Redaktionella Riktlinjer/Editorial Guidelines

Copyright och licenser

Författare som bidrar till TGV har givit sitt medgivande att publicera sina artiklar under en Creative Commons-licens (Creative Commons CC-BY 4.0), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst. Det ger också tredje part rätt att bearbeta, förändra och vidareutveckla materialet för vilket syfte som helst, inklusive kommersiellt, på villkor att tydligt erkännande ges till verkets upphovsperson, att en länk till licensen tillhandahålls och att det tydliggörs om ändringar av verket har gjorts. Detta ska göras på skäligt vis, och får ej förespegla att licensgivaren godkänner tredje part eller vederbörandes användning av verket. Författaren/författarna behåller copyright till verket. 

Copyright and Licenses

Authors contributing to TGV have agreed to publish their articles under a Creative Commons license (Creative Commons CC-BY 4.0), which gives third parties the right to copy and redistribute the material in any medium or format. It also gives third parties the right to remix, transform and build upon the material for any purpose, including commercial, on the condition that clear acknowledgment is given to the author(s) of the work, that a link to the license is provided and that it is made clear if changes have been made to the work. This must be done in a reasonable manner, and must not imply that the licensor endorses the use of the work by third parties. The author(s) retain copyright to the work.

Kriterier för författarskap

Samtliga personer som listas som artikelförfattare ska möta alla tre av följande kriterier:

1) ska ha bidragit substantiellt till studiens design, insamling av empiriskt material eller analys och tolkning av empiriskt material;

2) ska ha bidragit till att skriva eller revidera texten och därigenom påverkat dess intellektuella innehåll;

3) ska ha godkänt det inskickade manuskriptet.

Varje författare ska kunna ta offentligt ansvar för en del av artikelns innehåll och ska kunna identifiera de medförfattare som är ansvariga för övrigt innehåll. Personer som bidragit utan att uppnå kriterierna för författarskap ska uppges under rubriken Tackord, placerad direkt efter artikeltextens slut. Exempel kan vara personer som endast har bidragit med teknisk hjälp, transkriberat intervjuer, erbjudit skrivstöd, lett ett forskningsprojekt, gett synpunkter på texten eller på grund av ledarskapsansvar på en institution bistått med hjälp av övergripande karaktär. Ekonomiskt och materiellt stöd kan uppges under rubriken Finansiering, som följer efter Tackord.  

Ovanstående text kommer från CODEX regler och riktlinjer för forskningspublikationer.

Authorship Criteria

Each author, and any co-authors, must meet the following criteria:

1) All must have made a significant contribution to the design of the study, the collection of data, or the analysis and interpretation of data;

2) All must, either by writing or by helping to edit the manuscript, have contributed to the design of its intellectual content to a significant degree;

3) All must have approved the submitted manuscript.

Each author must also be able to take responsibility for part of the article's content and be able to identify which co-authors are responsible for the remaining parts. People who contributed without meeting the criteria for authorship must be listed under the heading Acknowledgments, placed directly after the end of the article text. Examples could be people who have contributed with technical assistance, transcribed interviews, offered writing support, led a research project, given opinions on the text or, due to leadership responsibilities at an institution, assisted with help of an overarching nature.

The above text comes from the CODEX rules and guidelines for research publications.

Policy för kollegiala granskare

-Författare av manuskript och granskare av samma manuskript får inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.

-Granskare ska bara acceptera att bedöma manuskript som faller inom eget ämnesområde.

-Granskare bör svara på inbjudningar utan dröjsmål och skicka in utförd granskning inom en rimlig tid.

-Granskares kommentarer ska inte vara påverkade av författarens nationalitet, religiösa eller politiska föreställningar, könstillhörighet eller av kommersiella intressen.

-Granskares kommentarer får inte innehålla ett fientligt eller provokativt språkbruk och ska ej heller inkludera personangrepp, förtal eller andra nedsättande kommentarer.

I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. I de fall där en manuskriptförfattare är knuten till tidskriften kommer denne att frånkopplas alla uppgifter som rör det specifika manuskriptet. En helt  fristående redaktör, som bl a inte är knuten till författarens institution, kommer att ha i uppdrag att organisera granskningsprocessen.. Författarens anknytning till tidskriften kommer att anges i artikeln i samband med utgivning.

Policy for Peer Reviewers

-Authors of manuscripts and reviewers of the same manuscript must not be close colleagues, family members, work on the same research project, or otherwise have a close collaboration.

-Reviewers should only accept to assess manuscripts that fall within their own subject area.

-Reviewers should respond to invitations without delay and submit completed reviews within a reasonable time.

-Reviewers' comments must not be influenced by the author's nationality, religious or political beliefs, gender or commercial interests.

