Redaktionella Riktlinjer

Kriterier för medförfattarskap 

Samtliga personer som listas som artikelförfattare ska möta alla tre av följande kriterier: (1) ska ha bidragit substantiellt till studiens design, insamling av data eller analys och tolkning av data; (2) ska ha bidragit till att skriva eller revidera texten och därigenom påverkat dess intellektuella innehåll; (3) ska ha godkänt det inskickade manuskriptet. Alla författare ska kunna ta offentligt ansvar för hela artikeln. Personer som bidragit utan att uppnå kriterierna för författarskap ska uppges under rubriken Tackord, placerad direkt efter artikeltextens slut. Exempel kan vara personer som endast har bidragit med teknisk hjälp eller skrivstöd. Ekonomiskt och materiellt stöd  uppges under rubriken Finansiering, som följer efter Tackord. Tidskriften följer riktlinjer och kriterier för god forskningssed i relation till granskning, redigering och författarskap som de formuleras i Den europeiska kodexen för forskningens integritet

Preprints

Tidskriften accepterar att manuskript skickas in som tidigare har gjorts tillgängliga på en preprint server eller en personlig webbsida, har presenterats på konferenser, eller i andra informella kommunikationskanaler. Sådan offentliggöring betraktas inte som att manuskriptet har varit tidigare publicerat, men författaren måste ha upphovsrätten (copyright) till det som offentliggjorts. Författare förväntas också när manuskriptet skickas in att i ett följebrev ange om en preprint har gjorts tillgänglig på en preprint server, inklusive en webb-länk. Om manuskriptet accepteras för publicering förväntas att tidigare offentliggjorda versioner kompletteras med en länk till den publicerade artikeln.

ORCiD

Vi rekommenderar att alla författare har ett Open Researcher and Contributor Identifier (ORCiD) konto. ORCiD ger en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person även om författaren byter namn, affiliering eller forskningsfält. En ORCiD bör registreras och läggas till författarprofilen innan ett manuskript skickas in.

För författare som har lagt till en ORCiD till sin användarprofil överförs information automatiskt till ORCiD när en artikel publiceras. För tidskrifter som inte är tillkopplade ORCiD kan man lägga till artiklar manuellt (på engelska).

Öppen tillgång till empiriska data (om tillämpbart)

Vi rekommenderar att alla empiriska data görs tillgängliga enligt FAIR principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till från en Redgörelse av datatillgänglighet i det inskickade manuskriptet, vilket kommer att offentliggöras vid publicering. Empiriska data som hämtats från andra (öppna) källor måste refereras till.

Öppen tillgång programvara (om tillämpbart)

Om forskningen inkluderar användandet av egenutvecklad programvara, statistiska analyser eller algoritmer, rekommenderas att programvaran görs tillgänglig offentligt för att ge möjligheten till delning och validering av programvara.