Om tidskriften

Mål och inriktning

Tidskrift för genusvetenskap (TGV) är en av Nordens äldsta och största expertgranskade tidskrifter för aktuell tvärvetenskaplig forskning över hela det genusvetenskapliga fältet. Från och med 2022 publiceras tidskriften digitalt med öppen tillgång. TGV speglar den svenska genusforskningens bredd, originalitet och dess internationella och transnationella karaktär och centrerar dess intersektionella och kritiska epistemologier.

Tidskriften utgör ett forum för den nationella och internationella utvecklingen av genusvetenskap och skapar därmed också en möjlighet att diskutera och förankra kunskap lokalt. TGV bidrar till att skapa kontaktytor mellan genusvetenskap som egen ämnesdisciplin och som tvärvetenskapligt forskningsfält samt den samhällsdebatt där genus-, jämställdhets- och intersektionalitetsfrågor kommit att bli alltmer framträdande. TGV:s målgrupp är alla med intresse för feministisk och genusvetenskaplig forskning, både inom och utanför universiteten.

TGV presenterar ny forskning, teorier och begrepp samt tillgängliggör forskning för en bredare krets än enbart akademiker. Utöver sakkunniggranskade forskningsartiklar inbjuder tidskriften forskare, aktivister, feminister att bidra med recensioner, intervjuer med forskare, samt inlägg i mer fria former under rubriken “Frispel”.

Tidskriftens huvudspråk är svenska men en mindre andel bidrag på engelska och skandinaviska språk kan inkluderas.

Tidskriften är organiserad kring temanummer (special issues) för alla nummer, men varje nummer har också en sektion med fristående artiklar utanför numrets tema. Vi välkomnar löpande fristående artiklar.

TGV ges ut av Ämnesföreningen för genusvetenskap (ÄG).

 

Sakkunniggranskning

Alla artiklar bedöms inledningsvis av redaktörerna som tar ställning till artikelns kvalitet och relevans för TGV. De bidrag som anses lämpliga genomgår en dubbel anonym sakkunniggranskning (double blind peer review) av två eller flera ämnesexperter som bedömer artikeln utifrån TGV:s anvisningar för granskning

Tidskrift för Genusvetenskap följer riktlinjer och kriterier för god forskningssed i relation till granskning, redigering och författarskap som de formuleras i Den europeiska kodexen för forskningens integritet. Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

 

Publiceringsfrekvens

Tidskrift för genusvetenskap (TGV) kommer ut med tre nummer per år.

 

Publiceringsavgifter

Tidskrift för Genusvetenskap tar inte ut några författaravgifter.

 

Tidskriftens historia

Tidskriften grundades i Lund 1980 och hette fram till och med år 2006 Kvinnovetenskaplig tidskrift.

Redaktionen är knuten till genusvetenskapliga miljöer i Sverige och byter ort vart fjärde år. Under perioden 2022-2025 är redaktionen förlagd till Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

 

Finansiärer

Tidskriften erhåller finansiellt stöd av Vetenskapsrådet.