 8000 ord inklusive referenser. Manuskript ska förses med en engelsk abstract om max 200 ord samt fem keywords.

Recensioner

Recensioner ska vara 700–2000 ord. Tematiska recensioner som omfattar flera böcker kan vara längre. Recensionen inleds med bokens författare, bokens titel samt recensentens namn enligt följande:

Jörg Krieger:
Power and politics in World Athletics: A critical history.
Abingdon, Oxon: Routledge (2021).

Av Daniel Svensson

Recensionen ska innehålla både ett referat av boken samt en bedömning av densamma. Vetenskapliga texter ska bedömas utifrån det vetenskapliga innehållet (problemformulering, metod, material och resultat i förhållande till tidigare forskning). Icke vetenskapliga texter ska bedömas utifrån sina respektive utgångspunkter.

Rubriksättning

Använd endast en rubriknivå efter huvudrubrik.

Språk

Manuskript, artiklar och recensioner, ska vara skrivna på svenska, något av de skandinaviska språken eller engelska. Tidskriften tillhandahåller inte språkgranskningstjänst.

Bilder

IHS publicerar bilder i svartvitt samt i färg online. Du är som författare ansvarig att undersöka bildrättigheter och informera tidskriften om dessa. Bilderna måste ha en upplösning om minst 300 ppi/dpi. Tillstånd ska ha inhämtats från copyrightinnehavaren.

Referenser

Referenser anges i form av numrerade noter i texten. Litteratur och källförteckning används inte. Noterna ska utformas enligt följande:

Böcker
Första gången

Jan Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse: Studier i svensk idrottsrörelse till 1915 (Uppsala 1974), s. 17–24.

Följande hänvisningar

Jan Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse, s. 54.

 

Bokkapitel
Första gången

Toby C. Rider, ”In the ’Twilight Warzone’: Overt and Covert Dimensions of the US Sports Offensive”, i Robert Edelman, & Christopher Young (red.), The whole world was watching: Sport in the Cold War (California 2020), s. 30.

Följande hänvisningar

Toby C. Rider, ”In the ’Twilight Warzone’”, s. 45.

 

Tidskriftsartikel

Första gången

Lee Karam & Ok Gwang, ”The Early Cultural Evolution of Baseball in Korea (1876–1945): Unilateral Product of Cultural Imperialism or Multilateral Process?”, The International Journal of the History of Sport, 2015:3 (vol. 32), s. 32.

Följande hänvisningar

Lee Karam & Ok Gwang , ”The Early Cultural Evolution of Baseball in Korea (1876–1945)”, s. 32.

 

Dagstidningsartiklar

Tim Dalbacka, ”Ordförande: Inga kvinnor i F1 inom fem år”, Svenska Dagbladet, 25/8–2022.

Flera verk i not avskiljs med semikolon, sidor anges med exakta nummer, 21–25, inte ff., redaktör förkortas ”red.”.

 

Arkivmaterial

Gå från det minsta till det största. Arkivhandling, arkivets namn, serie och volym, institutionens namn.

Exempel:

  1. Protokoll 19/11 1897, Hammarby IF:s arkiv, AI:2, SSA.
  2. L M Törngren, ”Gymnastik: föreläsning i Norrköping”, Törngrens arkiv; Vol 13, RA.
  3. Byråchefens föredragningsböcker, Lantbrukstyrelsen, AIb: 2, RA.

 

Internet

Ange författare, rubrik och publikationsorgan (om sådana uppgifter finns) samt därefter adress och sist datum när uppgiften hämtades, t.ex. Margareta Ljung, ”Sam och Greta Adrian och kampen mot Linggymnastikens herravälde”, idrottsforum.org, https://idrottsforum.org/ljumar_damm230621/, 17/8–2023.

Förkortningar

Namn på organisationer och institutioner skrivs ut i sin helhet. Då förkortningar används anges dessa första gången inom parentes, t.ex. Riksidrottsförbundet (RF), Internationella Olympiska Kommittén (IOK). Förkortningar av typen t.ex., bl.a., och osv. användes inte i den löpande texten. Sådana förkortningar kan förekomma i noter och skrivs då med punkter. Förkortningar som är mer vedertagna än ursprungsordet skrivs ut som sådana, t.ex. AIK, FN, USA.

Datum

Skrivs ut ”den 6 juli 1912”. I noter används bindestreck, 12/6–1912. Årtal skrivs ut i sin helhet, t.ex. 1900-talet, 1970-talet, 1903, 1916–1921. 

Siffror

Siffror upp till tolv skrivs i bokstäver, därefter som siffror. Dock anges mått i siffror liksom stora runda tal, t.ex. 30 000 åskådare följde matchen.