Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Riktlinjer för författare

Läs våra instruktioner om formalia och referenser innan du skickar in ditt manus. TGV tar emot följande slags textformat:

Artiklar

Vetenskapliga artiklar som genomgår dubbel anonym sakkunniggranskning (double blind peer review) av två eller flera ämnesexperter. 

När fullt manuskript inkommit gör redaktörerna en första bedömning av dess kvalitet och relevans för TGV. Manuskriptet skickas antingen 1) tillbaka till författaren för a) vidare bearbetning med uppmaning om att skicka in reviderad version, eller b) refusering, eller 2) i anonymiserad version till två för författaren anonyma sakkunniggranskare.

Med utgångspunkt från granskarnas kommentarer kommer redaktörerna att besluta om avslag, mindre eller större revideringar eller godkännande. Granskarnas synpunkter förmedlas skriftligt och anonymt till författaren tillsammans med en summering av granskningarna som görs av redaktörerna. Redaktörerna gör också en rangordning av åtgärder, för att underlätta för författarna att förhålla sig till granskningarna. Gästredaktörer för temanummer (special issues) arbetar tillsammans med redaktörerna i denna process, men det övergripande redaktionella ansvaret ligger hos tidskriftens redaktörer. 

Författare inkommer med reviderat manuskript vilket tydligt ska visa hur författaren arbetat med granskarnas kommentarer. Författaren ska motivera de synpunkter som inte tagits i beaktande. I vissa fall gör redaktörerna bedömningen att manuskriptet bör återsändas till en av de ursprungliga granskarna för en andra bedömning. Det händer också att det görs ytterligare en anonymiserad förstagranskning.

Ibland kan inskickade manuskript behöva revideras i många omgångar innan de bedöms färdiga. Det händer också att redaktionen föreslår en omarbetning av ett insänt artikelmanus till ett så kallat Frispel, där formen är friare. 

Frispel

Detta är texter i mer fria former, exempelvis debattinlägg, konferensrapporter, intervjuer med forskare, friare essäer eller konstnärliga bidrag som visuell konst, illustrationer, poesi, essäer och prosa. Denna typ av bidrag granskas av redaktionen och redaktionskommittén (inte genom sakkunniggranskning).

Recensioner

Recensioner av nyutkomna böcker och doktorsavhandlingar inom genusforskning. Denna typ av bidrag granskas av redaktionen och redaktionskommittén (inte genom sakkunniggranskning).

Integritetspolicy

Genom att skicka in ditt manus för bedömning godkänner du villkoren för personuppgiftsbehandling som beskrivs i vår integritetspolicy.