-Reviewers' comments must not contain hostile or provocative language and must not include personal attacks, slander or other derogatory comments.

In cases where a manuscript’s author is in some way associated with the editorial team, they will be removed from all editorial tasks for that article. An independent editor will be tasked with organizing the peer-review process. The author's affiliation with the journal will also be indicated in the final publication of the article.

ORCiD

TGV rekommenderar starkt att alla författare som skickar in en text till tidskriften registrerar ett konto hos Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID). Denna registrering ger forskare en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarhet av författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Eftersom en persons ORCID iD förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, affiliering eller forskningsfält sökbarheten av dennes tidigare publikationer, vilket underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

Tidskriften uppmuntrar alla sina författare att inkludera ORCID iD tillsammans övrig författarinformation. Om artikeln accepteras kommer detta då att publiceras med artikeln. 

ORCiD

TGV strongly recommends that all authors submitting a text to the journal register an Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID) account. This registration provides researchers with a unique and stable digital author identity that ensures that the article is attributed to the correct person and improves searchability of all the author's publications. This helps to ensure that the author receives recognition for their work. Because a person's ORCID iD remains the same as long as the account exists, any name changes, changes in employment, affiliation, or research field do not affect the searchability of the researcher's previous publications, facilitating correspondence between research colleagues.

The journal encourages all its authors to include ORCID iD along with other author information. If the article is accepted, this will then be published with the article.

Open data

Eftersom krav på Open Data blir allt vanligare kan vissa författare önska eller vara skyldiga att göra sitt empiriska material öppet och tillgängligt.

I de fall detta gäller tidskiftens författare, uppmuntrar TGV att tillgängliggörandet görs enligt FAIR principerna (FindableAccessibleInteroperableReusable).

Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till från ett Data Accessibility Statement inom det inskickade manuskriptet, vilket kommer att offentliggöras vid publicering. Empiriskt material som hämtats från andra källor måste refereras ordentligt. För vidare frågor om Open Data-policy och riktlinjer, vänligen vänd dig till ditt lärosäte.

Open Data

As research funders' and universities' demands for open research data become increasingly common, some authors may be required to make their collected empirical material open and available to everyone.

In cases where this applies to the journal's authors, the journal's editors recommend that the material be made available according to the FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

The material thus made available must be linked to within the submitted manuscript under a Data Accessibility Statement, which will then be made public when the article is published. Empirical material obtained from other sources must be properly referenced. For further questions about guidelines for handling open data and guidelines about how data should be handled and published, please contact your university.

Policy för klagomål och överklaganden

I fall av formella klagomål, tvister eller överklaganden ska författare kontakta huvudredaktören, som ansvarar för att säkerställa att en rättvis, övervägande och grundlig utredning genomförs.

Complaints and Appeals Policy

In the case of formal complaints, disputes, or appeals, authors should contact the editors-in-chief, who are responsible for ensuring that a fair, deliberative, and thorough investigation is conducted.

Policy för etisk tillsyn

Tidskriften följer de etiska riktlinjerna och bästa praxis som anges av Committee on Publication Ethics (COPE). Alla fall av etisk oredlighet kommer att hanteras i enlighet med COPE:s rekommendationer och riktlinjer.

Policy for Ethical Oversight

The journal follows the ethical guidelines and best practices set forth by the Committee on Publication Ethics (COPE). All cases of ethical misconduct will be dealt with in accordance with COPE's recommendations and guidelines.

Policy för ändringar och korrigeringar av publicerat material och diskussioner efter publicering

Villkoren för publicering med beständiga identifikatorer som DOI inkluderar att objektet som offentliggjorts är slutgiltigt och inte ändras utan att läsare tydligt informeras om detta.

Artiklar som publicerats i tidskriften kan därmed inte ändras utan att a) ett erratum eller b) en ändringsnotis publiceras och länkas ihop med originalartikeln.

Om ett sakfel i en artikel upptäcks bör detta rapporteras till huvudredaktören som beslutar om eventuella åtgärder och eventuella korrigeringar.

Tidskriften uppmuntrar diskussion efter publicering genom brev till redaktören eller på en extern modererad webbplats för granskning och diskussion av forskning efter publiceringen, såsom PubPeer.

Policy for Changes and Corrections of Published Material and Post-Publication Discussion

The conditions of publication with persistent identifiers such as DOIs include that the object published is final and not changed without clearly informing readers of such changes.

Articles published in the journal cannot therefore be changed without a) an erratum or b) a change notice being published and linked to the original article.

If a factual error in an article is discovered, this should be reported to the editors-in-chief, who decide on possible actions and possible corrections.

The journal encourages post-publication discussion through letters to the editor or on an externally moderated website for review and post-publication discussion of research, such as PubPeer.