Redaktionella Riktlinjer

Policy för sakkunniggranskare

  • Författare av manuskript och granskare av samma manuskript får inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.
  • Granskare ska bara acceptera att bedöma manuskript som faller inom eget ämnesområde.
  • Granskare bör svara på inbjudningar utan dröjsmål och skicka in utförd granskning inom en rimlig tid.
  • Granskares kommentarer ska inte vara påverkade av författarens nationalitet, religiösa eller politiska föreställningar, könstillhörighet eller av kommersiella intressen.
  • Granskares kommentarer får inte innehålla ett fientligt eller provokativt språkbruk och ska ej heller inkludera personangrepp, förtal eller andra nedsättande kommentarer.

Upphovsrätt och licenser

Författare som bidrar till HYBRID har givit sitt medgivande att publicera sina artiklar under en Creative Commons-licens (CC BY-NC-SA 4.0), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst. Det ger också tredje part rätt att bearbeta, förändra och vidareutveckla materialet för vilket syfte som helst, dock ej kommersiellt, på villkor att tydligt erkännande ges till verkets upphovsperson, att en länk till licensen tillhandahålls och att det tydliggörs om ändringar av verket har gjorts. Den som transformerar eller bygger vidare på materialet måste distribuera det nya verket under samma licens som originalet. Författaren/författarna behåller copyright till verket. 

Kriterier för författarskap 

Varje författare, och eventuella medförfattare, skall uppfylla följande kriterier:

  1. Alla ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
  2. Alla ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
  3. Alla ska ha godkänt det insända manuskriptet.

Varje författare ska dessutom kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

Texten ovan härstammar från CODEX –  och riktlinjer för forskning.

Preprint policy

HYBRID:s redaktion tillåter författare att tillgängliggöra tidigare utkast av manuskript/artikel på villkor att författare godtar följande:

  • Författare behåller alla rättigheter till eventuellt tidigare publicerad version och denne har tillåtelse att skicka in sitt uppdaterade manuskript till HYBRID.
  • Författare accepterar att HYBRID:s redaktion inte kan garantera full anonymitet i granskningsprocessen, även om författaren anonymiserar sitt manuskript då tidigare versioner av manuskriptet tillgängliggjort.

Om manuskriptet publiceras i HYBRID förväntas författaren korslänka, med DOI-länk, de olika versionerna av manuskripten/artikeln.

ORCID

HYBRID rekommenderar starkt att alla författare som skickar in en text till tidskriften registrerar ett konto hos Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID).

Denna registrering ger en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarheten av författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Då en persons ORCiD förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, institutionstillhörighet eller forskningsfält sökbarheten av tidigare publikationer. Detta underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

HYBRID:s redaktion uppmuntrar alla författare att inkludera ORCiD tillsammans med övrig författarinformation när manuskriptet registreras i systemet. Om artikeln accepteras kommer detta att publiceras med artikeln.

Policy för öppen data

Då forskningsfinansiärernas och lärosätenas krav på öppen forskningsdata blir alltmer vanliga kan vissa författare vara skyldiga att göra sitt insamlade empiriska material öppet och tillgängligt för alla.

I de fall detta gäller HYBRID:s författare, uppmuntrar HYBRID:s redaktion att tillgängliggörandet görs enligt FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till inom det inskickade manuskriptet under en särskild rubrik. Forskningsdata bör då vara offentliggjort när artikeln publiceras. Empiriskt material som hämtats från andra forskare måste refereras på samma sätt som andra vetenskapliga källor. För vidare frågor om riktlinjer för hantering av öppna data och riktlinjer om hur data bör hanteras och publiceras, vänligen vänd er till ditt lärosäte.

Policy för arkivering

Från och med att tidskriften utges i Publicera tillgängliggörs tidskriftens innevarande och framtida innehåll via Publicera och långtidslagras på en säker och central server på Kungliga biblioteket (KB).

Policy för ändringar och korrigeringar

Villkoren för publicering med beständiga identifikatorer som DOI inkluderar att objektet som offentliggjorts är slutgiltigt och inte ändras utan att läsare tydligt informeras om detta.

Artiklar som publicerats i HYBRID kan därmed inte ändras utan att a) ett erratum eller b) en ändringsnotis publiceras och länkas ihop med originalartikeln.

Om ett sakfel i en artikel upptäcks bör detta rapporteras till HYBRID:s redaktör som beslutar om eventuella åtgärder och eventuella korrigeringar.

Policy för klagomål och överklaganden

I fall av formella klagomål, tvister eller överklaganden ska författare kontakta HYBRID:s redaktör, som ansvarar för att säkerställa att en rättvis, övervägande och grundlig utredning genomförs.

Policy för etisk tillsyn

HYBRID följer de etiska riktlinjerna och bästa praxis som anges av Committee on Publication Ethics (COPE). Alla fall av etiskt oredlighet kommer att hanteras i enlighet med COPE:s rekommendationer och riktlinjer.