För artikelskribenter

Tidskrift för genusvetenskap (TGV) kommer ut med tre nummer per år. En förutsättning för publicering i TGV är att artikeln inte redan är publicerad av annan tidskrift eller annat förlag. Manus som bedöms som relevanta för TGV sakkunniggranskas. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans ska detta tydligt anges.

Generella riktlinjer

 1.  För bedömning accepteras endast kompletta manuskript som följer TGV:s anvisningar. Redaktionen accepterar inte synopsis, utkast till artiklar eller i övrigt ofärdiga manuskript.

 2. Logga in eller skapa ett konto för att skicka in manus till TGV. 

 3. Manuset i sin helhet får inte överstiga 8 000 ord. Detta inkluderar referenslista och sammanfattning.

 4. Inskickat manus ska ha följande sammansättning: titelsida (se punkt 5), titel på engelska, nyckelord på engelska, sammanfattning på engelska, svensk titel, manus, eventuella tack, referenser, nyckelord.

 5. Titelsidan ska innehålla:
    a) Samtliga författarnamn
    b) Universitetstillhörighet
    c) Postadress och e-postadress, och
    d) Biografi (75 ord) med titel, ämnesområde, och för sammanhanget relevanta publikationer. 

 6. Sammanfattning på engelska ska vara högst 300 ord.

 7. Om inte annat avtalats med redaktionen ska artikeln vara skriven på svenska.

 8. Fotnoter eller slutnoter ska inte förekomma.

 9. Bilder som bifogas ska vara högupplösta, det vill säga 300dpi. Författare är ansvariga för copyrightfrågor.

Form

 1. Det fullständiga manuskriptet ska skrivas med 1.5 radavstånd, Times New Roman storlek 12.

 2. Accentueringar görs med hjälp av kursivt, aldrig med fet stil.

 3. Ny paragraf markeras genom retur (entertangenten), inte med mjuk retur eller tab.

 4. I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken.

 5. Använd dubbla citationstecken (”xxx”) för citat och enkla (’xxx’) för citat inne i citat.

 6. Förkortningar skrivs ut (bland annat, med flera, till exempel, och så vidare).

 7. Citat på andra språk än svenska eller engelska ska översättas till svenska.

 8. Manus och abstrakt levereras som bifogat word-dokument via e-post och ska vara så rena som möjligt och utan onödiga formateringar. Det innebär: inga onödiga formateringar och inga indrag (bortsett från vid citat, se nedan).

Rubrik

 1. Rubriker och underrubriker skrivs med fet stil och vänsterjusteras.

 2. Rubriker skrivs utan versaler eller kursiveringar.

 3. Använd max två rubriknivåer.

 4. Numrera inte sektioner/paragrafer/rubriker.

 5. Brödtexten ska inte inledas med en mellanrubrik (”Inledning”). 

Citat

 1. Citat skrivs med samma typsnitt, storlek och form som övrig text.

 2. Korta citat skrivs inne i löpande text med dubbla citationstecken.

 3. Citat längre än två rader skrivs med samma typsnitt och textstorlek som övrig text, men som ett nytt stycke med en blankrad före och med indrag på båda sidor. Citatet ska skrivas med vanlig stil, inga citationstecken, inget kursivt. Vid citatets slut skrivs referensen efter punkt. (Åsberg 2009: 23) Mellan citatet och fortsättningen av texten ska det vara en blankrad.

Referenser

 1. Använd Harvardsystemet för referenser i texten (observera kronologisk ordning):
  (Verloo 2011: 24).
  (Verloo 2009, 2011).
  (Verloo och Lombardo 2010).
  (Verloo med flera 2009).
  (Lombardo 2009; Verloo 2011; Ask, Behrn och Svens 2013).

 2. Referenslista ska utformas enligt följande:

  Bok, enskild författare

  Ahmed, Sara (2006) Queer phenomenology: orientations, objects, others. New York: Duke University Press.

   
  Bok, flera författare

  Andersson, Susanne, Amundsdotter, Eva och Svensson, Marita (2009) Mellanchefen en maktpotential. Hudiksvall: Fiber Optic Valley.

   
  Antologi

  McRobbie, Angela och Nava, Mica (red) (1991) Feminism and youth culture: from Jackie to just seventeen. London: MacMillan.

   
  Artikel i tidskrift, enskild författare

  Holm, Birgitta (1993) Edith Södergran och den nya kvinnan. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research 4(1): 17–31.

   
  Artikel i tidskrift, flera författare
  Hearn, Jeff, Nordberg, Marie, Andersson, Kjerstin, Balkmar, Dag, Gottzén, Lucas, Klinth, Roger, Pringle, Keith, Sandberg, Linn (2012) Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and Masculinities 15(1): 31–55.

   
  Artikel i antologi

  Kristeva, Julia (1990) The adolescent novel. Fletcher, John och Benjamin, Andree (red) Abjection, melancholia and love: the work of Julia Kristeva. New York: Routledge.

   
  Titel på annat språk än skandinaviska eller engelska

  Beauvoir, Simone de (1949) Le deuxième sexe [Det andra könet]. Paris: Gallimard.

   
  Artikel i tidning

  Folkesson, Fredrik (1920) Bort med religionen ur skolorna. Folkets Dagblad Politiken 22 januari 1920.

   
  Rapport publicerad online

  Kvist, Elin (2008) Intersectionality in gender equality policies. Wien: Institut für die Wissenschaften vom Menschen. http://www.quing.eu/files/results/ir_sweden.pdf [22 januari 2014].

  Fürst Hörte, Gunilla (2009) Behovet av genusperspektiv: om innovation, hållbar tillväxt och jämställdhet. Vinnova rapport VR 2009:16. www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-09-16.pdf [4 januari 2014].