Redaktionella Riktlinjer

UPPHOVSRÄTT OCH LICENSER

Författare som bidrar till META har givit sitt medgivande att publicera sina artiklar under en Creative Commons-licens (Creative Commons CC-BY 4.0), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst. Det ger också tredje part rätt att bearbeta, förändra och vidareutveckla materialet på villkor att tydligt erkännande ges till verkets upphovsperson, att en länk till licensen tillhandahålls och att det tydliggörs om ändringar av verket har gjorts. Författaren/författarna behåller copyright till verket.

POLICY FÖR FÖRFATTARSKAP

Varje författare, och eventuella medförfattare, skall uppfylla kriterier:

 1. De ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
 1. Alla ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
 1. De ska ha godkänt det insända manuskriptet samt den slutliga versionen.

Varje författare ska dessutom kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

Texten ovan härstammar från CODEX – och riktlinjer för forskning.

POLICY FÖR KOLLEGIALA GRANSKARE

 1. Granskare och författare av manuskript ska inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.
 2. Granskare ska bara acceptera uppdrag att bedöma manuskript som faller inom eget ämnesområde.
 3. Granskare bör svara på inbjudningar och skicka in kommentarer inom en rimlig tid, då behovet av kollegial granskning är ömsesidigt och nödvändigt för den akademiska processen.
 4. Granskares kommentarer ska inte vara påverkade av nationalitet, religiösa eller politiska föreställningar, könstillhörighet eller några andra av författarens egenskaper; eller kommersiella intressen.
 5. Kommentarer från granskare ska vara fria från fientligt eller provokativt språkbruk.
 6. Granskningsprotokoll ska inte inkludera personangrepp, förtal eller nedsättande kommentarer.

PREPRINT POLICY

Tidskriften tillåter författare att ladda upp tidigare utkast, på villkor att författaren godtar följande:

 • Författaren behåller alla rättigheter till eventuellt förpublicerad version och har tillåtelse att skicka in sin text till tidskriften.
 • Författaren godtar att tidskriften inte kan garantera full anonymitet i granskningsprocessen, även om författaren anonymiserar sina inskickade filer (se granskningspolicy) i och med att tidigare versioner tillgängliggjorts.

Om texten publiceras i tidskriften förväntas författaren att korslänka (med DOI-länk) de två versionerna av arbetet.

ORCID

Tidskriftens redaktion rekommenderar starkt att författare som skickar in manuskript registrerar ett ”Open Researcher and Contributor Identifier”, sk. ORCiD.

Denna registrering ger en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarheten för författarens alla publikationer Eftersom en persons ORCID förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, institutionstillhörighet eller forskningsfält sökbarheten av dennes tidigare publikationer.

Tidskriften uppmuntrar alla sina författare att inkludera ORCID tillsammans med övrig författarinformation när manuskriptet registreras i systemet. För publicerade alster anges sedan författarens ORCID.

OPEN DATA

Eftersom forskningsfinansiärernas och lärosätenas krav på öppna forskningsdata blir allt vanligare kan vissa författare vara skyldiga att göra sitt insamlade empiriska material öppet och tillgängligt för alla. I de fall detta gäller tidskiftens författare, uppmuntrar tidskriften att tillgängliggörandet görs enligt FAIR principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). En länk till det tillgängliggjorda materialet ska i så fall finnas i det inskickade manuskriptet under en särskild rubrik. Forskningsdata bör vara offentliggjort när artikeln publiceras. Empiriskt material som hämtats från andra forskare måste refereras på samma sätt som andra vetenskapliga källor.

POLICY FÖR KORRIGERINGAR 

Villkoren för publicering med beständiga identifikatorer såsom DOI inkluderar att objektet som offentliggjorts är slutgiltigt och inte ändras utan att läsaren tydligt informeras om detta.

Artiklar som publicerats i tidskriften kan därmed inte ändras utan att ett erratum eller ändringsnotis publiceras och länkas ihop med originalartikeln.

Om ett sakfel i en artikel upptäcks bör detta rapporteras till chefredaktören som beslutar om vidare åtgärd och eventuella korrigeringar.

POLICY FÖR KLAGOMÅL & ÖVERKLAGANDEN

I fall av formella klagomål, tvister eller överklaganden ska författare kontakta huvudredaktören, som ansvarar för att säkerställa att en rättvis, övervägande och grundlig utredning genomförs.

POLICY FÖR ARKIVERING

Från och med att tidskriften utges i Publicera så tillgängliggörs tidskriftens innevarande och framtida innehåll via Publicera och långtidslagras på en säker och central server på Kungliga biblioteket (KB).

Tidskriftens ägare och KB eftersträvar att tidskriftens arkiv ska överföras och tillgängliggöras via Publicera och därmed kommer arkivet också att långtidslagras på en säker och central server på KB.   

POLICY FÖR ETISK ÖVERSYN

Tidskriften följer de etiska riktlinjerna och bästa praxis som anges av Committee on Publication Ethics (COPE). Alla fall av etisk oredlighet kommer att hanteras i enlighet med COPE:s rekommendationer och riktlinjer.