Om tidskriften

KAPET publicerar pågående forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Syftet med tidskriften är huvudsakligen att ge en bild av forskningsverksamheten vid Karlstads universitet, men vi välkomnar även andra bidrag. KAPET vill dessutom bidra till debatt om utbildningsvetenskaplig forskning och praktik. Bidrag välkomnas i form av forskningsartiklar, men också recensioner av avhandlingar eller annan aktuell litteratur, information från konferenser samt studerandeuppsatser, som håller god kvalitet och som ryms inom tidskriftens fält.

De artiklar som publiceras i KAPET genomgår granskning enligt ett peer review-förfarande som ska försäkra att de publicerade forskningsartiklarna håller vetenskapligt god kvalitet. Läs mer om granskningsprocessen nedan.

Läsekrets:
Forskare som intresserar sig för skolforskning samt lärare, skolledare och andra yrkesverksamma i skolor.

Redaktionell policy – granskningsprocess

Alla insända manuskript bedöms först av en redaktör som avgör om manuskriptet är lämpligt att sändas för sakkunniggranskning.

Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två eller fler sakkunniga som har i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister. Alla forskningsartiklar (originalartiklar) granskas av minst två forskare, främst från Karlstads universitets institution för pedagogiska studier, före eventuell publicering. Debatt, essäer och bokrecensioner godkänns av redaktionen utan extern sakkunniggranskning.

Tidskriften använder sig av ett helt anonymiserat granskningsförfarande innan accept/refusering av manuskript vilket innebär att författare och granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen. Granskningen är double blind på så sätt att artiklarna avidentifieras före granskning, men det kan förstås vara möjligt att identifiera författaren via kännedom om kollegors forskningsintressen.

Granskningsprocessen antas ta 6 till 8 veckor men kan komma att variera.

Baserat på granskningen sammanställer sedan redaktionen en rekommendation att a) godkänna manuskriptet för publicering b) be författaren om revidering av manuskriptet eller c) att refusera manuskriptet.

Det övergripande utgivningsansvaret ligger hos tidskriftens huvudredaktör. Denne har ett kvalificerat redaktionsråd till stöd i olika frågor kring utgivning av enskilda manuskript, tidskriftens utveckling mm.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. En fristående redaktör kommer att ha i uppdrag att organisera granskningsprocessen, vilket anges i artikeln i samband med utgivning.

Tidskriften tar inte emot manuskript som tidigare har laddats upp före granskning som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler.

Duplikatpublikation, s.k. ”redundant publication” eller ”dual publication”, är inte tillåtet. Detta hänvisar till utgivning av samma artikel i mer än en tidskrift eller till utgivningen av ett dokument som är väsentligen likt till ett som redan utgivits och då utan hänvisning till den ursprungliga publikationen.

Läs mer om KAPET:s redaktionella och publiceringsetiska riktlinjer >>