Redaktionella Riktlinjer

POLICY FÖR FÖRFATTARSKAP

Varje författare, och eventuella medförfattare, skall uppfylla kriterier:

  1. Alla ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
  2. Alla ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
  3. Alla ska ha godkänt det insända manuskriptet.

Varje författare ska dessutom kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

POLICY FÖR KOLLEGIALA GRANSKARE

Författare av manuskript och granskare av samma manuskript får inte vara familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.

Granskare ska bara acceptera att bedöma manuskript som faller inom eget kompetensområde.

Granskare bör svara på inbjudningar utan dröjsmål och skicka in utförd granskning inom en rimlig tid.

Granskares kommentarer ska inte vara påverkade av författarens nationalitet, religiösa eller politiska föreställningar, könstillhörighet eller av kommersiella intressen.

Granskares kommentarer får inte innehålla ett fientligt eller provokativt språkbruk och ska ej heller inkludera personangrepp, förtal eller andra nedsättande kommentarer.

POLICY FÖR ÖPPEN DATA

Då forskningsfinansiärernas och lärosätenas krav på öppen forskningsdata blir alltmer vanliga kan vissa författare vara skyldiga att göra sitt insamlade empiriska material öppet och tillgängligt för alla.

I de fall detta gäller tidskriftens författare, uppmuntrar tidskriftens redaktion att tillgängliggörandet görs enligt FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till inom det inskickade manuskriptet under en särskild rubrik. Forskningsdata bör då vara offentliggjort när artikeln publiceras. Empiriskt material som hämtats från andra forskare måste refereras på samma sätt som andra vetenskapliga källor. För vidare frågor om riktlinjer för hantering av öppna data och riktlinjer om hur data bör hanteras och publiceras, vänligen vänd er till ditt lärosäte.

POLICY FÖR ARKIVERING

Från och med att tidskriften utges i Publicera så tillgängliggörs tidskriftens innevarande och framtida innehåll via Publicera och långtidslagras på en säker och central server på Kungliga biblioteket (KB).

Tidskriftens ägare och KB eftersträvar att tidskriftens arkiv ska överföras och tillgängliggöras via Publicera och därmed kommer arkivet också att långtidslagras på en säker och central server på KB. I händelse av att tidskriften upphör, kommer tidskriftens innehåll på Publicera att förbli arkiverat på KB.

POLICY FÖR SJÄLVARKIVERING

Artikelförfattare har rätt att självarkivera den inlämnade (”preprint”) versionen av manuskriptet och den publicerade versionen utan någon embargoperiod.

Inskickade manuskript och publicerade versioner av artiklar kan exempelvis arkiveras på:

  • författarens personliga webbplats
  • författarens företags webbplats och/eller institutionella förvar eller arkiv
  • icke vinstdrivande preprint-servrar eller ämnesbaserade arkiv

POLICY FÖR ORCID 

Tidskriftens redaktion rekommenderar starkt att författare som skickar in manuskript registrerar ett ”Open Researcher and Contributor Identifier”, sk. ORCiD.

Denna registrering ger en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarheten av författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Då en persons ORCiD förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, institutionstillhörighet eller forskningsfält sökbarheten av tidigare publikationer. Detta underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

Tidskriftens redaktion uppmuntrar alla författare att inkludera ORCiD tillsammans med övrig författarinformation när manuskriptet registreras i systemet. Om artikeln accepteras kommer detta att publiceras med artikeln.

POLICY FÖR ÄNDRINGAR OCH KORRINGERINGAR

Villkoren för publicering med beständiga identifikatorer som DOI inkluderar att objektet som offentliggjorts är slutgiltigt och inte ändras utan att läsare tydligt informeras om detta.

Artiklar som publicerats i tidskriften kan därmed inte ändras utan att a) ett erratum eller b) en ändringsnotis publiceras och länkas ihop med originalartikeln.

Om ett sakfel i en artikel upptäcks bör detta rapporteras till huvudredaktören som beslutar om eventuella åtgärder och eventuella korrigeringar.

POLICY FÖR KLAGOMÅL OCH ÖVERKLAGANDEN

I fall av formella klagomål, tvister eller överklaganden ska författare kontakta huvudredaktören, som ansvarar för att säkerställa att en rättvis, övervägande och grundlig utredning genomförs.

POLICY FÖR ETISK TILLSYN

Tidskriften följer de etiska riktlinjerna och bästa praxis som anges av Committee on Publication Ethics (COPE). Alla fall av etisk oredlighet kommer att hanteras i enlighet med COPE:s rekommendationer och riktlinjer.