Om tidskriften

Den vetenskapliga tidskriften Utbildning & Lärande är ämnad att utgöra ett forum för vetenskapliga diskussioner inom kunskapsområden som pedagogiskt arbete, didaktik, pedagogik och utbildningsvetenskap och tidskriften behandlar frågor inom skilda pedagogiska praktiker. Den vänder sig till verksamma forskare och skolaktörer i skilda skolformer och utbildningsverksamheter, samt lärare och studerande vid högskolor och universitet.

Syftet med tidskriften är att:

  • bidra till pedagogisk verksamhet samt till utvecklingen av det angivna forsknings- och kunskapsområdet,
  • ge upphov till idégivande, innovativ och kreativ utveckling och förnyelse av olika typer av pedagogiska projekt inom utbildning och forskning,
  • bidra till ökad professionsutveckling för blivande och verksamma lärare samt för andra yrkesgrupper

Vad kan publiceras?

Texter som publiceras ska vila på vetenskaplig grund. I Utbildning & Lärande publiceras följande typer av texter:

  • Vetenskapliga artiklar
  • Litteraturöversikter och bokrecensioner
  • Intervjuer
  • Övrigt av vetenskaplig karaktär som inte faller inom ramen för ovanstående punkter, men som uppfyller tidskriftens uppställda kvalitetskriterier och äger relevans i relation till tidskriftens övergripande målsättning och syfte

Vetenskapliga artiklar är sakkunniggranskade medan övriga ovan nämnda texter inte genomgår sakkunniggranskning.

Tidskriftens historia

Utbildning & Lärande skapades hösten 2005 vid Högskolan i Skövde. 2018 flyttades värdskapet för tidskriften från Högskolan i Skövde till Högskolan Dalarna. Vid Högskolan Dalarna är ambitionen att vidare förvalta och utveckla det viktiga initiativ som medarbetarna vid Högskolan i Skövde en gång tog.

Redaktionell policy

Alla insända manuskript bedöms först av huvudredaktören i samråd med en medlem i redaktionen som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas för sakkunniggranskning.

Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två sakkunniga som har i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister.

Tidskriften använder sig av ett helt anonymiserat granskningsförfarande innan accept/revidering/refusering av manuskript vilket innebär att författare och granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen.

Granskningsprocessen antas ta 8-10 veckor men kan komma att variera.

Baserat på granskningen sammanställer sedan huvudredaktören i samråd med redaktionsrådet en rekommendation att a) godkänna manuskriptet för publicering b) be författaren om revidering av manuskriptet eller c) att refusera manuskriptet.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos tidskriftens huvudredaktör. Denne har ett kvalificerat redaktionsråd bestående av seniora forskare till stöd i olika frågor kring utgivning av enskilda manuskript och tidskriftens utveckling.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. En fristående redaktör kommer att ha i uppdrag att organisera granskningsprocessen. Författarens anknytning till tidskriften kommer att anges i artikeln i samband med utgivning.

Tidskriften tar emot manuskript som tidigare har laddats upp före granskning som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författare måste dock inneha upphovsrätt för texten i fråga.

Författare uppmuntras även att när sådana finns ange länkar till tidigare versioner av artikeln i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften.