Om tidskriften

HYBRID utges av ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) och publicerar högklassig forskning i form av vetenskapliga artiklar och bokrecensioner på svenska i skärningspunkten mellan bibelvetenskap (BV), kyrko- och missionsstudier (KM) och systematisk teologi (ST).

Tidskriften, som utkommer en gång per år, upprätthåller ett särskilt intresse för församlingsnära teologi och varje nummer utgår från ett på förhand givet tema som relaterar till studier av framväxande, och redan existerande, eller historiska, (fri)kyrkliga gemenskaper och praktiker. HYBRID är en tidskrift som kombinerar perspektiv som ofta placeras i olika sfärer och samtal, och vill därmed trotsa en klassisk uppdelning där olika teologiska ämnen skiljs åt, såväl som en uppdelning mellan kyrka, samhälle och akademi. Detta görs genom att varje tema diskuteras utifrån flera ämnesområden samt att varje artikel fackgranskas utifrån tre olika ämnesområden.

Tidskriftens målgrupp är primärt akademiker med fokus på teologi och religionsvetenskap samt den intresserade allmänheten, särskilt svensk frikyrka.

SAKKUNNIGGRANSKNING

Alla insända manuskript bedöms först av HYBRID:s redaktionssekreterare som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas för sakkunniggranskning.

Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till en sakkunnig inom artikelns ämnesområde som har i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister utifrån följande kriterier:

  1. Relevans och innovation: Är artikelns frågeställningar av relevans för det aktuella ämnesområdet (BV, KM, eller ST) samt för svensk frikyrka? Bidrar artikeln med nya insikter och perspektiv till dessa två områden? Är bidraget innovativt och originellt i relation till frågeställningarna?
  2. Kvalitet: Är artikeln uppdaterad i relation till aktuell forskning? Behandlar den frågor som är aktuella för svensk frikyrka? Är forskningsfrågan tydligt formulerad? Är olika positioner väl representerade? Är argumentationen tydlig och slutsatserna väl underbyggda? Är teori och metod väl valda och konsekvent använda? 
  3. Presentation: Kommuniceras resultaten väl? Är artikeln välskriven, det vill säga att den kännetecknas av god språkbehandling, tydlig struktur, genomskinlig argumentation och relevanta illustrationer? Följer artikeln tidskriftens formalia?

HYBRID använder sig av ett helt anonymiserat granskningsförfarande vilket innebär att författare och granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen, som beräknas ta cirka två månader.

Baserat på granskningen sammanställer sedan redaktionssekreteraren ett underlag till redaktionsrådet som beslutar att antingen;

  • godkänna manuskriptet för publicering utan revidering
  • godkänna manuskriptet för publicering med revidering av en eller flera delar
  • refusera manuskriptet med en uppmaning till författaren att skriva om artikeln för en ny bedömning
  • refusera manuskriptet.

Alla artiklar som accepteras för publicering skickas sedan till en av de övriga skribenterna i samma nummer för en ytterligare intern granskningsrunda. Efter denna runda ska respektive författare justera sin text så att den beaktar den övriga författarens synpunkter och på så sätt interagerar med en av numrets övriga artiklar.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos Akademi för Ledarskap och Teologi, medan det löpande tidskriftsarbetet sköts av HYBRID:s redaktionsråd, under ledning av HYBRID:s redaktör.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till HYBRID kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. En fristående redaktör kommer att ha i uppdrag att organisera granskningsprocessen. Författarens anknytning till HYBRID kommer att anges i artikeln i samband med utgivning.

HYBRID accepterar endast artiklar på svenska. Insända manuskript skall behandla frågeställningar som relaterar till det tema som angivits för numret samt påvisa tydlig relevans för svensk frikyrka. Ett genusneutralt språk bör användas om möjligt. HYBRID gör ingen språkgranskning utöver den vanliga korrekturen. Författare måste inneha upphovsrätt för manuskript.

PUBLICERINGSAVGIFTER

Artiklar som publiceras omfattas av CC BY-NC-SA-licens, och artikelförfattaren behåller copyright och publiceringsrätt utan förbehåll. Ingen avgift tas ut av författaren för publicering. Tidskriften publiceras Open Access, och kan beställas i tryck via print-on-demand.

PUBLICERINGSFREKVENS

HYBRID utkommer med ett nummer per år.