Författarinstruktioner

Anonymiserat manuskript till HYBRID skall sändas in via Publiceras manuskripthanteringssystem, som Word-fil. Författarinformation (namn, affiliering, e-post) insändes tillsammans med ett abstract på max 200 ord i form av ett separat Word-dokument. HYBRID accepterar endast manuskript på svenska.

Insända manuskript skall behandla frågeställningar som relaterar till det tema som angivits för numret samt påvisa tydlig relevans för svensk frikyrka. Ett genusneutralt språk bör användas om möjligt. HYBRID gör ingen språkgranskning utöver den vanliga korrekturen. Författare måste inneha upphovsrätt för manuskript.

En allmänt förekommande font skall användas (t.ex. Times New Roman), storlek 12 pt, enkelt radavstånd. Rubriker numreras enligt formen 1, 1.1, 1.1.1 osv. Ingen övrig formatering av dokumentet skall göras. Antika språk ska transkriberas och översättas till svenska. Referenser och övrigt text ska formateras enligt SBL Handbook of Style. Maxlängd för artiklar är 10.000 ord, och för recensioner 1.500 ord. För att recensioner skall publiceras behöver den aktuella boken först ha godkänts av tidskriftens recensionsansvarige.

Sista inlämningsdatum för artiklar är den 30 juni varje år och för recensioner den 31 september varje år, för publicering i februari nästkommande år. Artikelförfattare förbinder sig att delta i kvalitetsbedömningen av minst en av övriga artiklar i samma nummer enligt anvisningar, samt att justera sin text i dialog med minst en av övriga artiklar i samma nummer.

Frågor kring manuskript ställs till HYBRID:s redaktionssekreterare Maria Ledstam (hybrid@altutbildning.se). Frågor kring recensioner ställs till recensionsansvarige Mikael Hallenius (mikael.hallenius@altutbildning.se), och mer övergripande frågor kring tidskriften samt eventuella överklaganden ställs till tidskriftens redaktör David Davage (david.davage@altutbildning.se)