Författarinstruktioner

Senast ändrad 12 april 2023

Skicka in ett manuskript

Artikelförfattare inviteras till att skicka in manuskript genom att använda knappen "Skicka in Bidrag", vilket är det enda sättet att skicka in ett bidrag. Ett inskickat manuskript förväntas vara ett komplett bidrag på det sättet att om det accepteras så kan det publiceras utan ändringar. Frågor angående tidiga utkast till artiklar kan riktas till Redaktören per epost, men de betraktas inte som ett inskickat manuskript.

Innan ett manuskript skickas in så är ett gott råd att läsa igenom Om tidskriften för att se om denna tidskriften är det riktiga valet för ditt arbete och vilka typer av artiklar som accepteras av tidskriften. I tillägg kan det vara nyttigt att läsa om Granskningsprocessen innan artikeln skickas in för att se hur manuskriptet kommer att granskas.

Ett manuskript bör bestå av en enda docx-fil (en pdf-fil accepteras också initialt) med figurer och tabeller på ungefär riktig plats i manuskriptet. De externa granskarna får tillgång till en pdf-fil. Om manuskriptet inte följer riktlinjerna för att utforma artikeln, så skickas manuskriptet ändå ut till de externa granskarna, men en punkt om att följa riktlinjerna kommer att tillfogas granskningsrapporterna. Ett följebrev kan bifogas om det finns ytterligare information som författarna önskar att framföra, men ett följebrev är inget krav.

Vi använder samma riktlinjer för att utforma en artikel som Svensk Genealogisk Tidskrift:

  • Samma författarinstruktion som Svensk Genealogisk Tidskrift.
  • Word mall för SHS. Det går också bra att använda Svensk Genealogisk Tidskrifts word mall.

Ett råd är att använda dessa redan från starten i utformningen av ett manuskript oavsett vilken tidskrift som artikeln skickas till.

En del saker skiljer från Svensk Genealogisk Tidskrift och de redovisas här:

Abstrakt

Ett manuskript ska innehålla ett abstrakt som ger en kort beskrivning av arbetet inklusive både arbetets syfte och mål samt de viktigaste resultaten. I tillägg ska personer och platser som är centrala för arbetet omnämnas i ett abstrakt då ett abstrakt kommer att vara tillgängligt i en del databaser och register där hela artikeln inte kommer att vara tillgänglig. Ett abstrakt ska inte innehålla några fotnoter eller källhänvisningar och förkortningar bör undvikas. Ett abstrakt placeras i starten på artikeln efter titel och namn på författaren men innan artikelns text. Abstraktet ska också läggas in i webb-formuläret när artikeln skickas in. Dess maximala längd är 250 ord, vilket kontrolleras av webbformuläret, men en längd på 100-150 ord borde normalt sett vara tillräckligt. Det bör också noteras att ett abstrakt är en beskrivning av artikelns innehåll och inte en sammanfattning.

Bilder, figurer och tabeller

För bilder, figurer och tabeller (inklusive familjetabeller) gäller följande:

  • De placeras på ungefär riktig plats i texten.
  • De numreras konsekutivt (Bild 1, Bild 2, etc. samt Tabell 1, Tabell 2, etc.).
  • De omnämns i texten, inklusive en hänvisning (t ex "se Bild 1").

Det är författarens ansvar att ha rättigheten till att publicera en bild antingen genom att författaren har upphovsrätten (copyright) till bilden eller att författaren har inhämtat tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att få publicera bilden.

Samma bild bör inte publiceras flera gånger av flera grunder. Dels finns en möjlighet att tidskriften där bilden publicerats har övertagit upphovsrätten till bilden och dels så ska det refereras till tidigare publicering av en bild.

Det ska framgå tydligt av bildtexten vem som har upphovsrätten till bilden. Tidigare publicering av en bild ska också framgå av bildtexten med en litteraturhänvisning.

Appendix och bilagor

Med ett appendix menar vi extra information som finns längst bak i artikeln, medan vi med bilagor avser extra information som finns i separata filer som publiceras tillsammans med filen som innehåller själva artikeln. Bilagor kan till exempel innehålla bakgrundsinformation i form av tabeller eller figurer eller fotograferade originaldokument. Bilagor bearbetas inte av redaktion utan publiceras i det format som de skickas in av författaren. När det gäller filformat för bilagor följer vi Riksarkivets råd för arkivering av digitala objekt (se Riksarkivet om formatval) och vi tillåter därför för närvarande enbart pdf-filer. Om en artikel innehåller bilagor ska det finnas en sektion "Bilagor" i artikeln som kort beskriver bilagorna.

Författarbiografi och kontaktinformation

Ett manuskript ska inte innehålla författarbiografier då författarens namn länkas till författarens användarprofil. Vi rekommenderar därför att författare lägger till en biografi, inklusive ett foto, i sin användarprofil. Också kontaktinformation, som till exempel epost-adress, bör finnas i användarprofilen och inte i artikeln. På detta sätt kan biografi och kontaktinformation uppdateras och hela tiden vara riktig.

Intressekonflikter

Författare som har någon form av intressekonflikt, till exempel en stark koppling till eller finansiellt stöd från ett företag, måste deklarera detta vid inskickandet av manuskriptet och det måste framgå i den publicerade artikeln.