Författaranvisningar

Inlämning av manuskript

Manuskript ska vara redaktionen tillhanda senast 1 februari för att artikeln, om den accepteras, ska kunna publiceras i nästkommande nummer av tidskriften. Redaktionen beslutar om urval.

META är en sakkunniggranskad (peer-reviewed) vetenskaplig tidskrift. Den inledande granskningen sköts av redaktörerna och redaktionens övriga medlemmar varefter insända manuskript sändes till två eller flera externa granskare. Tidskriften använder sig huvudsakligen av ”single-blind” granskningsförfarande men kan vid behov och efter önskemål använda sig av ”double-blind” granskning. Vänligen kontakta redaktionen om önskemål finns.

Ämnen och artiklar som ingår i sammanläggningsavhandlingar ska förankras hos handledare före kontakt med META.

Manuskript skickas i Word-format till redaktionen på länken Skicka in manuskript.  Texten ska inte vara formaterad men paginerad. Har du några övriga frågor skriv till adressen tidskrift@histark.se.

Textens utformning

Insända bidrag ska som mest omfatta 40 000 tecken inklusive blanksteg.

Artiklar kan ha maximalt tio högupplösta illustrationer som kan tryckas både i svartvitt och i färg (e-tidskriften). Alla illustrationer ska vara försedda med figurnumrering. Bifoga en förteckning över samtliga figurer, med figurtexter. I texten markeras var figurerna ska placeras med figurnummer och bildtext.

Artikeln ska innehålla en komplett och väl korrekturläst referenslista, samt ett språkgranskat abstract på engelska (max 200 ord). Ett kort abstract på engelska (alternativt svenska, om artikeln är skriven på engelska) ska medsändas. Glöm inte heller att ha med en författarpresentation (namn, titel, affiliering/hemadress och e-postadress) som placeras i slutet av artikeln.

Språk

Texten kan skrivas på danska, norska, svenska eller engelska och ska vara väl språkgranskad. Särskilt viktigt är detta om artikeln inte är skriven på svenska. META tillhandhåller inte språkgranskning.

Undvik förkortningar i löpande text.

Kol-14 skrivs 14C

Använd inte f.Kr./e.Kr. utan f.v.t./e.v.t.

I görligaste mån ska måttenheter skrivas utan förkortning; meter istället för m, kilometer istället för km, kilogram istället för kg et cetera.

Illustrationer
Illustrationer skickas digitalt i tryckfärdigt skick, företrädesvis i tiff- eller jpg-format. Foton och andra bilder i gråskala eller färg bör vara 300 dpi, linjeteckningar i 600 dpi. Scannade bilder ska vara i tänkt publiceringsformat (max 18 x 11,5 cm).

Tidskriftens format är A5. Tidskriften trycks i svartvitt. Bilderna behöver vara utformade/utvalda med hänsyn till detta.

Författarna ansvarar för att inhämta publiceringstillstånd i de fall där sådant krävs.

Referenser

Hänvisningar görs inom parentes i löpande text, enligt Harvardsystemet med angivande av författarnamn, tryckår och sida enligt exemplet: (Rydh 1919:43–45; Broberg & Hasselmo 1982; Sindbæk m.fl. 2011:61). Under rubriken ”Referenser” listas referenserna enligt exemplen nedan.

Notera att det ska vara långt streck mellan sidor, 43–45, men även för utsträckning i tid och rum, 1700–1800-tal. N–S, 15–20 meter.

META använder sig inte av sid- eller slutnoter.

Arkivkällor och opublicerade källor         

Hänvisning till arkivkällor och opublicerat material sker med kort hänvisning i löpande text (SDHK 12345, Fler exempel), med komplett hänvisning i sektionen Referenser under underrubriken Arkivkällor.

Notera att sidintervall precis som avstånd i tid och rum markeras med långt streck –

Bok, exempel:
Svensson, E. 1998. Människor i utmark. Almqvist & Wiksell International, Lunds Universitet/Stockholm.

Sindbæk, S. M. & Poulsen, B. (red.) 2011. Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia. Turnhout, Brepols.

Artikel i tidskrift, exempel:
Broberg, B. & Hasselmo, M. 1982. Keramik, kammar och skor: variationer i fyndmaterialet i olika regioner. Bebyggelsehistorisk tidskrift 1982(3), 89–103.

Nilsson, I-M. 2015. Viking Age Uppåkra: Between Paganism and Christianity. Lund Archaeological Review (20), 79–90.

Bokavsnitt, exempel:
Christophersen, A. 2001. Bondi, bøjarmaor, burghere: om folk, hus og fremveksten av urban identitet i norske byer ca 1000–1700. Från stad till land. Andrén, A., Ersgård, L., & Wienberg, J. (red.). Stockholm, Almqvist och Wiksell International, 51–62.

Abstract

Ett kort abstract på engelska (alternativt svenska, om artikeln är skriven på engelska) ska medsändas. Detta bör omfatta maximalt 200 ord.

Exempel:

Författarpresentation

Bifoga kontaktuppgifter samt författaruppgifter (namn, titel/befattning, institution, e-postadress et cetera – dessa uppgifter kommer att tryckas i tidskriften).

Exempel: