Fastighets- och ägargenealogier i Harbro by, Björnlunda socken i Daga härad

Författare

DOI:

https://doi.org/10.55797/pxi706

Abstract

Syftet med artikeln är att dokumentera fastighetsbildningen och ägarstrukturen för Harbro by i Björnlunda socken, Daga härad i Södermanland med start från storskiftet men med fokus från laga skifte i mitten av 1800-talet till och med omkring 2000. Det använda källmaterialet utgörs främst av inskrivningsdomarnas och inskrivningsmyndigheternas akter, källmaterial som sällan används av släktforskare. Även lantmäteriakter används vilket gör det möjligt att också följa de viktigare ägotrakternas namnändringar. Resultatet är att antalet fastigheter med rötter i byn endast har minskat marginellt men att vissa av dem idag endast utgörs av tomtmark. Över hälften av jordbruksmarken har övertagits av fastigheter utanför byn. Endast två fastigheter i byn hade vid undersökningsperiodens slut fortfarande jordbruksmark, drygt en och en tredjedels mantal jämfört med byns ursprungliga tre mantal. Ägargenealogiernas fokus ligger på perioden efter laga skifte. Typiskt har fastigheterna vid undersökningsperiodens slut övertagits av oskylda (personer utanför släkten) och i endast två fall, fastigheterna med jordbruksmark, tillhörde ägarna släkter som haft innehavet i mer än två generationer. Möjligen är det förvånande att så stor del av byns areal inte blivit föremål för 1900-talets rationalisering

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Michael Lundholm

Vällingby. Född 1959. Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Kassör i Genealogiska Föreningen, redaktör för Svensk Genealgisk Tidskrift (SGT). Har tidigare publicerat genealogiska arbeten i bl.a. SGT, Släkt och Hävd, Släktforskarnas årsbok samt Släkthistoriskt forum. Mottagare  av Viktor Örnbergs hederspris 2018.

Referenser

Almquist, J. A., (1931–1976), Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning, Skrifter utgivna av svenska riksarkivet 1, Norstedts. LIBRIS-ID: 8200493.

Andersson, B., (1988) »Henny minns«, Björnlunda krönika 1988, s. 42–43, utgiven av Björnlunda hembygdsförening. LIBRIS-ID: 642927. ISSN: 0284-2513.

Ekstrand, V., (1896–1903), Svenska landtmätare. Biografisk förteckning 1628–1900, Sveriges lant-mätarförening. LIBRIS-ID: 1730089.

Dackling, M., (2013), Släktgårdens uppkomst. Jord och marknad i Skaraborg 1845–1945, avhand-ling från institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. LIBRIS-ID: 14793873. ISBN: 9789162888169.

Det medeltida Sverige, (1972-), Kommittén för det medeltida Sverige. LIBRIS-ID: 8200809.

Hellquist, E., (1903–1906), Studier öfver de svenska sjönamnen, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv, P. A. Norstedts & Söner. LIBRIS-ID: 470456.

Jansson, S. O., (1995), Måttordboken. Andra, reviderade och utökade upplagan. Utarbetad av Dan Waldetoft, Nordiska museets förlag. LIBRIS-ID: 7603784. ISBN: 9171083847.

Karlsson, G., (1985), »Hembygdsforskning vid Harbro«, Björnlunda krönika 1, s. 29. LIBRIS-ID: 642927. ISSN: 0284-2513.

(1956–1978), Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformations-tid, Allhem. LIBRIS-ID: 153154.

Lantmäteriet i Södermanlands län, (1991a), Ekonomiska kartan, Södermanlands län. 097 95. 9H 9f Jakobsberg. LIBRIS-ID:806421.

Lantmäteriet i Södermanlands län, (1991b), Ekonomiska kartan, Södermanlands län. 097 95. 9H 9g Hallebro. LIBRIS-ID:806422.

Lindberg, C., (1950), »Havsto«, Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 30, s. 58–66. LIBRIS-ID: 8259020. ISSN: 0077-2704.

Lundholm, M., (2011), »Bonden Anders Larsson i Harbro, Björnlunda«, Släktforskarnas årsbok '11, s. 191–218. LIBRIS-ID: 12273980. ISBN: 9187676613.

Lundholm, M., (2012), »Kring prästsläkten Bjurling från Harbro i Björnlunda«, Släkt och Hävd 2012:1, s. 6–17. LIBRIS-ID: 8262719. ISSN: 0489-1090.

Lundholm, M., (2016), »’’... sådana möbler och persedlar ... som i synnerhet höra till kyrkans prydnad och skrud’’. Om Harbro donation till Björnlunda kyrka«, Svensk Genealogisk Tidskrift 2016:1, s. 21–32. LIBRIS-ID: 10349591. ISSN: 1654-1731.

Lundholm, M., (2022a), »Bonden Anders Larsson i Harbro, Björnlunda. Komplettering av artikel i Släktforskarnas årsbok 2011«, Släktforskarnas årsbok 2022, s. 322–325. LIBRIS-ID: m27fpf3fk9mbrw3x. ISBN: 9789189310100.

Lundholm, M, (2022b), »”... protesterandes emot all lagfart ... emedan han skal wara närmast den samma att börda” – en bördsrättstvist 1695–1722 om Harbro Nedergård i Björnlunda socken, Daga hä-rad«, Släkt och Hävd 2022:2, s. 34–47. LIBRIS-ID: 8262719. ISSN: 0489-1090.

(1989–1996), Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd, Bra böcker. LIBRIS-ID: 8211184.

Ortnamnsregistret beta, Institutet för språk och folkminnen. https://placename.isof.se/PlaceNamePublic/place-names. Besökt under maj månad 2022.

Nyström, S., (1988), Ord för höjder och sluttningar i Daga härad. En studie över betydelsen av två grupper terrängbetecknande appellativ och ortnamnselement, Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala, Serie B, Meddelanden 7. LIBRIS-ID: 7749207. ISBN: 9185452114.

Svenska akademien, (1893–), Ordbok över svenska språket, Gleerupska universitetsbok-handeln. LIBRIS-ID: 8201689.

[SBF2000 = ], (utan år), Sveriges befolkning 2000, version 1.03, Sveriges släktforskarförbund.

[SDB8 = ], (2021), Sveriges dödbok 1830–2020, version 8.01, Sveriges släktforskarförbund. LIBRIS-ID: 3jdn48hb1b640cpv.

Wirsell, G., (1968), Om kronans jordeböcker 1541–1936, Norstedts. LIBRIS-ID: 450570.

Publicerad

2022-08-06

Referera så här

Lundholm, M. (2022). Fastighets- och ägargenealogier i Harbro by, Björnlunda socken i Daga härad. Släkthistoriska Studier, (1), 104. https://doi.org/10.55797/pxi706

Nummer

Sektion

Forskningsresultat