Om tidskriften

Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik (NoAD) är en tidskrift med fokus på utbildning och undervisning. Vi publicerar i huvudsak bidrag med allmändidaktisk inriktning men även ämnesdidaktiska bidrag välkomnas, särskilt intressant är studier inom den didaktiska bildningstraditionen. Ambitionen är att bidra med studier om undervisning, lärares arbete, lärarutbildning, skolan som social praktik, samt teoretiska studier om didaktik och bildning. Tidskriften vänder sig till de som är intresserade av skola, undervisning och lärarprofessionen. Tidskriften accepterar bidrag på de skandinaviska och engelska språken. Publicerade artiklar är sakkunniggranskade. 

 

Mål och inriktning

Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik etablerades vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet 2015. I denna tidskrift står alltså undervisning och didaktik i fokus och namnet på tidskriften, Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, pekar specifikt ut ett nordiskt perspektiv. Vi menar att den humanistiska kontinentaleuropeiska didaktiska traditionen har levt kvar i den nordiska undervisningstraditionen och det är i huvudsak den vi vill knyta an till. Att den kontinentaleuropeiska traditionen skiljer sig från den anglosaxiska inriktningen som vi menar präglas av en starkt fokuserad mål- och mätningsinriktad läroplanskultur i frågor inom utbildningsväsendet. I denna tidskrift vill vi alltså återknyta till en bildningstradition. Det innebär i vår tid att utveckla en filosofisk och kritisk didaktik där undervisning primärt betraktas och diskuteras ur ett humanistiskt perspektiv. Det betyder vidare att den nordiska tradition som på olika sätt förvaltats och synliggjorts i undervisning, vid lärosäten och i viss litteratur ska synliggöras. Vi försöker därmed komplettera de moderna konstruktionerna ”pedagogiskt arbete” och ”utbildningsvetenskap” som har tillkommit snarast av realpolitiska och strategiska anledningar, än av nödvändiga behov för undervisningen i skolan. Vi betraktar alltså därmed didaktiken som ett delområde av den breda pedagogiken.

Sakkunniggranskning

Alla insända manuskript bedöms först av redaktionen som avgör huruvida manuskriptet är lämpligt för att sändas ut till sakkunniggranskning. Manuskript som anses vara lämpliga för vidare granskning sänds till två eller fler sakkunniga som får i uppgift att lyfta fram manuskriptets allmänna och specifika förtjänster och brister. Manuskript får vara max 8000 ord exklusive referenser.

Tidskriften använder sig av ett helt anonymiserat granskningsförfarande innan publicering, vilket innebär att skribenter och granskare är anonyma genom hela granskningsprocessen. Den gängse granskningsperioden är cirka åtta veckor lång, från det att artikeln sänds in till dess resultaten av granskningen delges skribenten. Tiden kan dock variera mer än så beroende på tillgången på lämpliga granskare eller andra förutsättningar. Granskare uppmuntras att ge konstruktiv kritik, även om artikeln inte bedöms vara lämplig för publikation. Läs mer om NoADs policy för kollegial granskning.

Baserat på granskarnas rapporter sammanställer utsedd redaktör för aktuellt manuskript en rekommendation för att godkänna manuskriptet för publicering, att be författaren om revidering eller att refusera bidraget. Det övergripande ansvaret för utgivningen vilar hos tidskriftens huvudredaktör som, med stöd av ett internationellt redaktionsråd bestående av experter inom ämnet, fattar det slutgiltiga beslutet om publicering.

I de fall där en artikelförfattare på något sätt är anknuten till tidskriften, kommer de att frånkopplas alla uppgifter som rör manuskriptet i fråga och en annan redaktör får i uppdrag att organisera granskningsprocessen. Författarens anknytning till tidskriften kommer också att tillkännages i den slutgiltiga publikationen.

Tidskriften tar tacksamt emot manuskript som tidigare har laddats upp innan granskning som preliminära versioner, på personliga hemsidor, som presenterats på konferenser eller tillgängliggjorts genom andra informella kommunikationskanaler. Författaren måste dock själv inneha upphovsrätt för texten i fråga. Författare uppmuntras även att, när sådana finns, ange länkar till tidigare offentliggöranden av artikeln i den slutgiltiga version av artikeln som publiceras i tidskriften.

Läsekrets

Forskare, lärare, policy aktörer och personer inom pedagogisk verksamhet. Tidskriftens fokus är bidrag som berör den vardagliga skolverksamheten samt ger överblick och distans till den. Vi hoppas också att vi i de nordiska länderna genom bland annat denna tidskrift ska kunna fortsätta utveckla gemensamma undervisningstraditionerna. Det är till syvende och sist undervisning som är föremålet för Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik.

Publiceringsavgifter

Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik tar inte ut några författaravgifter.

Publiceringsfrekvens

Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik publiceras med ett till två nummer per år och dessa utgör en volym.

Indexering

Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik är indexerad hos The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers.