Om tidskriften

META - Historiskarkeologisk tidskrift är namnet på den tidigare tidskriften META – Medeltidsarkeologisk tidskrift. Tidskriftens syfte är att främja forskning och diskussion inom det historiskarkeologiska fältet, både inom och mellan uppdragsarkeologi, museer, förvaltning och universitet i Norden och utanför.

Syfte och fokus

Tidskriftens syfte är att främja historisk-arkeologisk forskning och debatt inom hela det historisk-arkeologiska fältet, såväl inom som mellan uppdragsarkeologi, museer, förvaltning och forskningsinstitutioner. Definitionen av historisk arkeologi är bred och tidskriftens syfte är att sammanföra forskning och andra verksamheter. Även om tidskriften är inriktad främst mot Norden och Nordeuropa sträcker sig dess ämnen och tematik även utanför dessa geografiska och kronologiska gränser.

Tidskriften fokuserar på nya rön, debatt och diskussion av såväl medeltids- som historiskarkeologisk forskning och verksamhet.

Bakgrund

Utgivning av tidskriften META sköts av Historiskarkeologiska föreningen. Föreningens syfte är att främja historiskarkeologisk forskning och diskussion bland annat genom utgivningen av tidskriften META. META har i sin nuvarande form och med nuvarande utgivare utkommit sedan 2015. Både föreningens styrelse och redaktionen för META består av välmeriterade medlemmar med bakgrund bland flera svenska forskningsinstitutioner och bland uppdragsarkeologins olika aktörer som universitet, museer, företag och myndigheter. 

Tidskriftens redaktörer utses av föreningens styrelse.  Ett av föreningens mål är att vidmakthålla och utveckla tidskriften och föreningens sammankomster, genom t.ex. årsmöten och symposier. Detta för att av vara ett av de ledande forumen och nätverken för historisk arkeologisk forskning och uppdragsarkeologi i Norden och Nordeuropa.

Sakkunniggranskning

Alla insända manuskript bedöms först av redaktionen som avgör huruvida manuskriptet är lämpligt för att sändas ut till sakkunniggranskning. Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två eller fler sakkunniga som får i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister.

Tidskriften använder sig av ett anonymiserat granskningsförfarande (single-blind), vilket innebär att granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen.

Granskningsprocessen tar som regel 6 till 8 veckor, men tiden kan komma att variera.

Baserat på granskarnas utlåtanden sammanställer redaktionen en rekommendation att godkänna manuskriptet för publicering, att be författaren om revidering eller att refusera bidraget. Det övergripande ansvaret för utgivningen vilar hos tidskriftens huvudredaktör som, med stöd av ett redaktionsråd bestående av experter inom ämnet, fattar det slutgiltiga beslutet om publicering.

I de fall där en artikelförfattare på något sätt är knuten till tidskriften, kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör manuskriptet i fråga. Författarens anknytning till tidskriften kommer också att tillkännages i den slutgiltiga artikeln.

Tidskriften tar också emot manuskript som tidigare har laddats upp som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författaren måste dock inneha upphovsrätten till texten i fråga. Författare uppmuntras även att, när sådana finns, ange länkar till tidigare offentliggöranden av texten i den slutgiltiga version som publiceras i tidskriften.

Publiceringsfrekvens

Tidskriften ges ut en gång per år i början av juni.

Publiceringsavgifter

META tar inte ut en publiceringsavgift och det finns inga planer på att ta ut en sådan.