Granskningsprocess

Överordnad process

Alla inskickade manuskript granskas först preliminärt av Redaktören, som bestämmer om den är lämplig för en vidare granskningsprocess. Redaktören tittar inte i detalj på manuskriptet och kriteriet är huvudsakligen om manuskriptets innehåll är innanför tidskriftens ämnesområden eller inte. Manuskript som inte avvisas tilldelas två eller flera externa granskare, som granskar manuskriptet med avseende på riktighet, tydlighet och valet av metoder. Om lämpliga granskare inte kan hittas externt så kan medlemmar av Redaktionen tillfrågas att granska manuskriptet.

Tidskriften tillämpar en delvis anonymiserad granskningsprocess där de externa granskarna är anonyma för författaren genom hela processen. Granskarna förväntas vara färdiga inom två till tre veckor, men det kan variera beroende på tillgången till granskare. De förväntas ge en formativ värdering av manuskriptet också om det inte anses vara publicerbart i tidskriften.

Redaktören bestämmer, baserat på granskarnas rapporter, om manuskriptet ska accepteras som det är, om det kan accepteras efter mindre ändringar, om det möjligtvis kan accepteras efter större ändringar eller om manuskriptet ska refuseras. Redaktören bestämmer också om ett reviderat manuskript ska skickas åter till de externa granskarna eller inte.

Om ett manuskript kan accepteras för publicering vidtar en teknisk process där artikeln konverteras till en publicerbar pdf-fil och därefter korrekturläses artikeln. I bägge dessa stegen kan författaren kontaktas och antingen ombes göra förändringar eller godkänna förändringar. Till sist får författaren en publicerbar pdf-fil till genomläsning som författaren ska godkänna innan den publiceras.

Vid de tillfällen en redaktionsmedlem är medförfattare på ett inskickat manuskript kommer inte den personen att vara involverad i något steg av granskningsprocessen.

Det är Redaktören som har det överordnade ansvaret för processen medan författaren har ansvaret för att innehållet i den publicerade artikeln är riktigt.

Instruktion för externa granskare

Syftet med extern granskning är inte att göra om forskningen eller att kontrollera originalkällor och litteraturreferenser i detalj, om det inte är så att allvarliga fel kan misstänkas baserat på genomläsning av manuskriptet. Det är snarare så att en granskning är baserad på att enbart läsa manuskriptet (även efter en granskning så är det fortfarande författarens ansvar att forskningen är korrekt).

1) Generella kommentarer och en sammanfattning av rapporten

Passar artikeln för denna tidskriften? Adderas ny kunskap till forskningsfältet?

2) Innehåll
Värdera manuskriptets originalitet och dess kvalitet från ett rent forskningsperspektiv.

3) Struktur och argumentation
Är manuskriptet strukturerat på ett förnuftigt sätt och följer argumenten på varandra på ett logiskt sätt? Är arbetets problemställning eller mål tydligt presenterad i manuskriptets introduktion? Är valet av metod, till exempel val av typ av källmaterial, tydligt beskrivet? Är argumenten fullt belagda och underbyggda? Kan det förväntas att de presenterade resultaten kan kontrolleras gentemot de originalkällor som har använts?

4) Figurer, foton och tabeller
Kommentera på användandet av figurer, tabeller, etc., och då speciellt på deras relevans för argumentationen och för att understödja slutsatserna. Illustrerar foton relevanta personer eller platser? Kommentera också på deras kvalitet, till exempel format och presentationen av dem i övrigt.

5) Format och stil
Följer manuskriptet tidskriftens riktlinjer för författare? Följer referenser till originalkällor och litteratur tidskriftens riktlinjer? Är artikeln välskriven? Kommentera inte på detaljer i språket (grammatiska fel, stavfel, etc.) om inte bristerna är så allvarliga att granskarens möjlighet att värdera manuskriptet påverkas.

6) Rekommendation
Ge en rekommendation enligt följande skala med fyra nivåer: accepteras - manuskriptet kan publiceras som det är; liten revision - endast små ändringar krävs som kan genomföras på några dagar upp till några veckor; stor revision - manuskriptet kan vara publicerbart men betydande ändringar och kompletteringar krävs, men det bedöms att det kan genomföras inom ca tre månader; avvisas - det kan antas att manuskriptet inte kan kompletteras så att det blir publicerbart inom tre månader.