För artikelskribenter

Tidskrift för genusvetenskap (TGV) kommer ut med tre nummer per år. En förutsättning för publicering i TGV är att artikeln inte redan är publicerad av annan tidskrift eller annat förlag. Manus som bedöms som relevanta för TGV sakkunniggranskas. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans ska detta tydligt anges.

Generella riktlinjer

 1. För bedömning accepteras endast kompletta manuskript som följer TGV:s anvisningar. Redaktionen accepterar inte synopsis, utkast till artiklar eller i övrigt ofärdiga manuskript.
 2. Logga in eller skapa ett konto för att skicka in manus till TGV. 
 3. Manuset i sin helhet får inte överstiga 8 000 ord. Detta inkluderar referenslista och abstract.
 4. Inskickat manus ska vara anonymiserat och ha följande sammansättning: titel på engelska, nyckelord på engelska, Summary på engelska, ingress på svenska, svensk titel, manus, referenser, nyckelord. Först efter en artikel blivit accepterad kan eventuella tack och författarens namn och hemvist läggas till.
 5. Utöver artikelmanuset ska samtidigt en separat titelsida skickas in. Titelsidan ska innehålla:
    a) Samtliga författarnamn
    b) Universitetstillhörighet
    c) Postadress och e-postadress, och
    d) Biografi (75 ord) med titel, ämnesområde, och för sammanhanget relevanta publikationer. 
 6. Abstract på engelska ska vara högst 300 ord. Använd US English.
 7. Om inte annat avtalats med redaktionen ska artikeln vara skriven på svenska.
 8. TGV använder inte fotnoter eller slutnoter.
 9. Bilder som bifogas ska vara högupplösta, det vill säga 300dpi. Författare är ansvariga för copyrightfrågor.

Form

 1. Det fullständiga manuskriptet ska skrivas med 1.5 radavstånd, Times New Roman storlek 12.
 2. Accentueringar görs med hjälp av kursivt, aldrig med fet stil.
 3. Ord på andra språk än artikelspråket kursiveras.
 4. Ny paragraf markeras genom retur (enter-tangenten), inte med mjuk retur eller indrag.
 5. I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken.
 6. Använd dubbla citationstecken (”xxx”) för citat och enkla (’xxx’) för citat inne i citat.
 7. Förkortningar skrivs ut (bland annat, med flera, till exempel, och så vidare).
 8. Citat på andra språk än svenska eller engelska ska översättas till svenska.
 9. Manus ska vara så rent som möjligt och utan onödiga formateringar. Det innebär: inga onödiga formateringar och inga indrag (bortsett från vid citat, se nedan).

Rubrik

 1. Rubriker och underrubriker skrivs med fet stil och vänsterjusteras.
 2. Rubriker skrivs utan versaler eller kursiveringar.
 3. Använd max två rubriknivåer.
 4. Numrera inte sektioner/paragrafer/rubriker.
 5. Brödtexten ska inte inledas med en mellanrubrik (”Inledning”) efter artikelns titel. 

Citat

 1. Citat skrivs med samma typsnitt, storlek och form som övrig text.
 2. Korta citat skrivs inne i löpande text med dubbla citationstecken.
 3. Citat längre än två rader skrivs med samma typsnitt och textstorlek som övrig text, men som ett nytt stycke med en blankrad före och med indrag på båda sidor. Citatet ska skrivas med vanlig stil, inga citationstecken, inget kursivt. Mellan citatet och fortsättningen av texten ska det vara en blankrad. Vid citatets slut skrivs referensen efter punkt. (Åsberg 2009: 23)

Referenser

 1. Använd Harvardsystemet för referenser i texten (observera kronologisk ordning):
  (Verloo 2011: 24).
  (Verloo 2009, 2011).
  (Verloo och Lombardo 2010).
  (Verloo med flera 2009).
  (Lombardo 2009; Verloo 2011; Ask, Behrn och Svens 2013).
 2. Referenslista ska utformas enligt följande:

Bok, enskild författare

Ahmed, Sara (2006) Queer phenomenology: orientations, objects, others. New York: Duke University Press.

 
Bok, flera författare

Andersson, Susanne, Amundsdotter, Eva och Svensson, Marita (2009) Mellanchefen en maktpotential. Hudiksvall: Fiber Optic Valley.

 

E-bok

Pickard, Susan (2016) Age studies: a sociological examination of how we age and are aged through the life course. London/Thousand Oaks/New Delhi/Singapore: Sage Publications. https://dx.doi.org/10.4135/9781473957800

 
Antologi

McRobbie, Angela och Nava, Mica (red) (1991) Feminism and youth culture: From Jackie to just seventeen. London: MacMillan.

 

Avhandling

Rosengren, Emma (2020) Gendering nuclear disarmament: identity and disarmament in Sweden during the Cold War. Avhandling. Stockholm: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet.


Artikel i tidskrift, enskild författare

Lööv, Anna Olovsdotter (2020) ”Vi gör det på vårat sätt”. Pride på *bygd, av-urbanisering och de-centrering av hbtq-frågor. Tidskrift för genusvetenskap 41(4): 90-112. https://doi.org/10.55870/tgv.v41i4.2539.

 

Artikel i tidskrift, flera författare
Hearn, Jeff, Nordberg, Marie, Andersson, Kjerstin, Balkmar, Dag, Gottzén, Lucas, Klinth, Roger, Pringle, Keith och Sandberg, Linn (2012) Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and Masculinities 15(1): 31–55. https://doi.org/10.1177/1097184X11432113.


Artikel i antologi

Kristeva, Julia (1990) The adolescent novel. Fletcher, John och Benjamin, Andree (red) Abjection, melancholia and love: the work of Julia Kristeva. New York: Routledge.

 
Titel på annat språk än skandinaviska eller engelska

Beauvoir, Simone de (1949) Le deuxième sexe [Det andra könet]. Paris: Gallimard.

 
Artikel i tidning (angiven skribent)

Folkesson, Fredrik (1920) Bort med religionen ur skolorna. Folkets Dagblad Politiken 22 januari 1920.

 

Artikel i tidning (icke-angiven skribent)

Dagens Nyheter (1993) En chockad huvudstad. Dagens Nyheter 9 augusti 1993.

 

Rapport publicerad online

Kvist, Elin (2008) Intersectionality in gender equality policies. Wien: Institut für die Wissenschaften vom Menschen. http://www.quing.eu/files/results/ir_sweden.pdf [22 januari 2014].

Fürst Hörte, Gunilla (2009) Behovet av genusperspektiv: om innovation, hållbar tillväxt och jämställdhet. Vinnova rapport VR 2009:16. www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-09-16.pdf [4 januari 2014].

 

Instagram-post eller liknande

Genusvetenskap, LU [@genusilund] (2023) Post på Instagram 2 juni 2023 [15 januari 2024].