För recensenter

En recension i Tidskrift för genusvetenskap ska föra ett vetenskapligt resonemang kring den recenserade boken. Den ska vara problematiserande, inte refererande. Tonen får gärna vara personlig och essäistisk, men med bibehållen vetenskaplig skärpa.

Eftersom tidskriften är tvärvetenskaplig måste texten kunna förstås av läsare utanför det egna forskningsområdet. Du bör därför undvika utpräglad fackterminologi. Förklara genom upplysande tillägg eller använd mer allmänspråkliga synonymer.

När du recenserar en antologi bör du koncentrera din framställning kring något genomgripande problem eller tema i boken, istället för att kort beskriva alla bidragen. Detsamma gäller för övrigt även monografier där du bör undvika en kronologisk genomgång kapitel för kapitel.

En recension får normalt omfatta 5 000 till 7 000 tecken. Varje recension inleds med en rubrik som innehåller fullständiga uppgifter om verket. Författarnamnet ska stå först, därefter titel, förlag och sist årtal

Exempel:
Catrine Brödje
Ett annat tiotal. En studie i Anna Lenah Elgströms tiotalsprosa, akad. avh.
Gondolin 1998

Titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer ska kursiveras. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken.

Inga litteraturlistor eller noter i recensioner. Hänvisar du till andra verk i din recension kan du använda följande modell:
… som Judith Butler visat i sin bok Gender Trouble (1990:145).

Förkortningar ska undvikas.

Texten ska vara så ren som möjligt. Det innebär:
Inga onödiga formateringar, inga indrag, rubriker och mellanrubriker utan onödiga versaler, kursiveringar och fet stil, inga fotnoter (använd kommandot ”infoga slutkommentar” om du arbetar i Word, ”slutnot” i Word Perfect).

Slutversion av en text levereras som bifogat dokument via e-post. Filformatet bör helst vara MS Word. Den som inte har tillgång till Word sparar texten som ”Endast text” (*.txt) eller i RTF-format (*.rtf).